« Najít podobné dokumenty

Město Klatovy - Dražební vyhláška - soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová - povinný Pavel Havránek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klatovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová - povinný Pavel Havránek
Č.j.091 EX 06441/21-068
<br> 2638144
<br> Dražební vyhláška
<br>
soudní exekutorka JUDr.XXXXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Vinohradská XXX,130
<br> 00 Praha 3,pověřená vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Klatovech ze dne
<br> 08.06.2021,č.j.28 EXE 721/2021-13,doložka provedení exekuce byla zapsána dne 29.07.2021,v
<br> exekuční věci
<br> oprávněného: EOS KSI Česká republika,s.r.o <.>,Novodvorská čp.994 / čo.138,142 00 Praha -
Braník,IČ: 25117483,práv.zast.Mgr.Zuzana Kyovská,advokát se sídlem
Novodvorská čp.994 / čo.138,142 00 Praha - Braník
<br>
proti
<br> povinnému: XXXXX XXXXXXXX,bytem Malechov čp.XX,Dolany - Malechov 339 01,nar <.>
<br> 21.02.1996
<br> pro dlužnou částku ve výši: 13 831,34 Kč s příslušenstvím ve věci exekuce prodejem nemovitých věcí <,>
<br> vydává toto
<br> u s n e s e n í :
<br>
I.Nařizuje se dražba nemovité věci:
<br>
<br>
<br> která je ve vlastnictví povinného,a to s příslušenstvím a součástmi,jako jeden funkční celek <.>
<br> Zájemcům o koupi dražené nemovité věci se umožňuje prohlídka dražené nemovité věci,která
<br> se uskuteční dne 23.06.2023 v 16:00 hodin a povinnému se ukládá,aby na vyzvání tuto
prohlídku zájemcům o koupi dražené nemovité věci umožnil (soudní exekutor se prohlídky
nemovité věci neúčastní) <.>
<br>
II.Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na
<br> adrese portálu www.okdrazby.cz <.>
<br>
<br>
Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 27.06.2023 v 10:00 hodin,od tohoto
okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br>
Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 27.06.2023 v 10:30 hodin.Dražba se však
<br> koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.ve spojení s § 69 ex.řádu) Bude-
li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání <,>
má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další pod...

Načteno

edesky.cz/d/6422289

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klatovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz