« Najít podobné dokumenty

Město Petřvald - Rozhodnutí - stavební povolení: Žádost o stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Petřvald.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-231.pdf
Městský úřad Petřvald
náměstí Gen.Vicherka 2511,735 41 Petřvald
Odbor výstavby a životního prostředí
stavební úřad
<br>
MUPTX006VMOO
MUPTX006VMOO
<br>
Lidl Česká republika v.o.s <.>
Nárožní 1359
158 00 Praha
<br> zastoupen
Broumovské stavební sdružení s.r.o <.>
U Horní brány 29
550 21 Broumov
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
Městský úřad Petřvald,odbor výstavby a životního prostředí,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až
114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 13.03.2023 podal
<br> Lidl Česká republika v.o.s <.>,IČO 26178541,Nárožní 1359,158 00 Praha <,>
kterého zastupuje Broumovské stavební sdružení s.r.o <.>,IČO 46504303,U Horní brány 29,550
01 Broumov <,>
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
<br> územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na soubor staveb - prodejny (SO.01),zpevněných ploch a parkoviště (SO.02),veřejný chodník (SO.06) <,>
přístřešek pro vozíky (SO.08),oplocení staveniště (DO.01) - dle projektové dokumentace stavby
označené jako „OBCHODNÍ CENTRUM PETŘVALD“ (dále jen "soubor staveb") na pozemcích parc <.>
č.545/1,549,550,1322/1,1322/3,1322/14,1322/15,vše v katastrálním území Petřvald u Karviné <.>
<br> Druh a účel staveb:
Jedná se o stavbu,která je členěna na jednotlivé stavební objekty <.>
<br> SO.01 – Novostavba prodejny
Prodejna potravin bude mít prodejní plochu 1 430 m2.Jedná se o velkoprodejnu potravin (potraviny <,>
maso,uzeniny,pečivo,nápoje,zelenina,ovoce,hygienické zboží,prací prostředky apod.).Objekt
prodejny má jedno nadzemní podlaží,není podsklepen,bude rozměrů 33,2 x 75,1 m,výška atiky střechy
<...

Načteno

edesky.cz/d/6425432

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Prodej   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Petřvald      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz