« Najít podobné dokumenty

Obec Libouchec - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libouchec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení - dražba nemovitostí.pdf
94 EX 13028/22
U S N E S E N Í
<br> Soudní exekutor Mgr.XXXXXX XXXXX,Exekutorský úřad Plzeň - město,se sídlem Palackého nám.28,301
00 Plzeň,pověřený provedením exekuce na základě pověření OS Ústí nad Labem dne 10.01.2023 pod č.j <.>
72 EXE 73/2023-13 a pověření OS Ústí nad Labem dne 12.01.2023 pod č.j.54 EXE 56/2023-13,kterým
byla nařízena exekuce podle vykonatelného elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Ústí
nad Labem ze dne 21.09.2022 č.j.EPR 248455/2022-5 a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v
Ústí nad Labem ze dne 26.08.2022 č.j.34 C 251/2022-28,ve věci
<br> oprávněného: Allianz pojišťovna,a.s.se sídlem Ke Štvanici 656/3,Praha - Karlín <,>
186 00,IČ: 47115971,zastoupen právním zástupcem Mgr.XXXXX XXXXX <,>
advokát se sídlem Na Florenci čp.XXXX / čo.15,110 00 Praha 1
<br> proti
<br> povinnému: XXXX XXXXX bytem Muchova čp.XXX,Chlumec,PSČ XXX 39,nar.1.3.1995
<br> r o z h o d l na základě § 28,§ 52,§ 66 a § 69 zákona č.120/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů
(exekuční řád) a v souladu s ustanovením §336 odst.1,§ 336a zákona č.99/1963 Sb.ve znění pozdějších
předpisů,občanský soudní řád
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
<br> I <.>
<br> Nařizuje se elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě V <.>,která se koná prostřednictvím
elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.portaldrazeb.cz
<br> II <.>
<br> Zahájení elektronické dražby: 25.10.2023 v 10:00 hod
<br> Ukončení dražby: nejdříve 25.10.2023 v 10:45 hod
<br> Dražba se koná i po této době,pokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.).Bude-li
v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se
za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku
učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se
za to,že dražitelé již nečiní p...

Načteno

edesky.cz/d/7772368

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libouchec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz