« Najít podobné dokumenty

Obec Krásná (Cheb) - Program 7.zasedání Zastupitelstva obce Krásná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krásná (Cheb).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obec KrásnáInformace o správci
Obecní úřad Krásná,Krásná 196,351 22 Krásná,IČO 00572675
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: posta@obeckrasna.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokum...
RSS
Úřední deska – Krásná
Úřední deska – Obec Krásná
Program 7.zasedání Zastupitelstva obce Krásná
Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu změny č.1 územního plánu Krásná
Záměr o pachtu - nájmu části pozemkové parcely č.1671/3 v k.ú.Krásná o výměře 2 m2
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.13/2023 (p.p.č.1690/1,PK III/2162 v k.ú.Krásná u Aše)
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2022
Oznámení_rozpočtová pravidla
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Oznámení_rozpočtová pravidla
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č.2/2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Oznámení k Závěrečnému účtu obce Krásná za rok 2021
Nabídka pozemků k pronájmu
Oznámení k střednědobému výhledu obce Krásná 2023 - 2026
Nařízení mimořádného opatření
Mimořádné opatření
Mimořádné opatření,Sbírka zákonů
Mimorádné opatření MZČR a usnesení PSP
Sbírka zákonů č.80,81 82
Sbírka zákonů částka 72
Mimořádná opatření MZČR,Zrušení mimořádných opatření MZČR
Sbírka zákonů částka 70
Mimořádné opatření,zrušení mimořádného opatření
Mimořádné opatření MZCR
Sbírka zákonů částka 62
Mimořádné opatření MZČR
Sbírka zákonů částka 57,58
Mimořádné opatření MZ
Sbírka zákonů částka 56
Opatření obecné povahy
Mimořádné opatření
Sbírka zákonů č.54
Sbírka zákonů č.53
Mimořádné opatření Ministerstva zdravitnictví
Sbírka zákonů č.51
Sbírka zákonů částka 47
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Částka sbírky zákonů č.45
Sbírka zákonů částka 42
Sbírka zákonů 041-20
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č.2/2020
Sbírka zákonů částka 37,Usnesení vlády 96 <.>,97 <.>,98 <.>,99 <.>
sb0035-2020 - Usnesení vlády 84,85,86,87,88,89,90
Sb.0034-2020 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příšníků Celní správy a české republiky k plnění úkolů.<.>.<.>
Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Štítary u Krásné - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
Domů
Obec Krásná - VítejteObec Krásná Obec Krásná Vítejte na stránkách obce Krásná,nejzápadnější obce ČR s vlastním obecním úřadem.Krásná leží v západní části Ašského výběžku v nadmořské výšce 653 m.V katastru obce se nachází i nejzápadnější bod České republiky.Více →
Vesnice roku Vesnice roku Krásná,je Vesnicí roku 2015.Poté co získala prvenství v krajském kole,zvítězila i v republikovém finále.Více →
MŠ Krásná MŠ Krásná V roce 2012 získala obec objekt bývalých vojenských kasáren a zrekonstruovala je do nové mateřské školky a požární zbrojnice.Více →
Relaxace Relaxace V obci najdete množství příležitostí ke sportu i zábavě.Inline dráha,dětské hřiště,lanové centrum,fotbalové i multifunkční hřiště,nebo workoutové centrum.Více →
Restaurace Restaurace Restaurace Sokolovna poskytuje kromě hostinské činnosti i ubytování v moderně zařízených pokojích.Více →
Nejzápadnější bod Nejzápadnější bod V katastru obce Krásná se nachází nejzápadnější bod České republiky.Při nepříznivém počasí může návštěvník i přespat v provizorním přístřešku.Více →
Štítary - Centre of Local Biodiversity Projekt „Oprava a dovybavení kulturního zařízení Sokolovna Krásná“ řeší opravu pódia,kde byla kompletně modernizována jeho podlaha,byl upraven prostor pod pódiem a byla provedena kompletní oprava omítek včetně jejich vymalování.Další součástí projektu bylo pořízení nového vybavení do sálu a to 29 ks stolů a 119 ks dřevěných židlí.Díky realizaci projektu bude možno sál naplno využívat jak pro spolkovou činnost,tak pro pořádání různých kulturních akcí.Projekt „Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ řeší pořízení technologického vybavení do sálu kulturního domu Sokolovna Krásná.V rámci projektu bylo realizováno osazení projektoru,plátna,zvukové aparatury; světelné techniky a všech ovládacích prvků.Díky realizaci projektu bude možno sál používat všemi místními spolky pro pořádání kulturních a sportovních akcí a novou atraktivní aktivitou se stane také promítání kina.V rámci projektu budo...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obec KrásnáVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Rozhodnutí vyhlášení doby Nařízení KK Odvolání nařízení KK Rozpočet Sdružení Aš SP VV Závěrečný účet Záměr pronajmout nem Veřejná vyhláška Záměr pronajmout nem Návrh rozpočtu Vyhláška Záměr prodat Opatření obecné pova Volby do Parlamentu Volby ZO Volby do ZO Písemná výzva k podá Program jednání zast nabídka pozemků Vyhlášení platnosti Rozpočtový výhled Oznámení stavebního volby Dražební vyhláška Oznámení o spojení oznámení Zadávací dokumentace Mimořádné opatření Záměr o pachtu nemov volby do EP Záměr prodat Stanovení minimálního Okrsková volební kom Informace o počtu a Záměr o pachtu Návrh rozpočtového v volby senát Výzva k podání nabíd Usnesení Uložení písemnosti Zjišťovací řízení Program jednání ZO záměr o výpůjčce Nařízení obce Výroční zpráva SA závěrečný účet střednědobý výhled Rozpočet Oznámení o upuštění Seznam registračních Podmínky účasti VŘ Upozornění Usnesení vlády ČR Nařízení vlády Rozhodnutí hejtmana Mimořádné opatření Opatření obecné pova Oznámení o době a mí Mimořádné opatřenjí Záměr vypůjčit nemov Posouzení vlivu pacht a budoucí kup.smlou Konkursní řízení Seznam registračníc Potřebný počet podpi Návrh Závěrečného úč Informace Rozhodnutí hejtmana Původce (bez omezení) OK SÚ Aš CH KÚKK Obec Krásná MŽP Sdružení Ašsko Pozemkový fond ČR Finanční úřad Aš Celní úřad Katastrální úřad Exekutorský úřad Pře Český statistický úř FÚKK Exekutorský úřad Šum Exek.úřad Plzeň Stát.pozemkový úřad...
Aktuální stav
Úřední deska - Obec KrásnáNalezeno 44 záznamů.Poslední změna: 13. 9. 2023 11:39:41
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Krásná
Úřední deska – Obec Krásná
Program 7.zasedání Zastupitelstva obce Krásná
Veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu změny č.1 územního plánu Krásná
Záměr o pachtu - nájmu části pozemkové parcely č.1671/3 v k.ú.Krásná o výměře 2 m2
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č.13/2023 (p.p.č.1690/1,PK III/2162 v k.ú.Krásná u Aše)
Závěrečný účet obce Krásná za rok 2022
Oznámení_rozpočtová pravidla
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Oznámení_rozpočtová pravidla
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č.2/2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
Oznámení k Závěrečnému účtu obce Krásná za rok 2021
Nabídka pozemků k pronájmu
Oznámení k střednědobému výhledu obce Krásná 2023 - 2026
Nařízení mimořádného opatření
Mimořádné opatření
Mimořádné opatření,Sbírka zákonů
Mimorádné opatření MZČR a usnesení PSP
Sbírka zákonů č.80,81 82
Sbírka zákonů částka 72
Mimořádná opatření MZČR,Zrušení mimořádných opatření MZČR
Sbírka zákonů částka 70
Mimořádné opatření,zrušení mimořádného opatření
Mimořádné opatření MZCR
Sbírka zákonů částka 62
Mimořádné opatření MZČR
Sbírka zákonů částka 57,58
Mimořádné opatření MZ
Sbírka zákonů částka 56
Opatření obecné povahy
Mimořádné opatření
Sbírka zákonů č.54
Sbírka zákonů č.53
Mimořádné opatření Ministerstva zdravitnictví
Sbírka zákonů č.51
Sbírka zákonů částka 47
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Částka sbírky zákonů č.45
Sbírka zákonů částka 42
Sbírka zákonů 041-20
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č.2/2020
Sbírka zákonů částka 37,Usnesení vlády 96 <.>,97 <.>,98 <.>,99 <.>
sb0035-2020 - Usnesení vlády 84,85,86,87,88,89,90
Sb.0034-2020 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příšníků Celní správy a české republiky k plnění úkolů.<.>.<.>
Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Štítary u Krásné - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
bez názvu
Ahde obcc Kra’sné na
<br>
<br>
<br> Novoroéni v sa ”6 IIe zzi adné si
J’ ii; a; J P J
<br> V0 Pélem’ éarodéjnic v Kra'sné
<br> Détshg den v Hrésné
<br>
<br> é‘g
<br> v
<br> Krésenshg den
<br>
<br> 5’?
§
<br>
<br> 5.Iistgoadu
14 rocnih Kra’s nshé bud/fly
a ia ionov.IIIvod
<br> \ Adve t v Hrésné
<br> Mihuiésshéiprgjiliha v Kraisné
Kontaktvaše připomínky
Obec Krásná - KontaktŠtítary - Centre of Local Biodiversity Projekt „Oprava a dovybavení kulturního zařízení Sokolovna Krásná“ řeší opravu pódia,kde byla kompletně modernizována jeho podlaha,byl upraven prostor pod pódiem a byla provedena kompletní oprava omítek včetně jejich vymalování.Další součástí projektu bylo pořízení nového vybavení do sálu a to 29 ks stolů a 119 ks dřevěných židlí.Díky realizaci projektu bude možno sál naplno využívat jak pro spolkovou činnost,tak pro pořádání různých kulturních akcí.Projekt „Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ řeší pořízení technologického vybavení do sálu kulturního domu Sokolovna Krásná.V rámci projektu bylo realizováno osazení projektoru,plátna,zvukové aparatury; světelné techniky a všech ovládacích prvků.Díky realizaci projektu bude možno sál používat všemi místními spolky pro pořádání kulturních a sportovních akcí a novou atraktivní aktivitou se stane také promítání kina.V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: - Pořízení 3 exmoorských pony - Provedení botanického a entomologického průzkumu - Výroba informačních tabulí - Pořízení ohradníku - Pokácení expanzivních topolů,vytahání dřeva,seštěpkování - Sanace eutrofizovaných lučních porostů - Výroba dřevěné konstrukce pozorovacího stanoviště - Obnova historického ovocného sadu včetně oplocení - Vysazení záhonů s tradičnímu bylinami
Krásná 196,351 22
+420 354 525 047
Sokolovnarestaurace
Sokolovna KrásnáVítejte Restaurace & Penzion Sokolovna Krásná Vítáme Vás v Krásné,ve Vesnici roku 2015.Novodobá historie zdejší Sokolovny se píše od revoluce,kdy v ní byla zřízena restaurace a později i menší rodinný penzion.V roce 2019 získala Sokolovnu od původního majitele obec Krásná.Naším cílem je zachovat nejen stávající pohostinské a ubytovací služby,ale tyto dále rozvíjet a zkvalitňovat a zároveň podporovat kulturní život v naší obci.Co vám můžeme nabídnout? Restaurace Sokolovna nabízí kromě pohostinství i možnost ubytování v nově zařízených pokojích,sportovní vyžití na multifunkčním hřišti,nebo pořádání kulturních,společenských a firemních akcí.Stejně tak vás rádi obsloužíme po dlouhém výletu po místních památkách a zajímavostech.V katastru obce se nachází nejzápadnější bod ČR a XXXX obec je nejzápadnější obec s vlastním obecním úřadem.Díky svému umístění je ideálním místem pro nerušený pobyt v přírodě s dostatkem prostoru na vycházky,pěší turistiku a cykloturistiku.V zimě lze využít nedaleký sportovní areál na vrchu Háj pro běžěcké lyžování,snowboarding i sjezdové lyžování.Přímo v obci lze využít několika dětských hřišť,workoutové a lanové centrum,nebo třeba inline dráhu.Restaurace Pilsner Urqwell Jedinečný světlý plzeňský ležák se stal legendou mezi pivy.Jeho receptura i varní postup se od jeho vzniku v roce 1842 nezměnily.Restaurace & Pension Sokolovna Gambrinus 11 Nová jedenáctka je skvělou volbou pro ty,kdo si chtějí plnými doušky užít výraznou chuť piva.Ležák,který se pije s lehkostí.Restaurace & Pension Sokolovna Restaurace & Pension Sokolovna Osvěžující míchané nealkoholické pivo,ve kterém je příjemná hořkost chmelu doplněna o vyvážený poměr sladké chuti pomela a grepu.Restaurace & Pension Sokolovna Parkoviště pro návštěvníky Restaurace & Pension Sokolovna Točená limonáda s příchutí s harmonickou sladko-kyselou chutí,která výborně osvěží i při nejvyšších teplotách.Ubytování bezplatná wifi bezplatná wifi bezplatná wifi Multifunkční hřiště Přímo v ...
Krizové situaceKrizová připravenost
Obec Krásná - Krizové situaceŠtítary - Centre of Local Biodiversity Projekt „Oprava a dovybavení kulturního zařízení Sokolovna Krásná“ řeší opravu pódia,kde byla kompletně modernizována jeho podlaha,byl upraven prostor pod pódiem a byla provedena kompletní oprava omítek včetně jejich vymalování.Další součástí projektu bylo pořízení nového vybavení do sálu a to 29 ks stolů a 119 ks dřevěných židlí.Díky realizaci projektu bude možno sál naplno využívat jak pro spolkovou činnost,tak pro pořádání různých kulturních akcí.Projekt „Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ řeší pořízení technologického vybavení do sálu kulturního domu Sokolovna Krásná.V rámci projektu bylo realizováno osazení projektoru,plátna,zvukové aparatury; světelné techniky a všech ovládacích prvků.Díky realizaci projektu bude možno sál používat všemi místními spolky pro pořádání kulturních a sportovních akcí a novou atraktivní aktivitou se stane také promítání kina.V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: - Pořízení 3 exmoorských pony - Provedení botanického a entomologického průzkumu - Výroba informačních tabulí - Pořízení ohradníku - Pokácení expanzivních topolů,vytahání dřeva,seštěpkování - Sanace eutrofizovaných lučních porostů - Výroba dřevěné konstrukce pozorovacího stanoviště - Obnova historického ovocného sadu včetně oplocení - Vysazení záhonů s tradičnímu bylinami
Krizová připravenost
V přehledu hrozeb,jsou uvedeny jevy,které mají potenciální schopnost ohrozit lidské životy,zdraví,zvířata,majetek nebo životní prostředí v obci Krásná
 Podle zákona č.239/2000 Sb <.>,o integrovaném záchranném systému
 Podle zákona č.224/2015 Sb <.>,o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.634/2004 Sb <.>,o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
 Podle zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vod...
Úřední deskaobce Krásná
Úřední deska - Obec KrásnáNalezeno 44 záznamů.Poslední změna: 13. 9. 2023 11:39:41
Název
Značka
Typ
Původce
Čestné občanství
Obec Krásná - Čestné občanstvíŠtítary - Centre of Local Biodiversity Projekt „Oprava a dovybavení kulturního zařízení Sokolovna Krásná“ řeší opravu pódia,kde byla kompletně modernizována jeho podlaha,byl upraven prostor pod pódiem a byla provedena kompletní oprava omítek včetně jejich vymalování.Další součástí projektu bylo pořízení nového vybavení do sálu a to 29 ks stolů a 119 ks dřevěných židlí.Díky realizaci projektu bude možno sál naplno využívat jak pro spolkovou činnost,tak pro pořádání různých kulturních akcí.Projekt „Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ řeší pořízení technologického vybavení do sálu kulturního domu Sokolovna Krásná.V rámci projektu bylo realizováno osazení projektoru,plátna,zvukové aparatury; světelné techniky a všech ovládacích prvků.Díky realizaci projektu bude možno sál používat všemi místními spolky pro pořádání kulturních a sportovních akcí a novou atraktivní aktivitou se stane také promítání kina.V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: - Pořízení 3 exmoorských pony - Provedení botanického a entomologického průzkumu - Výroba informačních tabulí - Pořízení ohradníku - Pokácení expanzivních topolů,vytahání dřeva,seštěpkování - Sanace eutrofizovaných lučních porostů - Výroba dřevěné konstrukce pozorovacího stanoviště - Obnova historického ovocného sadu včetně oplocení - Vysazení záhonů s tradičnímu bylinami Čestné občanství obce Krásná je udělováno jako výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj,propagaci či pověst obce,nebo zvláštní projev úcty významným osobnostem z oblasti politického,vědeckého,uměleckého,sportovního popř.i jiných oblastí a v neposlední řadě jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím - záchrana života či záchrana historických nebo kulturních hodnot obce.XXX XXXXXXXXX Obdržel dne X.X.XXXX z rukou starosty Čestné občanství “Za mimořádné zásluhy o rozvoj a propagaci obce Krásná.” FOTO ? ? FOTO ? ? FOTO ? ? FOTO
Je nejzápadnější obec ČR s vlastním Obecním úřadem...
Ocenění pro obec
Obec Krásná - Ocenění pro obecŠtítary - Centre of Local Biodiversity Projekt „Oprava a dovybavení kulturního zařízení Sokolovna Krásná“ řeší opravu pódia,kde byla kompletně modernizována jeho podlaha,byl upraven prostor pod pódiem a byla provedena kompletní oprava omítek včetně jejich vymalování.Další součástí projektu bylo pořízení nového vybavení do sálu a to 29 ks stolů a 119 ks dřevěných židlí.Díky realizaci projektu bude možno sál naplno využívat jak pro spolkovou činnost,tak pro pořádání různých kulturních akcí.Projekt „Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ řeší pořízení technologického vybavení do sálu kulturního domu Sokolovna Krásná.V rámci projektu bylo realizováno osazení projektoru,plátna,zvukové aparatury; světelné techniky a všech ovládacích prvků.Díky realizaci projektu bude možno sál používat všemi místními spolky pro pořádání kulturních a sportovních akcí a novou atraktivní aktivitou se stane také promítání kina.V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: - Pořízení 3 exmoorských pony - Provedení botanického a entomologického průzkumu - Výroba informačních tabulí - Pořízení ohradníku - Pokácení expanzivních topolů,vytahání dřeva,seštěpkování - Sanace eutrofizovaných lučních porostů - Výroba dřevěné konstrukce pozorovacího stanoviště - Obnova historického ovocného sadu včetně oplocení - Vysazení záhonů s tradičnímu bylinami
Ocenění pro obec
KRÁSNÁ - Vesnice roku 2015 +
NAŠE obec KRÁSNÁ získala po vítězství v krajském kole nejcenější kov i v republikovém finále! Ze třinácti obcí - vítězů krajských kol zvolila hodnotící komise v Luhačovicích právě nás! A XXX si z rukou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové mohl převzít pan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX vítězné ocenění.<.>.Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995.Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova,zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a...
Registr oznámení
Obec Krásná - Registr oznámeníŠtítary - Centre of Local Biodiversity Projekt „Oprava a dovybavení kulturního zařízení Sokolovna Krásná“ řeší opravu pódia,kde byla kompletně modernizována jeho podlaha,byl upraven prostor pod pódiem a byla provedena kompletní oprava omítek včetně jejich vymalování.Další součástí projektu bylo pořízení nového vybavení do sálu a to 29 ks stolů a 119 ks dřevěných židlí.Díky realizaci projektu bude možno sál naplno využívat jak pro spolkovou činnost,tak pro pořádání různých kulturních akcí.Projekt „Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ řeší pořízení technologického vybavení do sálu kulturního domu Sokolovna Krásná.V rámci projektu bylo realizováno osazení projektoru,plátna,zvukové aparatury; světelné techniky a všech ovládacích prvků.Díky realizaci projektu bude možno sál používat všemi místními spolky pro pořádání kulturních a sportovních akcí a novou atraktivní aktivitou se stane také promítání kina.V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: - Pořízení 3 exmoorských pony - Provedení botanického a entomologického průzkumu - Výroba informačních tabulí - Pořízení ohradníku - Pokácení expanzivních topolů,vytahání dřeva,seštěpkování - Sanace eutrofizovaných lučních porostů - Výroba dřevěné konstrukce pozorovacího stanoviště - Obnova historického ovocného sadu včetně oplocení - Vysazení záhonů s tradičnímu bylinami Registr oznámení dle zákona č.159/2006 Sb <.>,o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů,zveřejněny údaje o příjmech,závazcích,darech,majetku a funkcích,které vykonával v uplynulém roce starosta obce.Přístup do registru je možný po vyžádání přístupového hesla a přihlašovacího jména na Obecním úřadě v Krásné
Krásná 196,351 22
+420 354 525 047
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Obec Krásná - Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.Štítary - Centre of Local Biodiversity Projekt „Oprava a dovybavení kulturního zařízení Sokolovna Krásná“ řeší opravu pódia,kde byla kompletně modernizována jeho podlaha,byl upraven prostor pod pódiem a byla provedena kompletní oprava omítek včetně jejich vymalování.Další součástí projektu bylo pořízení nového vybavení do sálu a to 29 ks stolů a 119 ks dřevěných židlí.Díky realizaci projektu bude možno sál naplno využívat jak pro spolkovou činnost,tak pro pořádání různých kulturních akcí.Projekt „Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ řeší pořízení technologického vybavení do sálu kulturního domu Sokolovna Krásná.V rámci projektu bylo realizováno osazení projektoru,plátna,zvukové aparatury; světelné techniky a všech ovládacích prvků.Díky realizaci projektu bude možno sál používat všemi místními spolky pro pořádání kulturních a sportovních akcí a novou atraktivní aktivitou se stane také promítání kina.V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: - Pořízení 3 exmoorských pony - Provedení botanického a entomologického průzkumu - Výroba informačních tabulí - Pořízení ohradníku - Pokácení expanzivních topolů,vytahání dřeva,seštěpkování - Sanace eutrofizovaných lučních porostů - Výroba dřevěné konstrukce pozorovacího stanoviště - Obnova historického ovocného sadu včetně oplocení - Vysazení záhonů s tradičnímu bylinami
Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb <.>
úterý,02 leden 2018 10:26
 
 
 
 
1
Přečteno 9365 krát Naposledy změněno: pátek,10 leden 2020 06:57 Tweetnout Ohodnotit tuto položku
Krásná 196,351 22
+420 354 525 047
Informace o odpadech
Obec Krásná - Informace o odpadechŠtítary - Centre of Local Biodiversity Projekt „Oprava a dovybavení kulturního zařízení Sokolovna Krásná“ řeší opravu pódia,kde byla kompletně modernizována jeho podlaha,byl upraven prostor pod pódiem a byla provedena kompletní oprava omítek včetně jejich vymalování.Další součástí projektu bylo pořízení nového vybavení do sálu a to 29 ks stolů a 119 ks dřevěných židlí.Díky realizaci projektu bude možno sál naplno využívat jak pro spolkovou činnost,tak pro pořádání různých kulturních akcí.Projekt „Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ řeší pořízení technologického vybavení do sálu kulturního domu Sokolovna Krásná.V rámci projektu bylo realizováno osazení projektoru,plátna,zvukové aparatury; světelné techniky a všech ovládacích prvků.Díky realizaci projektu bude možno sál používat všemi místními spolky pro pořádání kulturních a sportovních akcí a novou atraktivní aktivitou se stane také promítání kina.V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: - Pořízení 3 exmoorských pony - Provedení botanického a entomologického průzkumu - Výroba informačních tabulí - Pořízení ohradníku - Pokácení expanzivních topolů,vytahání dřeva,seštěpkování - Sanace eutrofizovaných lučních porostů - Výroba dřevěné konstrukce pozorovacího stanoviště - Obnova historického ovocného sadu včetně oplocení - Vysazení záhonů s tradičnímu bylinami
Informování občanů o odpadovém hospodářství Doporučený
sobota,25 únor 2023 21:58
velikost písma zmenšit velikost písma
Krásná 196,351 22
+420 354 525 047
Povinné informace
Obec Krásná - Povinné informaceŠtítary - Centre of Local Biodiversity Projekt „Oprava a dovybavení kulturního zařízení Sokolovna Krásná“ řeší opravu pódia,kde byla kompletně modernizována jeho podlaha,byl upraven prostor pod pódiem a byla provedena kompletní oprava omítek včetně jejich vymalování.Další součástí projektu bylo pořízení nového vybavení do sálu a to 29 ks stolů a 119 ks dřevěných židlí.Díky realizaci projektu bude možno sál naplno využívat jak pro spolkovou činnost,tak pro pořádání různých kulturních akcí.Projekt „Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ řeší pořízení technologického vybavení do sálu kulturního domu Sokolovna Krásná.V rámci projektu bylo realizováno osazení projektoru,plátna,zvukové aparatury; světelné techniky a všech ovládacích prvků.Díky realizaci projektu bude možno sál používat všemi místními spolky pro pořádání kulturních a sportovních akcí a novou atraktivní aktivitou se stane také promítání kina.V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: - Pořízení 3 exmoorských pony - Provedení botanického a entomologického průzkumu - Výroba informačních tabulí - Pořízení ohradníku - Pokácení expanzivních topolů,vytahání dřeva,seštěpkování - Sanace eutrofizovaných lučních porostů - Výroba dřevěné konstrukce pozorovacího stanoviště - Obnova historického ovocného sadu včetně oplocení - Vysazení záhonů s tradičnímu bylinami
I <.>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celková cena za poskytnutí informace je stanovena součtem nákladů za jednotlivé zpoplatněné úkony <.>
Vyhledání informací
1,- Kč
2,- Kč
20,- Kč
40,- Kč
 
 
 
 
 
žádné
Zveřejněné dokumenty 21.8.2017 - Veřejnoprávní smlouva č.1 /2017,o poskytnutí dotace na stipendium
Je nejzápadnější obec ČR s vlastním Obecním úřadem a držitelka prestižního ocenění Vesnice roku 2015 <.>
Krásná 196,351 22
+420 354 525 047
Rozpočet a hospodaření
Obec Krásná - Rozpočet a hospodaření 
Je nejzápadnější obec ČR s vlastním Obecním úřadem a držitelka prestižního ocenění Vesnice roku 2015 <.>
Krásná 196,351 22
+420 354 525 047
GDPR
Obec Krásná - GDPRŠtítary - Centre of Local Biodiversity Projekt „Oprava a dovybavení kulturního zařízení Sokolovna Krásná“ řeší opravu pódia,kde byla kompletně modernizována jeho podlaha,byl upraven prostor pod pódiem a byla provedena kompletní oprava omítek včetně jejich vymalování.Další součástí projektu bylo pořízení nového vybavení do sálu a to 29 ks stolů a 119 ks dřevěných židlí.Díky realizaci projektu bude možno sál naplno využívat jak pro spolkovou činnost,tak pro pořádání různých kulturních akcí.Projekt „Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ řeší pořízení technologického vybavení do sálu kulturního domu Sokolovna Krásná.V rámci projektu bylo realizováno osazení projektoru,plátna,zvukové aparatury; světelné techniky a všech ovládacích prvků.Díky realizaci projektu bude možno sál používat všemi místními spolky pro pořádání kulturních a sportovních akcí a novou atraktivní aktivitou se stane také promítání kina.V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: - Pořízení 3 exmoorských pony - Provedení botanického a entomologického průzkumu - Výroba informačních tabulí - Pořízení ohradníku - Pokácení expanzivních topolů,vytahání dřeva,seštěpkování - Sanace eutrofizovaných lučních porostů - Výroba dřevěné konstrukce pozorovacího stanoviště - Obnova historického ovocného sadu včetně oplocení - Vysazení záhonů s tradičnímu bylinami
GDPR
 
Agenda GDPR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přečteno 7366 krát Naposledy změněno: pondělí,17 prosinec 2018 12:53 Tweetnout Ohodnotit tuto položku
Krásná 196,351 22
+420 354 525 047
Obecně závazné vyhlášky a řády
Obec Krásná - Obecně závazné vyhlášky a řádyŠtítary - Centre of Local Biodiversity Projekt „Oprava a dovybavení kulturního zařízení Sokolovna Krásná“ řeší opravu pódia,kde byla kompletně modernizována jeho podlaha,byl upraven prostor pod pódiem a byla provedena kompletní oprava omítek včetně jejich vymalování.Další součástí projektu bylo pořízení nového vybavení do sálu a to 29 ks stolů a 119 ks dřevěných židlí.Díky realizaci projektu bude možno sál naplno využívat jak pro spolkovou činnost,tak pro pořádání různých kulturních akcí.Projekt „Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ řeší pořízení technologického vybavení do sálu kulturního domu Sokolovna Krásná.V rámci projektu bylo realizováno osazení projektoru,plátna,zvukové aparatury; světelné techniky a všech ovládacích prvků.Díky realizaci projektu bude možno sál používat všemi místními spolky pro pořádání kulturních a sportovních akcí a novou atraktivní aktivitou se stane také promítání kina.V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: - Pořízení 3 exmoorských pony - Provedení botanického a entomologického průzkumu - Výroba informačních tabulí - Pořízení ohradníku - Pokácení expanzivních topolů,vytahání dřeva,seštěpkování - Sanace eutrofizovaných lučních porostů - Výroba dřevěné konstrukce pozorovacího stanoviště - Obnova historického ovocného sadu včetně oplocení - Vysazení záhonů s tradičnímu bylinami
 
2021 - Jednací řád Zastupitelstva obce +
Jednací řád Zastupitelstva obce Krásná
 
 
O zrušení vyhlášky č.1/2004 - požární řád obce
 
 
O odpadovém hospodářství
O místním poplatku z pobytu
 
 
Účinnost: 1.5.2021
OZV č.1/2020,o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství +
O pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství
 
 
OZV č.2/2019,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství +
O místním poplatku za užívání veřejného prostranství + příloha č.1
 
 
Účinnost: 1.1.2020
OZV č.1/2017,k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,kterou s...

Načteno

edesky.cz/d/7693634

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   EIA   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krásná (Cheb)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz