« Najít podobné dokumenty

Obec Bylany - Vyhl.č. 020/ 2023 Exekutorský úřad Praha Usnesení 183 DD 16/23 další dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bylany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební_vyhláška_183_DD_16-23c[signed].pdf [0,23 MB]
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10
Mgr.XXXXXXX XXXXXXX,soudní exekutor
<br> Sídlo: Českomoravská XX/XXX,XXX 00 Praha 9
Web: www.eupraha10.cz
<br> Úřední hodiny: Po a St 9-12 h,13-16 h
Tel: +420 601 301 097
<br>
<br>
<br> Bankovní spojení: 1475426069/2700
ID DS: vu3v2m4
<br> E-mail: info@eupraha10.cz
IČ: 01791354
<br>
<br>
<br> Naše zn.: V Praze dne:
183 DD 16/23 18.09.2023
<br>
<br>
USNESENÍ
<br>
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Praha XX,se sídlem Českomoravská XX/XXX,190 00 Praha 9,vydává
na základě smlouvy o provedení veřejné dobrovolné dražby ze dne 09.05.2023 a podle ustanovení § 76 odst.2 zákona
č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád),ve znění pozdějších předpisů
<br>
na návrh navrhovatele: Mgr.XXXXX XXXXX,LL.B <.>,IČ XXXXXXXX,se sídlem Francouzská 299/98,101 00 Praha 10 insolvenční
správce dlužníka: XXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Československé armády 383/5,500 03 Hradec Králové
<br>
<br>
další dražební vyhlášku:
<br>
<br> I <.>
<br> Datum,čas a místo dalšího dražebního jednání:
<br>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu:
<br> www.portaldrazeb.cz
<br>
Čas zahájení elektronické dražby je stanoven na den 19.10.2023 v 10,00 hod <.>,od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
Ukončení elektronické dražby je stanoven na den 19.10.2023 v 11,00 hod.Dražba se však koná do doby,dokud dražitelé činí
podání.Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že
dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna
další podání postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno
další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.V okamžiku,kdy do uplynutí doby,během které lze činit
podání,zbývají 3 minuty,je dražitelům/účastníkům dražby zobrazena výzva „Pop...

Načteno

edesky.cz/d/7772514

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bylany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz