« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - PROKOP Evhenii

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PROKOP Evhenii.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytového správního řízení Praha VI <.>
Poštovní schránka 121,143 00 Praha 4
<br> Č.j.: OAM-23496-8/ZM-2023
Praha 22.05.2023
<br> Počet listů: 1
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra České republiky,Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle
§ 165 písm.j),zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o oznámení změny
zaměstnavatele ve smyslu ust.42g odst.9 zák.č.326/1999 Sb <.>,kterou podal XXX XXXXXX Evhenii <,>
nar.XX.XX.XXXX,státní příslušnost: Ukrajina,bytem: Husitská 790/44,130 00 Praha 3 - Žižkov,(dále jen
„Oznamovatel“)
<br> oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
<br> Sdělení o splnění podmínek stanovených zákonem č.326/1999 Sb <.>,pro změnu zaměstnavatele: <,>
č.j.OAM-23496-7/ZM-2023 ze dne 14.04.2023 adresovaná výše jmenovanému oznamovateli <.>
<br> Písemnost je v souladu s § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.doručována veřejnou vyhláškou,tedy
způsobem uvedeným v § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
neboť Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním,že adresát je na výše uvedené
doručovací adrese neznámý <.>
<br> Dle § 169a odst.1 zák.č.326/1999 Sb.doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v
řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle §
98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území,doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním
systému cizinců podle § 158 odst.3 nebo sdělenou podle § 19 odst.3 správního řádu,a není-li údaj o této adrese
veden,na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/6376455

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz