« Najít podobné dokumenty

Obec Kunčice pod Ondřejníkem - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunčice pod Ondřejníkem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška NV - elektronická dražba (1. kolo)-2023-09-15-15-45-32.pdf [0,59 MB]
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX • XXX XX Přerov,Komenského XX
tel: XXX 003 999 • fax: 588 003 990
e-mail: urad@eujicha.cz • internet: www.eujicha.cz • ID datové schránky: 82csaxd
Pro platby povinných (dlužníků) » ČSOB » č.ú.175 236 496/0300 » var.symbol: 3265321
<br>
<br> značka oprávněného:
<br>
<br>
<br>
<br> U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXX XXXXX,se sídlem Exekutorského úřadu Přerov,Komenského XX,pověřený
<br> provedením exekuce na základě pověření,které vydal Okresní soud ve Frýdku-Místku dne 16.2.2022,č.j <.>
26EXE2005/2022-17,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze dne
21.7.2021,č.j.15 C 116/2020-42 vydal Okresní soud ve Frýdku-Místku,usnesení ze dne 19.1.2022,č.j.57Co 16/2022-
72 vydal Krajský soud v Ostravě k uspokojení pohledávky oprávněného: REOL Financial s.r.o <.>,Hněvotínská 241/52 <,>
77900 Olomouc Nová Ulice,IČO 25952552,zast.Mgr.XXXX XXXXX,advokát,Sokolská XXX/XX,XXXXX Olomouc Olomouc <,>
IČO 71457020,proti povinnému: XXXXXX XXXXXX,Kunčice pod Ondřejníkem XXX,XXXXX Kunčice pod Ondřejníkem
Kunčice pod Ondřejníkem,nar.15.6.1956,v částce 0,00 Kč s příslušenstvím,jakož i nákladů exekuce,jejichž výše se
určuje zvláštním rozhodnutím,vydává tuto
<br> D r a ž e b n í v y h l á š k u
<br> o provedení elektronické dražby nemovité věci
<br>
I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 8.11.2023 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 8.11.2023 v 14:00 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (§
336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik uko...

Načteno

edesky.cz/d/7772464

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kunčice pod Ondřejníkem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz