« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 892/23

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

892/23
94 EX 1195/23
U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Plzeň - město,se sídlem Palackého nám.28,301
00 Plzeň,pověřený provedením exekuce na základě pověření OS Kutná Hora dne 09.03.2023 pod č.j.8
EXE 587/2023-14,kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného usnesení Okresního soudu v Kutné
Hoře ze dne 09.09.2022 č.j.12 C 105/2022-76,ve věci
<br> oprávněného: PROFI CREDIT Czech,a.s.se sídlem Klimentská 1216/46,Praha - Nové
Město,PSČ 110 00,IČ: 61860069,zastoupen právním zástupcem Mgr <.>
Marta Ondačková,advokát se sídlem Klimentská 1216/46,110 00 Praha 1
<br> proti
<br> povinnému: XXXXX XXXXXXXXX,bytem Korotice XX,Úmonín,PSČ XXX XX,nar.4.3.1971
<br> r o z h o d l na základě § 28,§ 52,§ 66 a § 69 zákona č.120/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů
(exekuční řád) a v souladu s ustanovením §336 odst.1,§ 336a zákona č.99/1963 Sb.ve znění pozdějších
předpisů,občanský soudní řád
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
<br> I <.>
<br> Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě V <.>,která se koná prostřednictvím
elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.portaldrazeb.cz
<br> II <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: 25.10.2023 v 9:00 hod
<br> Ukončení dražby: nejdříve 25.10.2023 v 9:45 hod
<br> Dražba se koná i po této době,pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.).Bude-li
v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se
za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku
učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se
za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí <.>
<br> Podání je bráno za učiněné,pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání.Každé podání j...

Načteno

edesky.cz/d/7773042

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Kutná Hora
25. 09. 2023
25. 09. 2023
25. 09. 2023
25. 09. 2023
25. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz