« Najít podobné dokumenty

Město Uherské Hradiště - Dražební vyhláška č.j. 091 EX 00664/14-112 - Ludmila Janíková

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Uherské Hradiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební_vyhláška_-_nemovitosti_elektronická_novela_25.05.2023_1509signed.pdf (333 kB)
Č.j.091 EX 00664/14-112
<br> 654809
<br>
<br>
Dražební vyhláška
<br>
soudní exekutorka JUDr.XXXXXX XXXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Vinohradská XXX,130
<br> 00 Praha 3,pověřená vedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Uherském Hradišti ze
<br> dne 31.01.2014,č.j.5 EXE 34/2014-12,doložka provedení exekuce byla zapsána dne 10.04.2014,v
<br> exekuční věci
<br> oprávněného: EOS KSI Česká republika,s.r.o <.>,Novodvorská čp.994 / čo.138,142 00 Praha -
Braník,IČ: 25117483,práv.zast.Mgr.Zuzana Kyovská,advokát se sídlem
Novodvorská čp.994 / čo.138,142 00 Praha - Braník
<br>
proti
<br> povinné: XXXXXXX XXXXXXXX,bytem Březová čp.XXX,Březová XXX XX,nar.30.12.1950
<br> pro dlužnou částku ve výši: 13 209,59 Kč s příslušenstvím ve věci exekuce prodejem nemovitých věcí <,>
<br> vydává toto
<br> u s n e s e n í :
<br>
<br> I.Nařizuje se dražba nemovité věci:
<br> a) spoluvlastnického podílu povinné ve výši id.1/6 na nemovité věci,a to:
<br>
<br>
<br>
b) spoluvlastnického podílu povinné ve výši id.1/12 na nemovité věci,a to:
<br>
<br>
<br>
<br>
a to s příslušenstvím a součástmi,jako jeden funkční celek <.>
<br> II.Dražební jednání se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na
<br> adrese portálu www.okdrazby.cz <.>
<br> Zahájení elektronické dražby je stanoveno na den 28.06.2023 v 10:00 hodin,od tohoto
<br> okamžiku mohou dražitelé činit podání <.>
<br> Ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 28.06.2023 v 10:30 hodin.Dražba se však
<br> koná do doby,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 o.s.ř.ve spojení s § 69 ex.řádu) Bude-
li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání <,>
má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od
okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se
opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další
podání,má se za to,že dražitelé již neči...

Načteno

edesky.cz/d/6422253

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Uherské Hradiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz