« Najít podobné dokumenty

Město Opava - oznámení o konání opakované dražby - předmětem dražby jsou nemovité věci v k.ú.Kylešovice, obec O... 23-298 - Dražbyprost s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Opava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

drazebni_vyhlaska_U.pdf
Dražbyprost s.r.o <.>,Mírové náměstí 2,400 01 Ústí nad Labem,IČ: 28741552,zapsaná: 28.března 2011,v obchodním rejstříku <,>
<br> vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,oddíl C,vložka 29968.Tel.: 475205385,e-mail: info@drazbyprost.cz
<br>
<br> Stránka 1 z 4
<br>
OOzznnáámmeenníí oo kkoonnáánníí ooppaakkoovvaannéé ddrraažžbbyy
vyhotovené dle §16a a § 25 zák.č.26/2000 Sb <.>
<br> Č.j: 10023
<br>
Tímto ”Oznámením” se vyhlašuje konání dražby dobrovolné opakované <.>
Dražba bude provedena elektronicky pomocí Dražebního a aukčního systému společnosti Dražbyprost s.r.o <.>,který je
provozován na www.drazbyprost.cz <.>
<br> Dražebník:
Dražbyprost s.r.o <.>,IČ: 28741552,Mírové náměstí 2,400 01 Ústí nad Labem
zastoupená Janem Proškem,jednatelem
<br> Předmět dražby zpeněžuje insolvenční správce <.>
<br>
Způsob registrace účastníků dražby - dražitelů
Zájemce musí provést registraci do Dražebního a aukčního systému společnosti Dražbyprost s.r.o.Tato registrace musí být
provedena na www.drazbyprost.cz.V nabídce REGISTROVAT si zájemce zvolí e-mailovou adresu a heslo,zadá typ uživatele
a vyplní své identifikační údaje.Po jejich odeslání bude zájemci na jím uvedený e-mail zaslána smlouva o registraci do systému
elektronických dražeb a aukcí a ověření totožnosti uživatele,ve které budou uvedeny údaje nezbytné k aktivaci jeho
uživatelského účtu.Správnost a pravdivost těchto údajů stvrdí svým úředně ověřeným podpisem nebo zaručeným
elektronickým podpisem.Uživatel účtu doručí tuto smlouvu provozovateli systému jedním z těchto způsobů:
a) s úředně ověřeným podpisem převedeným do elektronické podoby formou autorizované konverze dokumentů na e-
<br> mailovou adresu provozovatele systému
b) s úředně ověřeným podpisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla provozovatele
systému (s dostatečným časovým předstihem)
V případě,že účastníkem dražby/aukce budou manželé,musí být formulář opatřen úředně ověřeným podpisem nebo
zaručeným elektronickým podpisem obou manželů ...

Načteno

edesky.cz/d/6422250

Meta

Dražební vyhláška   Územní plánování   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Opava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz