« Najít podobné dokumenty

Obec Častrov - schválení kompexních pozemkových úprava Jakubín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Častrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

  [278 KB]
Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Pelhřimov U Stínadel 1317,393 01 Pelhřimov Spisová značka.: 2RP44121/2012-130717 Č.j.: SPU 111039/2016 Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXX E-mail: m.smejkalova@spucr.cz ID DS: z49per3 V Pelhřimově dne: 12.4.2016 R O Z H O D N U T Í Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,Pobočka Pelhřimov (dále jen „Pobočka Pelhřimov“) jako příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen zákon) a v souvislosti se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,rozhodl podle § 11 odst.4 zákona tak,že návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jakubín zpracovaný jménem firmy Ing.XXXXXXXX XXXX – PROJEKCE,se sídlem U Stínadel XXXX,XXXXX Pelhřimov,který je reprezentantem sdružení firem PROJEKCE & AREA G.K <.>,pod č.zakázky 984-2012-130717 Ing.Jindřichem Jírou,který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav (č.rozhodnutí o udělení úředního oprávnění 864/99-5010).s e s c hva lu j e.Zpracovaný návrh je přílohou tohoto rozhodnutí.SPU 111039/2016 2 Účastníci řízení dle §5 zákona jsou z důvodu jejich velkého rozsahu v souvislosti s § 68 správního řádu uvedeni v příloze číslo 1 „Seznam účastníků řízení“,která je nedílnou součástí výroku tohoto rozhodnutí.O D Ů V O D N Ě N Í Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“).Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předp...

Načteno

edesky.cz/d/6051454

Meta

Ustanovení opratrovníka   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Častrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz