« Najít podobné dokumenty

Obec Chudčice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ26.05.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chudčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška.pdf
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Oddělení životního prostředí
Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
<br> SPIS.ZN.: S-MK/24041/23/OSŽP/Gi
Č.J.: MK/30482/23/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Gibalová
TEL.: 541422320
E-MAIL: gibalova@kurim.cz
POČET LISTŮ: 3
DATUM: 24.5.2023
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br>
ve věci žádosti o povolení prodloužení platnosti rozhodnutí Městského úřadu Kuřim <,>
odboru stavebního a životního prostředí ze dne 23.3.2021 pod č.j.MK/7547/21/OSŽP <,>
kterým byl schválen stavební záměr stavby vodního díla „Prodloužení vodovodu v
lokalitě Záhony nad Humny“
<br>
Dne 26.4.2023 obdržel Městský úřad Kuřim,odbor stavební a životního prostředí od
<br> Obec Chudčice,IČO 00362956,664 71 Chudčice 220
<br> (dále jen "žadatel") žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby „Prodloužení
vodovodu v lokalitě Záhony nad Humny“
<br>
na pozemcích p.č.1004,1104/10,1104/32,1104/27,1104/29,1104/30,1104/31,1104/28 <,>
1104/26,1104/6,1104/25,1104/24,1104/23,1001/43,1001/42,1001/39,1104/22,1104/21 <,>
1104/20,1104/19,1101/15,1001/12,1001/11,1001/10,1104/2 v katastrálním území Chudčice <.>
<br>
Dnem doručení žádosti bylo zahájeno příslušné vodoprávní řízení <.>
<br> Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi,jako vodoprávní úřad příslušný
podle § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a
speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.4 vodního zákona a § 15 odst.1 stavebního
zákona,oznamuje podle § 115 odst.8 vodního zákona a § 47 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád ve znění pozdějších předpisů zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci <.>
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky,popřípadě
důkazy do
<br>
<br> 10 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br>
<br> K později uplatněným závazným stan...

Načteno

edesky.cz/d/6422752

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chudčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz