« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - MYKYTCHAK Ivan

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MYKYTCHAK Ivan.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
P.O.Box 18,100 05 Praha 105
<br> Č.j.: OAM-8474-9/ST-2022 Kutná Hora,22.05.2023
Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra České republiky,Odbor azylové a migrační politiky jako správní orgán příslušný podle
§ 165 písm.n),zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o udělení dlouhodobého víza
za účelem strpění pobytu na území,kterou podal pan MYKYTCHAK Ivan,nar.09.01.1989,státní
příslušnost Ukrajina,bytem V Mišpulkách 428,284 01 KUTNÁ HORA (dále jen „účastník řízení“)
<br>
<br> oznamuje
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> možnost převzít následující písemnosti:
<br>
<br> Informace o důvodech neudělení dlouhodobého víza,č.j.OAM-8474-8/ST-2022 ze dne 02.12.2022
adresovaná výše jmenovanému účastníku řízení <.>
<br> Písemnost je v souladu s § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.doručována veřejnou vyhláškou,tedy
způsobem uvedeným v § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,neboť
Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním,že adresát je na shora uvedené adrese
neznámý.Doručovací adresa nebyla správnímu orgánu sdělena <.>
<br> Dle § 169a odst.1 zák.č.326/1999 Sb.doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v
řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle §
98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území,doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním
systému cizinců podle § 158 odst.3 nebo sdělenou podle § 19 odst.3 správního řádu,a není-li údaj o této adrese
veden,na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území <.>
<br> Dle § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.Nedošlo-li při doručování podle odstavce 1 k převzetí pí...

Načteno

edesky.cz/d/6376453

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz