« Najít podobné dokumenty

Obec Tržek - Závěrečný účet Svazku obcí majitelů skupinového vodovodu Fiala 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tržek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - ObecInformace o správci
Tržek,Tržek 21,570 01 Tržek,IČO 00579637
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: outrzek@trzek.lit.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vy...
RSS
Úřední deska – Tržek
Domů
Obec Tržek - Aktuálně30.4.2023 - Čarodějnice v Tržku
22.4.2023 - Pozvánka na Cestu za pohádku
21.4.2023 - Oznámení o sběru železa
SDH Tržek pořádá sběr železa
v pátek 21.4.2023 v 17:00
Žádáme občany,aby připravili železný štrot před své domy <.>
18.3.2023 - Pozvánka na besedu s heraldikem o znaku pro obec Tržek
22.3.2023 - Svoz nebezpečného odpadu
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
 
 
Žádáme občany,aby odpad třídili do připravených a označených míst <.>
11.2.2023 - Pozvánka na KARNEVAL
12.1.2023 - Výtěžek tříkrálové sbírky v Tržku
7.1.2023 - Tříkrálová sbírka 2023 v Tržku
18.12.2022 - Vánoční zpívání
10.11.2022 - Beseda o první pomoci
6.11.2022 - Lampionový průvod
Ustavující zasedání po volbách do zastupitelstav obce Tržek proběhlo 19.10.2022 <.>
Usnesení z něj je vyvěšeno na úřední desce obce a zde:  usnesení
Složení zastupitelstva 
 
Upozornění  k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ČEZ Distribuce,a.s.najdete zde:  UPOZORNĚNÍ
20.10.2022 - Kominík
20.října bude v obci chodit kominík <.>
Zájemci o jeho služby se mohou přihlásit na obecním úřadě osobně,vhozením lístku se jménem a číslem popisným,případně upřesňujícím údajem,zda kominík může přijít dopoledne,odpoledne nebo celý den.Lze  využít i mailovou adresu  starosta@trzek.cz  nebo SMS na telefon  602 660 194 <.>
12.9.2022 - Informace o výlukovém jízdním řádu ve dnech 12.a 13.9.2022
Vážení cestující,provozovatel dráhy Správa železnic,s.o.informuje,že ve dnech 12.a 13.září 2022 vždy od 8:30 hod.do 17:30 hod.proběhnou denní výluky traťové koleje v úseku Vysoké Mýto město - Litomyšl na trati č.018.Dopravce České dráhy,a.s.proto musí osobní vlaky nahradit náhradní autobusovou dopravou,která pojede podle výlukového jízdního řádu <.>
27.8.2022 - Tržecké posvícení
V místní knihovně jsou k dispozici nové knihy zapůjčené z výměnného fondu <.>
Zápis do kroniky si můžete přečíst zde:  kronika obce
18.6.2022 - Otevření nového zázemí sportovního areálu U Dráhy
11.6.2022 - Obecní XXXXX do Zlína XX.X.XX...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - ObecVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Vyhlášky Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Volby Původce (bez omezení) OÚ Tržek Obec Tržek Městský úřad Litomyš Fiala - Svazek obcí Pardubický kraj ÚZSVM Ministerstvo zeměděl Finanční úřad pro PK DSO Mikroregion Lito Městský úřad Litomyš KHS Pardubického kra MŽP ČEZ Distribuce,a.s.Ministerstvo dopravy Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití operátorů u fulltextového vyhledávání
×
Příklady
Příklady
kočka | pes
Příklady
Příklady
% (procento)
Náhrada libovolného počtu znaků.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
zvíře%
_ (podtržítko)
Náhrada 1 znaku.Může být na začátku,na konci nebo uprostřed slova <.>
Příklad
jo_ef
Aktuální stav
Úřední deska - ObecNalezeno 18 záznamů.Poslední změna: 26. 5. 2023 12:48:03
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Tržek
bez názvu
bez názvu
Odstávky | ČEZ DistribuceVyřešte vaše požadavky on-line
Díky MŮJ ČEZ budete mít přehled o aktuálním stavu řešení vašich požadavků <.>
Upozornění
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím,a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku <.>
Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy <.>
 
Nonstop
NAVŠTIVTE NÁS
Copyright 2023 ČEZ Distribuce, a. s. – Všechna práva vyhrazena <.>
Obdrželi jste od nás výzvu k nahlášení odečtu elektroměru k ročnímu vyúčtování?
Odečet můžete nahlásit jednoduše jedním z těchto způsobů:
bez názvu
Mikroregion Litomyšlsko - O regionuO regionu
Mikroregion Litomyšlsko je dobrovolný svazek obcí založený v roce 2001,který se nachází v jihovýchodní části Pardubického kraje.Jeho sídlem je město Litomyšl a sdružuje celkem 41 obcí,ve kterých žije téměř 30.000 obyvatel.Území mikroregionu se rozprostírá na ploše 41.035 ha.Z hlediska územního členění patří k Pardubickému kraji a zasahuje do 3 sousedících bývalých okresů - Svitavy,Ústí nad Orlicí a Chrudim.Přirozeným,i když ne geografickým centrem,je město Litomyšl. Krajina je mimořádně cenná vzhledem k množství různých neopakovatelných přírodních,kulturních,historických a dalších hodnot území.Příjemné krajinné prostředí s obytným a zemědělským charakterem láká množství rekreantů,kteří zde mají své “druhé bydlení” v chalupách nebo chatách,turisté zde procházejí značenými turistickými cestami a projíždí po cyklotrasách.Mimořádně estetickou dominantu krajiny tvoří vypreparované pískovcové skalní útvary údolí Desinky s přirozeným tokem,průtočnými i zazeměnými náhony,souvislými pásy břehových a doprovodných dřevinových porostů,vlhkými až zamokřenými loukami a mlýny,původními zachovanými objekty lidové architektury,sakrálními objekty,prostředím mnoha nedotčených vesnických zákoutí (např.významná přírodní památka Toulovcovy maštale) <.>
Společným cílem mikroregionu je  realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje,rozvoje venkova,kvality života,ochrany životního prostředí,rozvoje cestovního ruchu,propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů schválených orgány svazku obcí <.>
Mikroregion Litomyšlsko
Mikroregion Litomyšlsko - Desinka
bez názvu
MAS LitomyšlskoDotace a projekty pro rozvoj Litomyšlska
Místní akční skupina Litomyšlsko (MAS Litomyšlsko) již od roku 2007 podporuje rozvoj regionu Litomyšlsko,a to zejména jeho venkovských oblastí.Hlavními aktivitami jsou:
Dotace pro regionální žadatele - realizace Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Litomyšlsko o.p.s.2014-2020 Více.<.> <.>
V období 2007-2013 byl realizován program LEADER s podporou PRV (IV.1.1,IV.1.2)) Více.<.> <.>
Projekty podporující rozvoj regionu (cestovní ruch,vzdělávání,propagace,kultura.<.>.).Více.<.> <.>
Projekt "Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska" Více.<.> <.>
Informační servis a poradenství v oblasti dotací,legislativy,veřejných zakázek apod.Více.<.> <.>
Důležité
Akce
Facebook profil
Dotace MAS (LEADER)
O knihovně
Obec Tržek - O knihovněO knihovně
Obecní knihovna v Tržku prošla v roce 1997 mnohými změnami.V srpnu 1997  se knihovna,jejíž sídlo bylo v prostorách Domu mlynářských,přestěhovala do nově vybudovaného Obecního úřadu. 
Naše knihovna slouží široké veřejnosti a občané Tržku mají půjčování knih zdarma <.>
Kromě knižního fondu je k dispozici pro návštěvníky také počítač s připojením na internet,kopírka a tiskárna <.>
Každý rok zakoupí obec do knihovny cca 5 nových knižních titulů.V dnešní době má naše knihovna přibližně 990 knih.Knihy jsou řazeny podle zaměření (naučné,dětské) a abecedně dle autorů.  
 
ODSTÁVKY ELEKTŘINY
POČASÍ
Telefon: +420 602 660 194 +420 461 619 161
Úřední hodiny
Knihy zapůjčené z výměnného fondu knihoven
Obec Tržek - Knihy zapůjčené z výměnného fondu knihovenNázev Formát Velikost
ODSTÁVKY ELEKTŘINY
POČASÍ
Telefon: +420 602 660 194 +420 461 619 161
Úřední hodiny
Seznam knih k zapůjčení
Obec Tržek - Seznam knih k zapůjčeníODSTÁVKY ELEKTŘINY
POČASÍ
Telefon: +420 602 660 194 +420 461 619 161
Úřední hodiny
Nové knihy
Obec Tržek - Nové knihyZAKOUPENÉ KNIHY v TRŽECKÉ KNIHOVNĚ v roce 2020:
XXXX XXXXXX – XXX XXXXX,život a doba husitského válečníka – kniha oceněná v letošním roce v soutěži Magnesia Litera jako kniha roku.Historická kniha,která se čte jako detektivka.Přestavuje nepřemožitelného hejtmana v netradičním světle.Na stránkách knihy vystupuje jako polní velitel,jehož úspěchy vyrůstají nejen z geniálního strategického uvažování a schopnosti zvolit překvapivá řešení,ale i z oddanosti jeho bojovníků.Sám sebe přitom vnímá jako hluboce věřícího bojovníka,naplňujícího boží vůli vždy a všude <.>
 Vlastimil Vondruška – Kronika zániku Evropy - XXXXX vypráví o osudech rodiny Wagnerů,která prožívá postupný úpadek evropské civilizace.Kniha je rozdělena na dvě části.První díl nazvaný "Jak to celé začalo" popisuje léta 1984 - 2019 a vychází z reálného vývoje Čech a Evropy.Druhý díl "Jak by to celé mohlo skončit" modeluje formou utopie jeden z možných vývojů společnosti po roce 2020,který by mohl vést až k zániku evropské civilizace. 
 Ernst Muldašev - Hledání města bohů I + II.– Science fiction nebo ne/uvěřitelné objevy ruského vědce? Světový systém pyramid a monumentů,hora Kailás jako osa světa,číslo 6666,neuvěřitelné výsledky tibetské vědecké expedice – to všechno a další zjištění na nás čekají v této knize <.>
 Dan Brown – Inferno – excelentní detektivní příběh s reálným přesahem,který přečtete jedním dechem.Harvardský profesor XXXXXX XXXXXXX (Šifra mistra Leonarda) nás provede labyrintem narážek,symbolů,kódů,tajných chodeb; uměním i vědou; i spletitými florentskými,benátskými a istanbulskými uličkami.Lidstvu hrozí skutečné Inferno apokalyptických rozměrů <.>
 Elena Ferrante - Geniální přítelkyně I - první díl stejnojmenné tetralogie,která už uchvátila čtenáře bezmála na celém světě a vzbudila pozornost literární kritiky.Příběh jednoho ženského přátelství,které začíná v padesátých letech minulého století v Neapoli.Čtenář se v románu seznamuje kromě dvou hlavních hrdinek i s celým mi...
Co je nového v knihovně
Obec Tržek - Co je nového v knihovněODSTÁVKY ELEKTŘINY
POČASÍ
Telefon: +420 602 660 194 +420 461 619 161
Úřední hodiny
Otevírací doba
Obec Tržek - Otevírací doba 
ODSTÁVKY ELEKTŘINY
POČASÍ
Telefon: +420 602 660 194 +420 461 619 161
Úřední hodiny
Brigády
Obec Tržek - Brigády18.3.2023 - Kácení stromů
V sobotu 18.3.2022 jsme se zúčastnili brigády na kácení nebezpečných stromů <.>
ODSTÁVKY ELEKTŘINY
POČASÍ
Telefon: +420 602 660 194 +420 461 619 161
Úřední hodiny
Aktivity hasičů
Obec Tržek - Aktivity hasičůODSTÁVKY ELEKTŘINY
POČASÍ
Telefon: +420 602 660 194 +420 461 619 161
Úřední hodiny
Schůzky hasičů s dětmi
Obec Tržek - Schůzky hasičů s dětmiDatum: 11.5.2023 | Počet fotografií: 5 Po zimních setkáních v obecním klubu jsme se sešli opět venku.Děti si vyzkoušeli i stříkání s vodou <.>
Datum: 4.4.2022 | Počet fotografií: 5 Druhé setkání proběhlo i přes nepřízeň počasí za hojné účasti dětí.Tentokrát už došlo na fyzickou přípravu :-)
ODSTÁVKY ELEKTŘINY
POČASÍ
Telefon: +420 602 660 194 +420 461 619 161
Úřední hodiny
Okrsková soutěž
Obec Tržek - Okrsková soutěž30.5.2019 - Okrsková soutěž Horky 18.5.2019
 
ODSTÁVKY ELEKTŘINY
POČASÍ
Telefon: +420 602 660 194 +420 461 619 161
Úřední hodiny

Načteno

edesky.cz/d/6424001

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tržek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz