« Najít podobné dokumenty

Obec Kokory - 32: ČEZ Distribuce, a. s. . záměr umístění stavby Kokory Altýře

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kokory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Haltýře el. vedení.pdf [0,61 MB]
Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
<br> ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
<br> Bratrská 34,750 02 Přerov 2
<br> Spis zn.: 2022/133225/STAV/SU/SiK Přerov,dne 15.03.2023
<br> Č.j.:
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> MMPr/051300/2023/SiK
<br> Ing.Bc.XXXXX XXXXXXXX Brzobohatá
<br> XXX XXX XXX
<br> karla.simarova@prerov.eu
<br>
<br>
Žadatel:
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,Teplická 874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.37/2023
<br> (doručováno veřejnou vyhláškou)
<br>
<br> Výroková část:
<br> Magistrát města Přerova,Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,oddělení stavební úřad,jako
<br> stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil
<br> podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
<br> "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 29.06.2022 podala
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterého zastupuje ENPRO Energo s.r.o <.>,IČO 28628250,Sokolská 137/45,757 01 Valašské
<br> Meziříčí 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Schvaluje podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> z á m ě r u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Kokory,Altýře,obnova vNN,kNN <,>
<br>
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.32 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.33 (zastavěná plocha a
<br> nádvoří),st.p.34 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.35 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.42 (zastavěná
<br> plocha a nádvoří),st.p.44 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.45 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.46
<br> (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.48 (zastavěná plocha a nádvoří),st...

Načteno

edesky.cz/d/6051069

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   EIA   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kokory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz