« Najít podobné dokumenty

Obec Radiměř - Výsledky projednání usnesení, zpráv a informací 2. zasedání Zastupitelstva Městyse Radiměř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Městys RadiměřInformace o správci
Radiměř,Radiměř 170,569 07 Radiměř,IČO 00277258
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@radimer.net
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen ...
RSS
Úřední deska – Radiměř
Úřední deska – Městys Radiměř
Výsledky projednání usnesení,zpráv a informací 2.zasedání Zastupitelstva Městyse Radiměř
Závěrečný účet Městyse Radiměř za rok 2022
Rozpočtové opatření 3/2023
Záměr na pronájem části pozemku Městyse p.č.958/3
Porovnání všeczh položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní XXX a dosažené skutečnosti v témže roce
Rozpočtové opatření č.2/2023
Návrh závěrečného účtu Městyse Radiměř za rok 2022
Rozpočtové opatření č.1/2023
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Městys Radiměř
Rozpočtové opatření č.7/2022
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2018
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje
Oznámení o počtu členů obecního zastupitelstva pro komunální volby 2022
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021 Mikroregion Svitavsko
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025 Městys Radiměř
Rozpočet na rok 2023 - Městys Radiměř - Příjmy a výdaje
Oznámení o zveřejnění - Mikroregion Svitavsko,rozpočet na rok 2023
Rpzpočtové opatření č.6/2022
Nová zelená úsporám light
Nový program na podporu energetických úspor rodinných domů určené pro nejohroženější domácnosti <.>
Mikroregion Svitavsko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024-2026
Mikroregion Svitavsko - Návrh rozpočtu na rok 2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Nabídka pozemků k pronájmu
výsledky projednání usnesení,zpráv a informací - 4.ZO ze dne 15.09.2022
Rozhodnutí č.35 - Parlament České republiky poslanecká sněmovna 2022
Rozpočtové opatření č.4/2022
Rozpočtové opatření č.3/2022
Závěrečný účet Obce Radiměř za rok 2021
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2021
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podporry
Výše vodného a nájemného pro rok 2022 - příloha č.2
Rozpočtovné opatření č.2/2022
Informace o konání 2.zasedání ZO Radiměř
Rozpočtové opatření č.1/2022
Záměr a pravidla pro prodej bytů a nebytových prostor na č.p.316 z majetku obce
Rozpočtové opatření č.8/2021
R...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Městys RadiměřVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Záměr na odprodej movité Veřejná vyhláška - u Usnesení Nařízení Obchodní veřejná sou Výzva Výroční zpráva Veřejná vyhláška Mikroregion - hospod Pozvánka Nabídka pozemků k pr Návrh závěrečného úč Záměr na prodej obec Schválený závěrečný Informace k volbám Záměr na pronájem ob Návrh rozpočtu obce Návrh střednědobého Návrh rozpočtu - Mik Návrh střednědobého Střednědobý výhled r Stočné Vodné Záměr na prodej obec Směna obecního pozem Návrh závěrečného úč Zpráva o přezkumu Smlouva o poskytnutí Výsledky voleb Vodovod - výsledky h Návrh závěrečného úč Závěrečný účet Obce Výpis ze zápisu ZO Záměr na pacht obecn Protokol + zpráva Mimořádně opatření Závěrečný účet Obce Výpůjčka obecního po Střednědobý výhled r Záměr na pronájem ob Záměr na prodej bytů Aukční vyhláška Rozhodnutí Rozpočet a hosp.městyse Rozpočet a hospodaře Střednědobý výhled r Záměr na prodej poze Záměr na pronájem po Návrh Závěrečného úč Porovnání všech polo Závěrečný účet Městy Původce (bez omezení) OÚ FÚ Svitavy MěÚ Svitavy KÚ Pardubice ExeÚ ÚP MAS Svitava Pk Mikro SY VHOS Krajská veterinární dražební firma Pozemkový fond ÚZSVM Ministerstvo Krajská hygiena Honební společenstvo Zeměměřicský úřad ČEZ Distribuce a.s.Cetin Finanční úřad pro Pa Státní pozemkový úřa Ministerstvo zeměděl EKO-KOM Parlament České repu Městys Radiměř Katastr nemovitostí Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití oper...
Aktuální stav
Úřední deska - Městys RadiměřNalezeno 132 záznamů.Poslední změna: 26. 5. 2023 11:45:53
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Radiměř
Úřední deska – Městys Radiměř
Výsledky projednání usnesení,zpráv a informací 2.zasedání Zastupitelstva Městyse Radiměř
Závěrečný účet Městyse Radiměř za rok 2022
Rozpočtové opatření 3/2023
Záměr na pronájem části pozemku Městyse p.č.958/3
Porovnání všeczh položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní XXX a dosažené skutečnosti v témže roce
Rozpočtové opatření č.2/2023
Návrh závěrečného účtu Městyse Radiměř za rok 2022
Rozpočtové opatření č.1/2023
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Městys Radiměř
Rozpočtové opatření č.7/2022
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2018
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje
Oznámení o počtu členů obecního zastupitelstva pro komunální volby 2022
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021 Mikroregion Svitavsko
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025 Městys Radiměř
Rozpočet na rok 2023 - Městys Radiměř - Příjmy a výdaje
Oznámení o zveřejnění - Mikroregion Svitavsko,rozpočet na rok 2023
Rpzpočtové opatření č.6/2022
Nová zelená úsporám light
Nový program na podporu energetických úspor rodinných domů určené pro nejohroženější domácnosti <.>
Mikroregion Svitavsko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024-2026
Mikroregion Svitavsko - Návrh rozpočtu na rok 2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Nabídka pozemků k pronájmu
výsledky projednání usnesení,zpráv a informací - 4.ZO ze dne 15.09.2022
Rozhodnutí č.35 - Parlament České republiky poslanecká sněmovna 2022
Rozpočtové opatření č.4/2022
Rozpočtové opatření č.3/2022
Závěrečný účet Obce Radiměř za rok 2021
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2021
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podporry
Výše vodného a nájemného pro rok 2022 - příloha č.2
Rozpočtovné opatření č.2/2022
Informace o konání 2.zasedání ZO Radiměř
Rozpočtové opatření č.1/2022
Záměr a pravidla pro prodej bytů a nebytových prostor na č.p.316 z majetku obce
Rozpočtové opatření č.8/2021
R...
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Městys RadiměřInformace o správci
Radiměř,Radiměř 170,569 07 Radiměř,IČO 00277258
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@radimer.net
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen ...
RSS
Úřední deska – Radiměř
Úřední deska – Městys Radiměř
Výsledky projednání usnesení,zpráv a informací 2.zasedání Zastupitelstva Městyse Radiměř
Závěrečný účet Městyse Radiměř za rok 2022
Rozpočtové opatření 3/2023
Záměr na pronájem části pozemku Městyse p.č.958/3
Porovnání všeczh položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní XXX a dosažené skutečnosti v témže roce
Rozpočtové opatření č.2/2023
Návrh závěrečného účtu Městyse Radiměř za rok 2022
Rozpočtové opatření č.1/2023
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Městys Radiměř
Rozpočtové opatření č.7/2022
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2018
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje
Oznámení o počtu členů obecního zastupitelstva pro komunální volby 2022
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021 Mikroregion Svitavsko
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025 Městys Radiměř
Rozpočet na rok 2023 - Městys Radiměř - Příjmy a výdaje
Oznámení o zveřejnění - Mikroregion Svitavsko,rozpočet na rok 2023
Rpzpočtové opatření č.6/2022
Nová zelená úsporám light
Nový program na podporu energetických úspor rodinných domů určené pro nejohroženější domácnosti <.>
Mikroregion Svitavsko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024-2026
Mikroregion Svitavsko - Návrh rozpočtu na rok 2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Nabídka pozemků k pronájmu
výsledky projednání usnesení,zpráv a informací - 4.ZO ze dne 15.09.2022
Rozhodnutí č.35 - Parlament České republiky poslanecká sněmovna 2022
Rozpočtové opatření č.4/2022
Rozpočtové opatření č.3/2022
Závěrečný účet Obce Radiměř za rok 2021
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2021
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podporry
Výše vodného a nájemného pro rok 2022 - příloha č.2
Rozpočtovné opatření č.2/2022
Informace o konání 2.zasedání ZO Radiměř
Rozpočtové opatření č.1/2022
Záměr a pravidla pro prodej bytů a nebytových prostor na č.p.316 z majetku obce
Rozpočtové opatření č.8/2021
R...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Městys RadiměřVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Záměr na odprodej movité Veřejná vyhláška - u Usnesení Nařízení Obchodní veřejná sou Výzva Výroční zpráva Veřejná vyhláška Mikroregion - hospod Pozvánka Nabídka pozemků k pr Návrh závěrečného úč Záměr na prodej obec Schválený závěrečný Informace k volbám Záměr na pronájem ob Návrh rozpočtu obce Návrh střednědobého Návrh rozpočtu - Mik Návrh střednědobého Střednědobý výhled r Stočné Vodné Záměr na prodej obec Směna obecního pozem Návrh závěrečného úč Zpráva o přezkumu Smlouva o poskytnutí Výsledky voleb Vodovod - výsledky h Návrh závěrečného úč Závěrečný účet Obce Výpis ze zápisu ZO Záměr na pacht obecn Protokol + zpráva Mimořádně opatření Závěrečný účet Obce Výpůjčka obecního po Střednědobý výhled r Záměr na pronájem ob Záměr na prodej bytů Aukční vyhláška Rozhodnutí Rozpočet a hosp.městyse Rozpočet a hospodaře Střednědobý výhled r Záměr na prodej poze Záměr na pronájem po Návrh Závěrečného úč Porovnání všech polo Závěrečný účet Městy Původce (bez omezení) OÚ FÚ Svitavy MěÚ Svitavy KÚ Pardubice ExeÚ ÚP MAS Svitava Pk Mikro SY VHOS Krajská veterinární dražební firma Pozemkový fond ÚZSVM Ministerstvo Krajská hygiena Honební společenstvo Zeměměřicský úřad ČEZ Distribuce a.s.Cetin Finanční úřad pro Pa Státní pozemkový úřa Ministerstvo zeměděl EKO-KOM Parlament České repu Městys Radiměř Katastr nemovitostí Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití oper...
Aktuální stav
Úřední deska - Městys RadiměřNalezeno 132 záznamů.Poslední změna: 26. 5. 2023 11:45:53
Název
Značka
Typ
Původce
Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Městys RadiměřInformace o správci
Radiměř,Radiměř 170,569 07 Radiměř,IČO 00277258
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: obec@radimer.net
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokument na úřední desce vyvěšen ...
RSS
Úřední deska – Radiměř
Úřední deska – Městys Radiměř
Výsledky projednání usnesení,zpráv a informací 2.zasedání Zastupitelstva Městyse Radiměř
Závěrečný účet Městyse Radiměř za rok 2022
Rozpočtové opatření 3/2023
Záměr na pronájem části pozemku Městyse p.č.958/3
Porovnání všeczh položek výpočtu kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní XXX a dosažené skutečnosti v témže roce
Rozpočtové opatření č.2/2023
Návrh závěrečného účtu Městyse Radiměř za rok 2022
Rozpočtové opatření č.1/2023
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí - Městys Radiměř
Rozpočtové opatření č.7/2022
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2018
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje
Oznámení o počtu členů obecního zastupitelstva pro komunální volby 2022
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2021 Mikroregion Svitavsko
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025 Městys Radiměř
Rozpočet na rok 2023 - Městys Radiměř - Příjmy a výdaje
Oznámení o zveřejnění - Mikroregion Svitavsko,rozpočet na rok 2023
Rpzpočtové opatření č.6/2022
Nová zelená úsporám light
Nový program na podporu energetických úspor rodinných domů určené pro nejohroženější domácnosti <.>
Mikroregion Svitavsko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024-2026
Mikroregion Svitavsko - Návrh rozpočtu na rok 2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Nabídka pozemků k pronájmu
výsledky projednání usnesení,zpráv a informací - 4.ZO ze dne 15.09.2022
Rozhodnutí č.35 - Parlament České republiky poslanecká sněmovna 2022
Rozpočtové opatření č.4/2022
Rozpočtové opatření č.3/2022
Závěrečný účet Obce Radiměř za rok 2021
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Svitavsko za rok 2021
Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podporry
Výše vodného a nájemného pro rok 2022 - příloha č.2
Rozpočtovné opatření č.2/2022
Informace o konání 2.zasedání ZO Radiměř
Rozpočtové opatření č.1/2022
Záměr a pravidla pro prodej bytů a nebytových prostor na č.p.316 z majetku obce
Rozpočtové opatření č.8/2021
R...
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Městys RadiměřVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy Rozh.stav nebezpečí Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Záměr na odprodej movité Veřejná vyhláška - u Usnesení Nařízení Obchodní veřejná sou Výzva Výroční zpráva Veřejná vyhláška Mikroregion - hospod Pozvánka Nabídka pozemků k pr Návrh závěrečného úč Záměr na prodej obec Schválený závěrečný Informace k volbám Záměr na pronájem ob Návrh rozpočtu obce Návrh střednědobého Návrh rozpočtu - Mik Návrh střednědobého Střednědobý výhled r Stočné Vodné Záměr na prodej obec Směna obecního pozem Návrh závěrečného úč Zpráva o přezkumu Smlouva o poskytnutí Výsledky voleb Vodovod - výsledky h Návrh závěrečného úč Závěrečný účet Obce Výpis ze zápisu ZO Záměr na pacht obecn Protokol + zpráva Mimořádně opatření Závěrečný účet Obce Výpůjčka obecního po Střednědobý výhled r Záměr na pronájem ob Záměr na prodej bytů Aukční vyhláška Rozhodnutí Rozpočet a hosp.městyse Rozpočet a hospodaře Střednědobý výhled r Záměr na prodej poze Záměr na pronájem po Návrh Závěrečného úč Porovnání všech polo Závěrečný účet Městy Původce (bez omezení) OÚ FÚ Svitavy MěÚ Svitavy KÚ Pardubice ExeÚ ÚP MAS Svitava Pk Mikro SY VHOS Krajská veterinární dražební firma Pozemkový fond ÚZSVM Ministerstvo Krajská hygiena Honební společenstvo Zeměměřicský úřad ČEZ Distribuce a.s.Cetin Finanční úřad pro Pa Státní pozemkový úřa Ministerstvo zeměděl EKO-KOM Parlament České repu Městys Radiměř Katastr nemovitostí Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhledat
Význam a použití oper...
Aktuální stav
Úřední deska - Městys RadiměřNalezeno 132 záznamů.Poslední změna: 26. 5. 2023 11:45:53
Název
Značka
Typ
Původce

Načteno

edesky.cz/d/6422734

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Veřejná vyhláška   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz