« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - rozhodnutí o umístění stavby*: "0751/22 FTTH PH_4 BD Pod Klaudiánkou_OK SAP 11010-110257"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-141010.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
<br> Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4
<br> odbor stavební
<br>
<br> SPIS.ZN.: P4/141010/23/OST/VNIT V Praze dne 18.9.2023
<br> Č.J.: P4/374277/23/OST/VNIT
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.Věra Nitkulincová
<br> tel.: 261 192 503,e-mail: posta@praha4.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),a vyhl.č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává Statut hl.m <.>
<br> Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v územním řízení posoudil podle § 2 a 2d zákona č.416/2009 Sb.o
<br> urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických
<br> komunikací,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“),a podle § 84 až 90 stavebního
<br> zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby infrastruktury elektronických komunikací uvedené
<br> v § 1 odst.5 liniového zákona (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 4.4.2023 podala spol <.>
<br>
<br> CETIN a.s <.>,IČO 04084063,se sídlem Českomoravská č.p.2510/19,190 00 Praha 9-Libeň <,>
<br> kterou zastupuje spol.TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s <.>,IČO 25740253,se sídlem
<br> U Záběhlického zámku č.p.233/15,Praha 10-Záběhlice,106 00 Praha 106 <,>
<br> kterou zastupuje spol.ProtelPro,spol.s r.o <.>,IČO 47121271,se sídlem Pobočná č.p.1395/1,Praha 4
<br> - Michle,141 00 Praha 41 <,>
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9
<br> vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního
<br> řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> nazvané:
<br> "0751/22 FTTH PH_4 BD Pod Klaudiánkou_OK SAP 11010-110257"
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc....
CETIN_Pod_Klaudiankou_situace.pdf
Leeann—1 <,>
<br> mlnné
<br> + PÍŠÍ
<br> TABULKA REVIZÍ Kresta : XXXXX XXXXX (QMS) Stupeň : PDUR Legenda: revize č- datum popis,ProT-elPrO >| Zpracoval : XXXXX XXXXX Q,<.> „bj Měřítkaí ;“ XXXX ______ _ stávající trasy investora bez změny 0 09/2022 Zpracování PD pro rozeslám stavebního záměru.Kmtralwal: Ing.pavel Drezdók aaa—„_ pm _ nová úložná trasa 1 01/2023 Výměna sloupku za podzemní kabelovou komoru a úpravatras.Investor : GE'nN a.s.Českomoravská 2510/19.Praha 9 Zakázka.4 774/22 :| nová kabelová komora maX- velikostí 1100x800mm 2 04/2023 Zapraoování podmínek vyplývající z vyjádření OSS & SiS Stavba sítě elektronických komunikací v lokalitě Praha 4,oblast "Pod Klaudiánkou' Revize č.: 2 Na záměr žadatele se vztahují příslušná uStanoveni zákona č.416/2009 Sb.a zákona č.194/2017 Sb.2153312031522; BD Pod Klaudlánkou_OK Co vimim Situace širších vztahů ' '

Načteno

edesky.cz/d/7773216

Meta

Ustanovení opratrovníka   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz