« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - dražba nemovitostí_Častrov 90

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [912 KB]
Číslo jednací: 120 EX 33016/12—178 v.s.oprávněný: 84937 č.j.oprávněný: 84937
<br> USNESENI JUDr.XXXXXXX XXXX,LL.M <.>,soudní exekutor,Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836,339 01 Klatovy,pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresní soud v Táboře,č.j.9 EXE 865/2012-8,ze dne 10.07.2012,proti povinnému: XXXX XXXXXXXXX,v Údolní XXX,XXXXX,Tábor,nar.2l.03.1969 na návrh oprávněného: PROFI CREDIT Czech,a.s <.>,Klimentská 1216/46,11000,Prahal,IČ 61860069 pro 162 550,00 Kč s příslušenstvím
<br> vydává
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
<br> I.Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.drazbv-exekutori.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 25.01.2017 v 11:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 25.01.2017 v 11:30 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (© 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) — bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou—li poté činěna další podání,postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne—li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné <.>
<br> II.Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci: Okres: (220633 Pelhřimov Obec: 547719 Častrov Kat.ttzemí: 618705 Častrov List Vlastnictví: 159 V kat.území jsou pozemky vedeny ve d\iou číselných řadách (St.= stavebni parcela)
<br> B Nemovitosti
<br> Pozemky PčI'C-É-la Výn'zěralmššl Druh pozemku gpůsob výužití Způsob ochrany St.116 265 zastavěná plocha a
<br> nádvoří Součástí je stavba: Častrov,č.p.90,rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.: S...

Načteno

edesky.cz/d/6051723

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz