« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo vnitra - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - DEUKER Walter Heinrich

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo vnitra.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DEUKER Walter Heinrich.pdf
M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Odbor azylové a migrační politiky
<br> Oddělení pobytu cizinců Karlovarský kraj
Krymská 1598/47,360 01 KARLOVY VARY
<br> Č.j.OAM-156280-4/MC-2023
Karlovy Vary 19.květen 2023
<br> Počet listů: 1
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení o možnosti převzít písemnost
<br>
Ministerstvo vnitra ČR,Odbor azylové a migrační politiky jako příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 165 písm.r) ve spojení s § 98a zákona č.326/1999 Sb <.>,o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.326/1999 Sb.) v řízení o návrhu
na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu podle § 98a odst.1 písm.d) zák.č.326/1999 Sb <.>,pana(í)
DEUKER XXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,státní příslušnost Německo,bytem AŠ-DOUBRAVA 139 <,>
okr.CHEB (dále jen „účastník řízení“)
<br> oznamuje
<br>
podle § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
možnost převzít následující písemnost:
<br>
<br> Vyrozumění o zahájení řízení č.j.OAM-156280/MC-2023,ze dne 18.04.2023 adresovaná výše
jmenovanému účastníku řízení <.>
<br> Písemnost je v souladu s § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.doručována veřejnou vyhláškou,tedy
způsobem uvedeným v podle § 25 odst.1 zákona č.500/2004 <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
Česká pošta,s.p.doručovanou písemnost vrátila s odůvodněním,že adresát je na uvedené adrese
neznámý <.>
<br> Dle § 169a odst.1 zák.č.326/1999 Sb.doručuje-li správní orgán prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v
řízení o žádosti podle tohoto zákona nebo v řízení o zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území podle §
98a písemnost cizinci oprávněnému pobývat na území,doručuje cizinci pouze na adresu evidovanou v informačním
systému cizinců podle § 158 odst.3 nebo sdělenou podle § 19 odst.3 správního řádu,a není-li údaj o této adrese
veden,na adresu místa hlášeného pobytu cizince na území <.>
<br> Dle § 169a odst.2 zák.č.326/1999 Sb.Nedošlo-li při doručo...

Načteno

edesky.cz/d/6376450

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo vnitra      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz