« Najít podobné dokumenty

Město Žďár nad Sázavou - Veřejná vyhláška - Společné povolení - Vysocká

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Žďár nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Společné povolení - Vysocká
Č.j.: SÚP/2175/22/Pip-3 Žďár nad Sázavou,dne: 17.3.2023
Spis.zn.: SÚP/2175/22/Ba
Vyřizuje: Ing.Veronika Bartošová
E-mail: Veronika.Bartosova@zdarns.cz
Telefon: 566 688 162
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> S P O L E Č N É P O V O L E N Í
<br> Městský úřad Žďár nad Sázavou,odbor stavební a územního plánování,jako speciální stavební
úřad ve smyslu § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),příslušný dle § 40 odst.4 písm.a)
zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o pozemních komunikacích"),rozhodl ve věci žádosti o vydání společného povolení pro stavbu:
Stavební úpravy komunikace II/353 Žďár n.Sázavou,průtah ul.Vysocká vč.křižovatky s ul <.>
Studentská ve Žďáře nad Sázavou na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 2264/5 <,>
2266/3,2315,2316/1,2316/2,2316/3,2469/1,2936/1,2936/2,2937,2971,2988,3007,3069 <,>
3173,3174,3184,3213,3214,3287,3288/2,8172 a 2316/5 v katastrálním území Město Žďár <,>
kterou podal stavebník Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,příspěvková organizace <,>
(IČO 00090450),Kosovská č.p.1122/16,586 01 Jihlava 1 takto:
<br> Stavba: Stavební úpravy komunikace II/353 Žďár n.Sázavou,průtah ul.Vysocká vč <.>
křižovatky s ul.Studentská ve Žďáře nad Sázavou na pozemcích pozemkové parcely parcelní
číslo 2264/5 (ostatní plocha),2266/3 (ostatní plocha),2315 (ostatní plocha),2316/1 (ostatní
plocha),2316/2 (ostatní plocha),2316/3 (ostatní plocha),2469/1 (ostatní plocha),2936/1 (ostatní
plocha),2936/2 (ostatní plocha),2937 (ostatní plocha),2971 (ostatní plocha),2988 (ostatní
plocha),3007 (ostatní plocha),3069 (ostatní plocha),3173 (ostatní plocha),3174 (ostatní plocha) <,>
3184 (ostatní plocha),3213 (ostatní plocha),3214 (ostatní plocha),3287 (ostatní plocha),3288/2
(ostatní plocha),8172 (ostatní plocha) a 2316/5 (ostatní plocha) v katastrálním území Město Žďár
se podle § 94p stavebního zák...

Načteno

edesky.cz/d/6050177

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Žďár nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz