« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0250381_2022_Sadova_Obytny_soubor_Na_kopcich_OZN_a_Seznameni.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství OVLHZ/MMB/0250381/2022
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> VÁŠ DOPIS Č.J.:
ZE DNE:
<br> NAŠE Č.J.: MMB/0257644/2023
<br> SPIS.ZN.: OVLHZ/MMB/0250381/2022
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXXXXXXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: steinhauserova.jana@brno.cz
<br>
<br> DATUM: 26.5.2023
<br> POČET LISTŮ: 6
<br>
<br>
<br> Oznámení o pokračování řízení,rozšíření okruhu účastníků řízení a seznámení s podklady – veřejná
<br> vyhláška
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (dále jen „Odbor VLHZ MMB“) <,>
<br> jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust.§ 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách
<br> a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),podle
<br> ust.§ 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle
<br> ust.§ 15 a ust.§ 94j zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) obdržel dne 6.3.2023 rozhodnutí Krajského úřadu
<br> Jihomoravského kraje,odboru životního prostředí,Žerotínovo nám.3,602 00 Brno <,>
<br> pod č.j.: JMK 35645/2023 ze dne 2.3.2023,které nabylo právní moci dne 15.3.2023 ve věci
<br> dle ust.§ 94p stavebního zákona,k souboru staveb – IO 01 Vodovod + přípojky vodovodu,IO 03 Kanalizace
<br> splašková + přípojky kanalizace splaškové,kdy věc byla vrácena k novému projednání <.>
<br>
<br> Rozhodnutím vodoprávního úřadu,odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství <,>
<br> pod č.j.: MMB/0413963/2022 ze dne 10.8.2022,bylo vydáno společné povolení k provedení souboru
<br> staveb – IO 01 Vodovod + přípojky vodovodu,IO 03 Kanalizace splašková + přípojky kanalizace splaškové
<br> v rámci stavby: „...

Načteno

edesky.cz/d/6422337

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz