« Najít podobné dokumenty

Město Klatovy - Dražební vyhláška - soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, povinný Lukáš Málek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klatovy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška - soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, povinný Lukáš Málek
Č.j.091 EX 01893/18-126
<br>
<br> DOCEKP700093
<br> Dražební vyhláška
<br>
soudní exekutorka JUDr.XXXXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Vinohradská XXX,130
<br> 00 Praha 3,pověřená vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Klatovech ze dne
<br> 20.08.2018,č.j.28 EXE 1136/2018-14,doložka provedení exekuce byla zapsána dne 11.10.2018,v
<br> exekuční věci
<br> oprávněného: SATIATA a.s <.>,Závišova 230,140 00 Praha,IČ: 09543473,práv.zast.JUDr <.>
XXXXXXX XXXXXXXX Neklová,advokát se sídlem Budilova XXXX,XXX XX Praha
<br>
proti
<br> povinnému: XXXXX XXXXX,bytem Jiráskova čp.XXX,Nýrsko XXX XX,nar.13.05.1993
<br> pro dlužnou částku ve výši: 6 728,00 Kč s příslušenstvím ve věci exekuce prodejem nemovitých věcí <,>
<br> vydává toto
<br>
u s n e s e n í :
<br>
I.Nařizuje se dražba spoluvlastnického podílu povinného ve výši id.1/6 na nemovité věci:
<br>
<br>
<br>
a to s příslušenstvím a součástmi,které tvoří sklepní kóje,jako jeden funkční celek <.>
<br> Zájemcům o koupi dražené nemovité věci se umožňuje prohlídka dražené nemovité věci,která
<br> se uskuteční dne 23.06.2023 v 16:00 hodin a povinnému se ukládá,aby na vyzvání tuto
prohlídku zájemcům o koupi dražené nemovité věci umožnil (soudní exekutor se prohlídky
nemovité věci neúčastní) <.>
<br>
<br>
<br> II.Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na
adrese portálu www.okdrazby.cz <.>
<br>
Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 28.06.2023 v 10:00 hodin,od tohoto
<br> okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 28.06.2023 v 10:30 hodin.Dražba se však
<br> koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.ve spojení s § 69 ex.řádu) Bude-
li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání <,>
má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup d...

Načteno

edesky.cz/d/6422288

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klatovy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz