« Najít podobné dokumenty

Obec Úherce - Oznámení a informace - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Modernizace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úherce.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout soubor (.pdf)
' zzz/ wtf?/3977 z z / íp f7/ „Příloha č.l k \\ hlášce č.Šli.“DÁ
<br> _ _z.<.> i Adresa příslušného úřadu
<br> 1“ \.l'd \\ -? '
<br> if l\'\1:— -'—n \mu“ 'i'_
<br> if“
<br> \
<br> 9202i 29-0 frčí)
<br> _.“=-.f.__
<br> Úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje Oddělení silničního správního úřadu __ _ Ú/ljlice: Škroupova 18 ii;._ '3,a a_i: DA; PSČ,obec: 306 13 Plzeň
<br> „.„WWW %
<br> \)
<br> Věc: ŽÁDOST o VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o UMÍSTĚNÍ STAVBY
<br> Ig v územním řízení [] ve zjednodušeném územním řízení podle ustanovení & 86 ve spojení s š 79,85 a 94a zákona č.183/2006 Sb.<.> o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon) a 5 3 a š 13b vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu <,>
<br> ČÁST A I.Identifikační údaje stavby
<br> (název stavby / změny stavby,druh a účel stavby / změny stavby,místo stavby / změny stavby — obec,ulice,číslo popisné / evidenční)
<br> Modernizace trati Plzeň — Domažlice — st.hranice SRN,1.stavba,nová trať Plzeň (mimo) — Stod (včetně)
<br> Účel stavby: stavba veřejně prospěšná podléhající zákonu 416/2009 Sb.— o urychlení výstavby dopravní,vodní a další infrastruktury
<br> ll.Pozemky,na kterých se stavba umisťuje
<br> druh pozemku podle katastru
<br>.<.> v 'měra nemovitosti y
<br> katastrální území parcelní č <.>
<br> viz.projektová dokumentace E.5.2.\
<br> Umisťuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích / stavbách,žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: & ano [] ne
<br> lll.identifikační údaje žadatele
<br> (fyzická osoba uvede jméno,příjmení,datum narození,místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování,není-li shodná smistem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činnosti,uvede fyzická osoba jméno,příjmení,datum narození,IČ,bylo-ii přiděleno,místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování,neni-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu,IČ,bylo-li přiděleno,adresu s...
stáhnout soubor (.pdf)
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD *KUCBX017M11U*
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ A INFORMACE
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> Správa železnic,státní organizace,IČO 70994234,Dlážděná 1003,110 00 Praha <,>
kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s <.>,IČO 25793349,Olšanská 2643,130 00 Praha
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 29.9.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN <,>
<br> 1.stavba,nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně)
<br> (dále též „stavba“),na pozemcích:
<br> v katastrálních územích Holýšov,Hradec u Stoda,Chotěšov,Týnec u Chotěšova,Líně,Nýřany <,>
<br> Plzeň,Skvrňany,Stod,Vejprnice,Úherce u Nýřan,Zbůch <.>
<br> Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Jedná se o navazující řízení ve smyslu § 3 písm.g) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“).Podle
<br> § 70 odst.2 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů,nejsou
<br> spolky (občanská sdružení) oprávněny požadovat,aby byly předem informovány o zahajovaných
správních řízeních <.>
<br> Krajský úřad – Jihočeský kraj,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako stavební úřad příslušný podle
§ 2e odst.1 zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vodní a energetické infrastruktury a
<br> infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový
zákon“) a § 13 odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (d...

Načteno

edesky.cz/d/6423676

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úherce      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz