« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - 2 kolo dražby - id. 2/4 -nem. věci -p.č. 133+rod. dům Budislav, p.č. 1002/2,1006,1024/3,1139,1147,1148,1905

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení_další_dražební_vyhláška_RD_č_j_121_EX_4076_09_518.pdf
Č.j.121 EX 4076/09-518
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.Vendula Flajšhansová,Exekutorský úřad Plzeň-sever,se sídlem Divadelní
2728/3a,301 00 Plzeň,pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu ve
Svitavách ze dne 19.05.2009,č.j.4 Nc 3340/2009-11,kterým byla nařízena exekuce podle
vykonatelného platebního výměru VZP ČR ze dne 16.06.2006,č.j.4140600506,2140600505 ve
věci
<br> oprávněného VZP ČR,KP pro Středočeský kraj,ÚP Benešov,IČO: 41197518,se sídlem
Husovo nám.555,256 01 Benešov
<br> proti
<br> povinnému XXXXXX XXX,JUDr.<,>
<br> (značka: EXXXX/XX/PR/XXX/XX)
<br> pro uspokojení peněžitého plnění oprávněného a k úhradě nákladů exekuce
<br> rozhodl takto:
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
<br> o provedení elektronické další dražby nemovitých věcí
<br> I <.>
<br> Další dražba (2.kolo dražby) nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím
elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 15.11.2023 od 13:00 h.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé
činit podání) <.>
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 15.11.2023 ve 13:30 h.Dražba se však koná,dokud
dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění
(dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se
posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle
předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo
učiněno další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Sledování
elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovité věci:
<br> ideální podíl o velikosti 2/4
<br> - parcela St.133 o výměře 544 m2 - zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Budislav,č.p.87,rod.dům
Stavba stojí na pozemku p....

Načteno

edesky.cz/d/7760867

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz