« Najít podobné dokumenty

Město Kyjov - Veřejná vyhláška - Polní cesty C7 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kyjov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Polní cesty C7 a C20 v k.ú. Kostelec u Kyjova
MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních,dopravních a živnostenských agend
<br> Masarykovo nám.1 (30),69701 KYJOV
Tel.: 518 697 500,fax: 518 697 567,e-mail: urad@mukyjov.cz,ID datové schránky: f28bdah
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: l.habanova@mukyjov.cz
Váš dopis ze dne: 21.02.2023
Spis zn.: OSDŽA 5499/2023/348
Č.j.: OSDŽA32725/23/435
<br> Kyjov 15.03.2023
<br>
<br>
v e ř e j n á v y h l á š k a
<br> OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,IČO 01312774 <,>
Husinecká 1024/11a,130 00 Praha <,>
kterého zastupuje Vodohospodářský atelier,s.r.o <.>,IČO 27724905,Růženec 634/54,644 00 Brno
na základě plné moci ze dne 03.05.2022
<br> (dále jen „stavebník“) dne 21.02.2023 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> Polní cesty C7 a C20 v k.ú.Kostelec u Kyjova
<br> (dále jen „stavba“) na pozemku parc.č.2112/1 (ostatní plocha),parc.č.2334 (ostatní plocha),parc.č <.>
2405 (vodní plocha),parc.č.2367 (ostatní plocha) v katastrálním území Kostelec u Kyjova [670316] <,>
obec [586277],okres Hodonín [CZ0645],Jihomoravský kraj dle projektové dokumentace: „Polní cesty
C7 a C20 v k.ú.Kostelec u Kyjova“,datum vypracování:11/2022,zak.číslo: 15/22,zodpovědný
projektant: XXXXXXXX XXXXXXX,ČKAITXXXXXXX <.>
<br>
<br> Základní údaje o stavbě:
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 01 Polní cesty C7 a C20
- SO 101 Polní cesta C7
- SO 102 Polní cesta C20
<br> Polní cesta C7 je napojena stávajícím sjezdem určeným k rekonstrukci na silnici III/42214,je trasována
severním směrem,zpřístupňuje hráz navržené suché nádrže SN1 a je ukončena napojením na navrženou
polní cestu C20 <.>
Polní cesta C20 je napojena na navrženou cestu C7,vede severním směrem a je ukončena na hranici
katastrálního území napojením na stávající polní cestu
SO 101 Polní cesta C7
Cesta je navržena jako jednopruhová,kategorie P 4,0/3,0 - volná šířka koruny 4,0 m (3,0 m penetrační
makadam +2 x 0,5 m krajnice).Celkov...

Načteno

edesky.cz/d/6050188

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kyjov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz