« Najít podobné dokumenty

Obec Kamenný Most - Upozornění - bylo provedeno vyúčtování stočného

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kamenný Most.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Kamenný MostInformace o správci
Kamenný Most
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje ...
RSS
Úřední deska – Kamenný Most
Úřední deska – Kamenný Most
Upozornění - bylo provedeno vyúčtování stočného
Úhradu stočného je třeba zaplatit nejpozději do 15.června 2023 na účet č.0388129379/0800 s variabilním symbolem 23212111 a specifickým symbolem,kterým je číslo popisné nemovitosti,za kterou se stočné platí nebo hotově v kanceláři Obecního úřadu
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenný Most
IV.veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v úterý 30.května 2023 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Kamenném Mostě
OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2022
Oznámení o uzavírce silnice III/24019 v obci Zvoleněves
Den dětí
27.5.2023 od 15 hodin u rybníka v Kamenném Mostě
Aukční vyhláška
Poplatky za psy jsou splatné do 31.května 2023
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců a činí 100,- Kč za každého psa.Platbu je možno provést hotově nebo na účet 0388129379/0800,varialbilní symbol 1341,specifický symbol čp <.>
Jak přispěli občané naší obce ke zlepšení životního prostředí
Zvýšený výskyt ptačí chřipky u volně žijících ptáků (racků) v blízkém okolí naší obce
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
pověřenec: XXXXX XXXXXXX,e-mail: tomas.sazecek@sms-sluzby.cz,tel: XXX 587 712
Obecné zásady používání tlakové kanalizace
Rozpočtové opatření na rok 2023 č.1/2023
Parkování vozidel na komunikacích ve správě Středočeského kraje a v majetku obce Kamenný Most
Odpadové hospodářství - přehled příjmů a výdajů obce za rok 2022
Vyhlášení nálezu - jízdní kolo
Výroční zpráva obce Kamenný Most za rok 2022 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb <.>
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1.ledna 2024 připadne nemovittost do vlastnictví státu <.>
Kampaň Zkrotíme energie - informace o možnosti úspor energie v domácnostech
Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění Středněd...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Kamenný MostVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Veřejná vyhláška Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení Veřejné projednání Posuzování vlivů na Smlouvy o dílo Výzva Vyhlášení nálezu pronájem zveřejnění Opatření obecné pova Záměr obce zřídit vě Záměr obce Nabídka pozemků k pr Poskytnutí informace Rozhodnutí Usnesení vlády Mimořádné opatření aukční vyhláška Původce (bez omezení) Kamenn Most Real Satis s.r.o.Kl Svazek měst a obcí V Městský úřad Slaný Exekutorský úřad KÚ SK Skupina ČEZ DSO Finanční úřad Slaný Krajský úřad Středoč Pozemkový úřad Kladn Pozemkový fond ČR Kl Krajská veterinární správ Celní úřad Praha D1,Ministerstvo zeměděl Celní úřad Praha D 8 Finanční úřad Děčín Finanční úřad pro Pr Ministerstvo životní Zeměměřický úřad Pra Městský úřad Velvary Celní úřad Kladno Celní úřad Mělník Finanční úřad Kladno ČEZ Děčín Exekutorský úřad Lit Finanční úřad Ústí n Finanční úřad Mělník Krajské ředitelství Exekutorský úřad Rak Mgr.Tomáš Pospíchl,Exekutorský úřad Kla Český statictický úř Exekutorský úřad Svi Ing.XXX XXXXXX draž Exekutorský úřad Pře Úřad pro civilní let Hasičský záchranný Okresní bytové družs Exekutorský úřad Pra Úřad pro zastupování Okresní bytové družs VZP Finanční úřad Praha Přemyslovské střední České dráhy Exekutorský úřad Kla Exekutorský úřad Pra Královské Město Slan EKO-KOM a.s.Praha Úřad práce Kladno CETIM Obec Zvoleněves Asekol Statutární město Kla Azyl XXXXXX - hospic Ministerstvo vnitra Obec Olovnice Státní pozemkový úřa Marketing Asistant S Krajsk...
Aktuální stav
Úřední deska - Kamenný MostNalezeno 54 záznamů.Poslední změna: 26. 5. 2023 13:18:18
Název
Značka
Typ
Původce
15.05.2023
30.06.2024
15.05.2023
02.01.2023
31.12.2023
02.01.2023
07.06.2022
30.06.2023
07.06.2022
25.10.2021
RSS
Úřední deska – Kamenný Most
Úřední deska – Kamenný Most
Upozornění - bylo provedeno vyúčtování stočného
Úhradu stočného je třeba zaplatit nejpozději do 15.června 2023 na účet č.0388129379/0800 s variabilním symbolem 23212111 a specifickým symbolem,kterým je číslo popisné nemovitosti,za kterou se stočné platí nebo hotově v kanceláři Obecního úřadu
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenný Most
IV.veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v úterý 30.května 2023 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Kamenném Mostě
OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2022
Oznámení o uzavírce silnice III/24019 v obci Zvoleněves
Den dětí
27.5.2023 od 15 hodin u rybníka v Kamenném Mostě
Aukční vyhláška
Poplatky za psy jsou splatné do 31.května 2023
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců a činí 100,- Kč za každého psa.Platbu je možno provést hotově nebo na účet 0388129379/0800,varialbilní symbol 1341,specifický symbol čp <.>
Jak přispěli občané naší obce ke zlepšení životního prostředí
Zvýšený výskyt ptačí chřipky u volně žijících ptáků (racků) v blízkém okolí naší obce
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
pověřenec: XXXXX XXXXXXX,e-mail: tomas.sazecek@sms-sluzby.cz,tel: XXX 587 712
Obecné zásady používání tlakové kanalizace
Rozpočtové opatření na rok 2023 č.1/2023
Parkování vozidel na komunikacích ve správě Středočeského kraje a v majetku obce Kamenný Most
Odpadové hospodářství - přehled příjmů a výdajů obce za rok 2022
Vyhlášení nálezu - jízdní kolo
Výroční zpráva obce Kamenný Most za rok 2022 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb <.>
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1.ledna 2024 připadne nemovittost do vlastnictví státu <.>
Kampaň Zkrotíme energie - informace o možnosti úspor energie v domácnostech
Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění Středněd...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Kamenný MostInformace o správci
Kamenný Most
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje ...
RSS
Úřední deska – Kamenný Most
Úřední deska – Kamenný Most
Upozornění - bylo provedeno vyúčtování stočného
Úhradu stočného je třeba zaplatit nejpozději do 15.června 2023 na účet č.0388129379/0800 s variabilním symbolem 23212111 a specifickým symbolem,kterým je číslo popisné nemovitosti,za kterou se stočné platí nebo hotově v kanceláři Obecního úřadu
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenný Most
IV.veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v úterý 30.května 2023 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Kamenném Mostě
OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2022
Oznámení o uzavírce silnice III/24019 v obci Zvoleněves
Den dětí
27.5.2023 od 15 hodin u rybníka v Kamenném Mostě
Aukční vyhláška
Poplatky za psy jsou splatné do 31.května 2023
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců a činí 100,- Kč za každého psa.Platbu je možno provést hotově nebo na účet 0388129379/0800,varialbilní symbol 1341,specifický symbol čp <.>
Jak přispěli občané naší obce ke zlepšení životního prostředí
Zvýšený výskyt ptačí chřipky u volně žijících ptáků (racků) v blízkém okolí naší obce
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
pověřenec: XXXXX XXXXXXX,e-mail: tomas.sazecek@sms-sluzby.cz,tel: XXX 587 712
Obecné zásady používání tlakové kanalizace
Rozpočtové opatření na rok 2023 č.1/2023
Parkování vozidel na komunikacích ve správě Středočeského kraje a v majetku obce Kamenný Most
Odpadové hospodářství - přehled příjmů a výdajů obce za rok 2022
Vyhlášení nálezu - jízdní kolo
Výroční zpráva obce Kamenný Most za rok 2022 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb <.>
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1.ledna 2024 připadne nemovittost do vlastnictví státu <.>
Kampaň Zkrotíme energie - informace o možnosti úspor energie v domácnostech
Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění Středněd...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Kamenný MostVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Veřejná vyhláška Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení Veřejné projednání Posuzování vlivů na Smlouvy o dílo Výzva Vyhlášení nálezu pronájem zveřejnění Opatření obecné pova Záměr obce zřídit vě Záměr obce Nabídka pozemků k pr Poskytnutí informace Rozhodnutí Usnesení vlády Mimořádné opatření aukční vyhláška Původce (bez omezení) Kamenn Most Real Satis s.r.o.Kl Svazek měst a obcí V Městský úřad Slaný Exekutorský úřad KÚ SK Skupina ČEZ DSO Finanční úřad Slaný Krajský úřad Středoč Pozemkový úřad Kladn Pozemkový fond ČR Kl Krajská veterinární správ Celní úřad Praha D1,Ministerstvo zeměděl Celní úřad Praha D 8 Finanční úřad Děčín Finanční úřad pro Pr Ministerstvo životní Zeměměřický úřad Pra Městský úřad Velvary Celní úřad Kladno Celní úřad Mělník Finanční úřad Kladno ČEZ Děčín Exekutorský úřad Lit Finanční úřad Ústí n Finanční úřad Mělník Krajské ředitelství Exekutorský úřad Rak Mgr.Tomáš Pospíchl,Exekutorský úřad Kla Český statictický úř Exekutorský úřad Svi Ing.XXX XXXXXX draž Exekutorský úřad Pře Úřad pro civilní let Hasičský záchranný Okresní bytové družs Exekutorský úřad Pra Úřad pro zastupování Okresní bytové družs VZP Finanční úřad Praha Přemyslovské střední České dráhy Exekutorský úřad Kla Exekutorský úřad Pra Královské Město Slan EKO-KOM a.s.Praha Úřad práce Kladno CETIM Obec Zvoleněves Asekol Statutární město Kla Azyl XXXXXX - hospic Ministerstvo vnitra Obec Olovnice Státní pozemkový úřa Marketing Asistant S Krajsk...
Aktuální stav
Úřední deska - Kamenný MostNalezeno 54 záznamů.Poslední změna: 26. 5. 2023 13:18:18
Název
Značka
Typ
Původce
15.05.2023
30.06.2024
15.05.2023
02.01.2023
31.12.2023
02.01.2023
07.06.2022
30.06.2023
07.06.2022
25.10.2021
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Kamenný MostInformace o správci
Kamenný Most
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: (e-mail neuveden)
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen <.>
Osobní údaje ...
RSS
Úřední deska – Kamenný Most
Úřední deska – Kamenný Most
Upozornění - bylo provedeno vyúčtování stočného
Úhradu stočného je třeba zaplatit nejpozději do 15.června 2023 na účet č.0388129379/0800 s variabilním symbolem 23212111 a specifickým symbolem,kterým je číslo popisné nemovitosti,za kterou se stočné platí nebo hotově v kanceláři Obecního úřadu
Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Kamenný Most
IV.veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v úterý 30.května 2023 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Kamenném Mostě
OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2022
Oznámení o uzavírce silnice III/24019 v obci Zvoleněves
Den dětí
27.5.2023 od 15 hodin u rybníka v Kamenném Mostě
Aukční vyhláška
Poplatky za psy jsou splatné do 31.května 2023
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců a činí 100,- Kč za každého psa.Platbu je možno provést hotově nebo na účet 0388129379/0800,varialbilní symbol 1341,specifický symbol čp <.>
Jak přispěli občané naší obce ke zlepšení životního prostředí
Zvýšený výskyt ptačí chřipky u volně žijících ptáků (racků) v blízkém okolí naší obce
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
pověřenec: XXXXX XXXXXXX,e-mail: tomas.sazecek@sms-sluzby.cz,tel: XXX 587 712
Obecné zásady používání tlakové kanalizace
Rozpočtové opatření na rok 2023 č.1/2023
Parkování vozidel na komunikacích ve správě Středočeského kraje a v majetku obce Kamenný Most
Odpadové hospodářství - přehled příjmů a výdajů obce za rok 2022
Vyhlášení nálezu - jízdní kolo
Výroční zpráva obce Kamenný Most za rok 2022 o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb <.>
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1.ledna 2024 připadne nemovittost do vlastnictví státu <.>
Kampaň Zkrotíme energie - informace o možnosti úspor energie v domácnostech
Svazek měst a obcí VKM - oznámení o zveřejnění Středněd...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Kamenný MostVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Veřejná vyhláška Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení Veřejné projednání Posuzování vlivů na Smlouvy o dílo Výzva Vyhlášení nálezu pronájem zveřejnění Opatření obecné pova Záměr obce zřídit vě Záměr obce Nabídka pozemků k pr Poskytnutí informace Rozhodnutí Usnesení vlády Mimořádné opatření aukční vyhláška Původce (bez omezení) Kamenn Most Real Satis s.r.o.Kl Svazek měst a obcí V Městský úřad Slaný Exekutorský úřad KÚ SK Skupina ČEZ DSO Finanční úřad Slaný Krajský úřad Středoč Pozemkový úřad Kladn Pozemkový fond ČR Kl Krajská veterinární správ Celní úřad Praha D1,Ministerstvo zeměděl Celní úřad Praha D 8 Finanční úřad Děčín Finanční úřad pro Pr Ministerstvo životní Zeměměřický úřad Pra Městský úřad Velvary Celní úřad Kladno Celní úřad Mělník Finanční úřad Kladno ČEZ Děčín Exekutorský úřad Lit Finanční úřad Ústí n Finanční úřad Mělník Krajské ředitelství Exekutorský úřad Rak Mgr.Tomáš Pospíchl,Exekutorský úřad Kla Český statictický úř Exekutorský úřad Svi Ing.XXX XXXXXX draž Exekutorský úřad Pře Úřad pro civilní let Hasičský záchranný Okresní bytové družs Exekutorský úřad Pra Úřad pro zastupování Okresní bytové družs VZP Finanční úřad Praha Přemyslovské střední České dráhy Exekutorský úřad Kla Exekutorský úřad Pra Královské Město Slan EKO-KOM a.s.Praha Úřad práce Kladno CETIM Obec Zvoleněves Asekol Statutární město Kla Azyl XXXXXX - hospic Ministerstvo vnitra Obec Olovnice Státní pozemkový úřa Marketing Asistant S Krajsk...
Aktuální stav
Úřední deska - Kamenný MostNalezeno 54 záznamů.Poslední změna: 26. 5. 2023 13:18:18
Název
Značka
Typ
Původce
15.05.2023
30.06.2024
15.05.2023
02.01.2023
31.12.2023
02.01.2023
07.06.2022
30.06.2023
07.06.2022
25.10.2021

Načteno

edesky.cz/d/6423517

Meta

Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Rozpočet   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Zveřejnění záměru   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kamenný Most      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz