« Najít podobné dokumenty

Město Hradec Králové - Rozhodnutí - stavební povolení- I/11 MÚK D11 Plotiště - okružní křižovatka Plotiště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hradec Králové.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

24215-9_stavebni_povoleni-I-11_MUK_D11_Plotiste-okruzni_krizovatka_Plotiste.pdf
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.: DLE ROZDĚLOVNÍKU
ZE DNE: 29.06.2022
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-24215/DS/2022-9(TI)
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství
LINKA | MOBIL: 650
E-MAIL: mteichmanova@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 26.05.2023
<br> Počet listů: 28
Počet příloh: / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 280.13.1,A/10
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako
příslušný speciální stavební úřad (dále také stavební úřad) podle § 15 odst.1 písmene c)
zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)
ve znění pozdějších předpisů,vykonávající státní správu dle § 40 odst.3 písm.d) zákona č <.>
13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,projednal ve
stavebním řízení žádost podle § 109 – 114 stavebního zákona,kterou podal dne
29.06.2022 u zdejšího speciálního stavebního úřadu stavebník,Ředitelství silnic a dálnic
ČR,IČO 65993390,Na Pankráci 56,145 05 Praha,Správa Hradec Králové <,>
Pouchovská 401,503 41 Hradec Králové,zastoupený na základě plné moci
společností Valbek,spol.s r.o <.>,IČO 48266230,Vaňurova 505/17,460 02 Liberec (dále
jen stavebník) a rozhodl takto:
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu,ve znění pozdějších
předpisů
<br>
<br> 2
<br> S T A V E B N Í P O V O L E N Í
<br> na stavbu:
<br> „I/11 MÚK D11 Plotiště – okružní křižovatka Plotiště“
<br> v rozsahu stavebních objektů:
SO 021 Příprava území
SO 101 Zkapacitnění silnice I/11
SO 201 Most na silnici I/11
<br> (dále také stav...

Načteno

edesky.cz/d/6422238

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hradec Králové      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz