« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Stavební záměr na stavbu: "Naučná stezka Amerika - vysuté přemostění stezky, k.ú. Prosek, č.parc. 30/1,11, 117/1,41, 1125/1,4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-136901.pdf
S íd lo : Mar i ánsk é nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviš t ě : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Tel.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157 1/15 e -mai l : posta@praha.eu ID DS: 48ia97h dle rozdělovníku Vyřizuje/tel.: Č.j.: JUDr.XXXXX XXXXXXXXX MHMP XXXXXX/XXXX XXX XX XXXX Sp.zn.: Počet listů/příloh: 8/0 S-MHMP 136901/2022/STR Datum: 24.5.2023 ROZHODNUTÍ Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán,příslušný dle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,ve věci odvolání,které podali - XXXXXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,bytem Na Vyhlídce 870/44,Praha 9-Prosek,zastoupený JUDr.Zuzanou Chlupáčovou,advokátkou,ČAK 07555,AK Fügnerovo náměstí 1808/3,Praha 2,- Ing.XXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,a Ing.XXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,oba bytem Renoirova 1051/2a,Praha 5-Hlubočepy,oba zastoupeni Mgr.Tomášem Kaplanem,advokátem,ČAK 09160,Kaplan & Nohejl,advokátní kancelář s.r.o <.>,se sídlem Opletalova 1525/39,Praha 1-Nové Město,(dále též "odvolatelé") proti rozhodnutí odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9 (dále jen "stavební úřad") č.j.MCP09/106261/2021/OVUR/JR,spis.zn.S MCP09/128996/2020/OVÚR/JR ze dne 13.10.2021,kterým byl k žádosti stavebníka,Městské části Praha 9,IČO 00063894,se sídlem Sokolovská 14/324,Praha 9,zastoupeného společností KPI,s.r.o <.>,IČO 27248101,se sídlem Na Bělidle 830/2,Praha 5,schválen stavební záměr,a to stavba nazvaná „Naučná stezka Amerika - vysuté přemostění stezky,k.ú.Prosek“ na pozemcích č.parc.30/1,30/11,117/1,117/41,1125/1,1125/4 vše v k.ú.Prosek,rozhodl dle ust.§ 90 odst.5 správního řádu takto: Odvolání Vladimíra Zelenky,zastoupeného JUDr.Zuzanou Chlupáčovou,a Ing.Jany Žejdlíkové a Ing.Petra Žejdlíka,zastoupených Mgr.Tomášem Kaplanem,proti rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 13.10.2021 č.j.MCP09/106261/2021/OVUR/JR,spis.zn.S MCP09/128996/2020/OVÚR/JR se z...

Načteno

edesky.cz/d/6422028

Meta

Jednání zastupitelstva   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz