« Najít podobné dokumenty

Obec Bozkov - Oznámení o možnosti nahlédnout do spisu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bozkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mze-15428-2023-15111.pdf
ÚTVAR: Odbor státní správy ve vodním hospodářství a
správy povodí
ČÍSLO ÚTVARU: 15110
<br> SPISOVÁ ZN.: 59VH10812/2020-15111
NAŠE ČJ.: MZE-15428/2023-15111
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXXX
TELEFON: XXXXXXXXX
E-MAIL: Adam.Sailer@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Dle rozdělovníku
<br> ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 13.3.2023
<br>
<br>
Oznámení o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
<br>
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný odvolací správní orgán podle ustanovení
<br> § 108 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 15 zákona č.2/1969 Sb.<,>
<br> o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy,ve znění pozdějších
<br> předpisů,který je odvolacím správním orgánem podle ustanovení § 89 odst.1 a § 178 odst <.>
<br> 2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (správní řád),a podle
<br> ustanovení § 92a písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,oznamuje účastníkům řízení,že bylo ukončeno shromažďování
<br> podkladů v odvolacím řízení o odvolání účastníka řízení XXXX XXXXXXX Zonygy,nar <.>
<br> XX.XX.1976,bytem Bozkov 169,512 13 Bozkov dne 28.12.2022,proti rozhodnutí Krajského
<br> úřadu Libereckého kraje,odboru životního prostředí a zemědělství,čj.KULK 92375/2022 <,>
<br> ze dne 19.12.2022,kterým bylo rozhodnuto v pochybnostech dle ust.§ 43 odst.2 vodního
<br> zákona,o XXX,že povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě na pozemcích parc <.>
<br> č.1843/3,261,263,264,265/1,269 a 272 v k.ú.Bozkov,jsou vodním tokem ve smyslu
<br> ustanovení § 43 odst.1 vodního zákona.<,>
<br>
<br> Právo vyjádřit se k podkladům,jež jsou součástí spisového materiálu,ve smyslu
<br> ustanovení § 36 odst.3 správního řádu a právo nahlédnout do spisu může účastník řízení
<br> uplatnit ve lhůtě 5 dní ode dne obdržení tohoto oznámení.Po této lhůtě...

Načteno

edesky.cz/d/6051282

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bozkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz