« Najít podobné dokumenty

Kraj Vysočina - Veřejná vyhláška - seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Kraj Vysočina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1406_23_ZS_OZZ_SLV_rozšíření_rek_a_přeústění_vedení_vodoprávní
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br> 1/5
<br> Brno dne 4.září 2023
Č.j.: MZP/2023/240/1406
Sp.zn.: ZN/MZP/2017/560/383
Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: Miroslav.Rokos@mzp.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OVĚŘENÍ ZMĚN ZÁMĚRU
<br>
které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí,podle § 9a odst.6 zákona č <.>
<br> 100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
<br> (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> ve vztahu ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydanému dle
<br> § 9a odst.1 a 3 zákona dne 23.08.2018 pod č.j.MZP/2018/560/1511 (dále také jen „stanovisko
<br> EIA“)
<br>
<br>
Výroková část
<br> Záměr předkládaný v navazujícím řízení
<br>
<br> Název záměru: SLV – rozšíření a rekonstrukce,přeústění vedení
<br> Kapacita (rozsah) záměru: Obsahem projektové dokumentace pro stavební povolení
<br> vodního díla jsou stavební objekty: SO 360 Areálový sběrný
<br> systém,SO 360.1 Vsakovací objekt,SO 362 Kanalizace
<br> průmyslová,SO 366 Čistírna zaolejovaných vod <.>
<br> Trasa průmyslové kanalizace dimenze DN 300 propojuje
<br> jednotlivá stanoviště venkovních transformátorů s havarijní
<br> olejovou jímkou.Tato havarijní olejová jímka je sestavena z
<br> vlastní jímky pro zachycení zaolejovaných vod ze stanovišť
<br> transformátorů a ze dvou akumulačních jímek pro přečištěnou
<br> vodu po první filtraci a pro vyčištěnou vodu po druhé filtraci <.>
<br> Na těchto uvedených jímkách bude postaven nadzemní zděný
<br> objekt pro instalaci technologie ČZV.Čistírna zaolejovaných
<br> vod slouží pouze pro zachycení úkapů a drobných úniků oleje
<br> z transformátorů.V případě havárie bude celý obsah havarijní
<br> jímky odvezen k ekologické likvidaci.Odvod dešťový...
Seznámení s podklady rozhodnutí-Slavětice_001
*KUJIXP1Q4X1I*
<br>
Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> Odbor životního prostředí a zemědělství
Ke Skalce 5907/47,586 01 Jihlava,Česká republika
<br> tel.: 564 602 502,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí dle ustanovení § 36 odst.3 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“ nebo
„vodoprávní úřad“) vede na základě žádostí společnosti ČEPS,a.s <.>,Elektrárenská 774/2,101
52 Praha 10,IČO: 257 02 556,kterou zastupuje na základě pověření ze dne 27.12.2021
XXXXX XXXXX,bytem Dříteň XXX,XXX XX Dříteň (dále jen „žadatel“) podaných dne 19.7.2023
(doplněno dne 28.7.2023) společné navazující řízení ve věci
<br> - vydání povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst.1 písm.c) zákona č <.>
254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“),tj vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečné
závadné látky z čistírny zaolejovaných vod (dále jen „ČZV“) typu CINIS,která bude
vybudována v transformovně 400 kV Slavětice prostřednictvím stávající kanalizace v areálu
rozvodny do vod povrchových <.>
<br> - schválení stavebního záměru (vydání společného územního a stavebního povolení)
podle ustanovení § 94p zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) na vodní díla
v rámci stavby: „SLV-rozšíření a rekonstrukce,přeústění vedení“,a to
<br> SO 362 – kanalizace průmyslová
<br> SO 366 – čistírna zaolejovaných vod
<br> Pozemky dotčené stavbou: p.č.138/2,145/7,145/11 a 145/12 vše v k.ú.Slavětice.Pozemky
jsou ve vlastnictví žadatele <.>
<br> Dnem podání žádostí bylo zahájeno řízení ve výše uvedené věc...

Načteno

edesky.cz/d/7772671

Meta

Veřejná vyhláška   Stavební informace   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Kraj Vysočina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz