« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - Soudní exekutor Praha 6 - Usnesení, dražební vyhláška č.j. 067 EX 7045/22-133

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha (168.31 kB)
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské
komory České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu
doručen,se zašle el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a
nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> č.j.: 067 EX 7045/22-134
USNESENÍ
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXXXXXXX,Ph.D <.>,Evropská XXX/XXX,XXX 00 Praha 6,pověřený provedením
exekuce usnesením č.j.19 EXE 783/2022-28 ze dne 30.5.2022,které vydal Okresní soud Plzeň-jih na základě
vykonatelného rozhodnutí - notářský zápis č.j.NZ 763/2020,N 476/2020,který vydal JUDr.XXXXXX XXXXXXX -
notář dne XX.XX.XXXX a který se stal pravomocným dne 17.04.2020 a vykonatelným dne 21.12.2021,notářský
zápis č.j.NZ 943/2020,N 476/2020,který vydal JUDr.XXXXXX XXXXXXX - notář dne XX.XX.XXXX a který se stal
pravomocným dne 19.05.2020 a vykonatelným dne 21.12.2021,ve věci exekuce oprávněného: ČSOB Stavební
spořitelna,a.s <.>,Radlická 333/150,15000,Praha,IČ 49241397,proti povinnému: XXXXX XXXXXXXXX <,>
Útušice XX,XXXXX,Útušice,nar.13.03.1989,o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce <,>
rozhodl tak,že vydává tuto
<br> Dražební vyhlášku
(o elektronické dražbě)
<br> I.Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 18.10.2023 v 14,00 hod <.>
na dražebním portálu http:// www.exekutor-drazby.cz <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 18.10.2023 v 15,00 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku uči...

Načteno

edesky.cz/d/7772963

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz