« Najít podobné dokumenty

Město Javorník - Exekutorský úřad - Pavel Uhlíř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Javorník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Exekutorský úřad - Pavel Uhlíř
EXEKUToRSKÝ ÚŘao BRNo - VENKoV,Veveří 125,616 45 BRNo JUDr.XXXX XXXXXX,soudní exekutor fg|,+XXX XXX XoB XXX,fax.+42o544508 3'l 2,rnail: podatelna@exekutorbrno.cz,www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,St,Čt: 8:o0-1,1 :oo 13:00-15:30,pokladní hocliny: Po - Čt: 8:00-11:00 13;00-15:30 č.1.: t szEx 189ool21-84 Ev.č.opr.lFlS-FERRATUM-ODKUR 42927 61 Usnesení Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-venkov,pověřený Okresním soudem v Blansku vedením exekuce na základě exekučního titulu - rozsudku č.j.11 C7512021-46 ze dne 10.06,2021 vydaného Okresním soudem v Blansku,který nabyl právní moci dne 10.07,202,1 a je vykonatelný ve věci uspokojení poh|edávky oprávněného: lFls investiční fond,a,s.se sídlern Čechyňská 419tl4a,Brno,PSČ: 602 00,lČ: 24316717,práv.zast.advokátem Mgr.Marek lndra,advokát,se sídlem Čechyr-rská 361/'l 6,Brno,PSČ: 6O2 OO,lě 66244757 (dále pouze oprávněný) proti povinnému XXXXX XXXXX bytern Louka č,<,> p.XX,Louka,PSČ: 67974,dat.nar,: 04.0B.1950 (dále pouze povinný) rozhodl ta kto: Dražbanařízená elektronicky prostřednictvírn elektronickóho systórnu dražeb na adrese; drilžebního serveru: !.v,WvLa&d_razby,<.>,c; na den 19.09.2023 v 10:30 hod.se odročuje na neurčito,odůvodntiní: Usnesenímsouclníhoexekutora zedne21.O7.2O?"3 č.j.137Ex 1í3SO0l21-72 bylanařízenadražbanc <.>,ntovitýchvěcí ̂ spoluvlastnioký podíl o velikostiid.1l12 ::}:::.:: CXů'l],1 řl.r:*trj,k.: j),:,<,> ;,i t.]Ě'] <.>,1Ě ;I;1vůI:,ní,]'; ]._i:,<,> _::;-:::,;l.t 604tii'4 llc,rrri tí,:,:it.i.r:* i,:ll:,:],;,:,':llj-:'::";,<.> : 'iE,v kil,t].ůz*mj.jr;.:rt 1rlri:*rnir;y vr]]ljt:rl,ty ví.(:lvl)r.l i:].^.iirlny,::l,t i:;irtir

Načteno

edesky.cz/d/7772467

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Javorník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz