« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Umístění stavby: "Trafostanice TS 20, letiště Praha Ruzyně"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-2173864.pdf
S íd lo : Mar i ánsk é nám.2/2,110 01 Praha 1
<br> Pracoviš t ě : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
<br> Tel.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/14 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Vyřizuje/tel.:
<br> Ing.arch.XXXX XXXXXXX
<br> Č.j.: XXX XX XXXX
<br> MHMP 1912494/2023 Počet listů/příloh: 7/1
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 2173864/2022/STR 14.9.2023
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako stavební úřad (dále též „stavební
<br> úřad“) podle § 13 odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“),příslušný podle
<br> § 2e odst.1 zákona č.416/2009 Sb.o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické
<br> infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále též „liniový zákon“),posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
<br> o vydání rozhodnutí o umístění stavby dopravní infrastruktury,uvedené v § 1 odst.2 písm.d)
<br> liniového zákona,kterou dne 21.11.2022 podala společnost
<br> Letiště Praha,a.s <.>,IČO 28244532,K Letišti 1019/6,161 00 Praha 6
<br> (dále též „žadatel“),a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona
<br> a podle § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního
<br> opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y <,>
<br> kterým v souladu s ust.§ 92 odst.1 stavebního zákona schvaluje záměr nazvaný
<br> „Trafostanice TS 20,letiště Praha Ruzyně“
<br> (dále též „stavba“) v území obce hlavní město Praha v městské části Praha 6 <.>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor stavebního řádu
<br> Oddělení stavebního řádu
<br> *MHMPXPMNX2PT*
*MHMPXPMNX2PT*
...
Katastrální situační výkres C3_R-1912494-2023.pdf
v
<br> j
<br> e
<br> z
<br> d
<br>
<br> č
<br> <.>
<br> 1
<br> p
<br> ř
<br> í
<br> s
<br> t
<br> u
<br> p
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
<br> c
<br> e
<br> s
<br> t
<br> a
<br>
<br> k
<br> e
<br>
<br> s
<br> t
<br> a
<br> v
<br> b
<br> ě
<br>
<br>
<br> -
<br>
<br> h
<br> l
<br> a
<br> v
<br> n
<br> í
<br> p
<br> ř
<br> í
<br> s
<br> t
<br> u
<br> p
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
<br> t
<br> r
<br> a
<br> s
<br> a
<br> p
<br> l
o
<br> c
h
<br> a
<br>
Z
<br> S
<br> (
z
á
<br> z
e
<br> m
<br> í
<br> s
t
a
<br> v
b
<br> y
<,>
<br> b
<br> u
<br> ň
<br> k
o
<br> v
i
š
t
ě
<br> <,>
<br> s
k
l
a
<br> d
<br> o
<br> v
a
<br> c
í
<br> p
<br> l
o
<br> c
h
<br> y
)
<br> d
<br> e
<br> p
<br> o
<br> n
<br> i
e
<br>
z
<br> e
<br> m
<br> i
n
<br> y
<br>
<br>
<br>
<br> c
<br> c
<br> a
<br>
<br>
0
<br> <,>
5
<br>
h
<br> a
<br> T
<br> S
<br> SEDIMENTAČNÍ NÁDRŽ +
<br> ODLUČOVAČ ROPNÝCH
<br> LÁTEK,MAX.PRŮTOK 5
<br> l/s
<br> NAPOJENÍ NA STÁV <.>
<br> VODOVODNÍ ŘAD
<br> NAVRTÁVKA DN80
<br> S
<br> E
<br> D
<br> I
M
<br> E
<br> N
<br> T
<br> A
<br> Č
<br> N
<br> Í
<br> N
<br> Á
<br> D
<br> R
<br> Ž
<br> +
<br>
O
<br> D
<br> L
<br> U
<br> Č
<br> O
<br> V
<br> A
<br> Č
<br> R
<br> O
<br> P
<br> N
<br> Ý
<br> C
<br> H
<br>
L
<br> Á
<br> T
<br> E
<br> K
<br> <,>
<br> M
<br> A
<br> X
<br> <.>
<br> P
<br> R
<br> Ů
<br> T
<br> O
<br> K
<br>
5
<br>
l
/
s
<br> V
<br> Ý
<br> T
<br> L
<br> A
<br> K
<br> Š - Ø600
<br> VÝTLAK
<br> GRAVITAČNÍ ODVÁDĚNÍ
<br> VYČIŠTĚNÉ VODY
<br> NAPOJENÍ NA
<br> DEŠŤOVOU
<br> KANALIZACI DN1200 DO
<br> NOVĚ VYSAZENÉ
<br> ODBOČKY
<br> N
<br> A
<br> V
<br> R
<br> Ž
<br> E
<br> N
<br> Á
<br> T
<br> R
<br> A
<br> S
<br> A
<br> P
<br> Ř
<br> Í
P
<br> <.>
<br> S
<br> P
<br> L
<br> A
<br> Š
<br> <.>
<br> B
<br> U
<br> Ň
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
Š
<br> T
<br> Ě
<br> V
<br> Ý
<br> T
<br> L
<br> A
<br> K
<br> N
<br> A
<br> V
<br> R
<br> Ž
<br> E
<br> N
<br> Á
<br> T
<br> R
<br> A
<br> S
<br> A
<br> P
<br> Ř
<br> Í
P
<br> <.>
<br> D
<br> E
<br> Š
<br> Ť
<br> <.>
<br> K
<br> A
<br> N
<br> <...

Načteno

edesky.cz/d/7772601

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz