« Najít podobné dokumenty

Město Olomouc - 196EX 683/22-82 Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Olomouc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

220068382.pdf
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC <,>
Mgr.XXX XXXXXXX,soudní exekutor
<br> sídlo: Hlušovická XXX/XX,XXX 00 Olomouc
datová schránka: xkwnbg8,e-mail: podatelna@exekuce.org
telefon: (+420) 588 002 521
bankovní spojení: 304516284/0300
<br> V Olomouci dne
15.09.2023
<br> Vyhotovil: Mgr.XXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> č.j.: XXXEX XXX/XX-XX
<br> ev.č.opr.: 0110EX8922/Cir
<br> D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
<br> Soudní exekutor Mgr.XXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Olomouc,který byl pověřen provedením exekuce pověřením č.j <.>
50 EXE 3535/2022-9 ze dne 01.04.2022,které vydal Okresní soud v Olomouci,k vymožení povinnosti vyplývající z
exekučního titulu,kterým je: výkaz nedoplatků,který vydal (vyhotovil) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR pod č.j <.>
8942100764 dne 01.12.2021,pro oprávněného:
<br> Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,IČ 41197518,se sídlem Orlická 2020/4,130 00 Praha <,>
proti povinnému:
<br> XXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Jílová 535/14,779 00 Olomouc <,>
<br> ve výši: 62.129,- Kč s příslušenstvím a nákladů exekuce,které budou v průběhu řízení stanoveny <,>
<br> r o z h o d l t a k t o :
<br> I.Nařizuje se 1.dražba,která se uskuteční dne 31.10.2023 v 10:00 hodin,elektronicky prostřednictvím aplikace
na internetovém portálu:
<br>
www.portaldrazeb.cz
<br> Dražba bude ukončena nejdříve dne 31.10.2023 v 10:30 hod.Dražba se však bude konat,dokud dražitelé budou
činit podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání <,>
má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku
učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní
podání a dražba končí <.>
<br> II.Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného,a to:
<br> spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6:
- pozemek parcelní číslo St.492,o výměře 74m2,druh pozemku zastav...

Načteno

edesky.cz/d/7772973

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Olomouc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz