« Najít podobné dokumenty

Město Olomouc - 185EX 10006/23-2 Dražební vyhláška NV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Olomouc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23100062.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC
Soudní exekutor Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Pavelčákova XX,XXX XX Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu
V Olomouci dne 4.9.2023 Vyhotovil: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX Č.j.XXXEX XXXXX/XX-X
<br> Dražební vyhláška
Touto „Dražební vyhláškou“ vyhlašuje soudní exekutor Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Olomouc,konání
dražby dobrovolné,ve smyslu zákona č.120/2001 Sb <.>,exekuční řád,zákona č.99/1963 Sb <.>,o.s.ř.a zákona č.č <.>
182/2006 Sb <.>,insolvenční zákon
<br> I <.>
Datum konání dražby se stanovuje na: 26.října (čtvrtek) se začátkem v 10:00 hodin
<br> Místo konání dražby: Dražba se koná elektronicky na portálu www.exdrazby.cz
<br> Čas ukončení elektronické dražby: Elektronická dražba bude ukončena téhož dne v 11:00 hodin <.>
<br> Dražba se však se koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v
platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby
učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěny další příhozy,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a
dražba končí.Podání je bráno za učiněné,pouze v případě,že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně
potvrzeno – podání se objeví on-line v seznamu přijatých podání a taktéž je dražiteli potvrzeno e-mailem <.>
<br> Dražebník: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX,soudní exekutor,Exekutorský úřad Olomouc,se sídlem Pavelčákova 14,779 00
Olomouc,IČ: 02348195 (dále jen „dražebník“)
<br> Navrhovatel a majitel dražených nemovitostí:
Smrčka a Kubálek v.o.s <.>,insolvenční správce,IČ: 06884512,se sídlem Opatovická 159/17,110 00 Praha 1,jako
insolvenční správce dlužníků:
<br> 1) XXXXX XXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem XXXXXXXXX XXXXXXX XXX,XXX...

Načteno

edesky.cz/d/7772974

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Olomouc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz