« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice - Zápis zastupitelstva č.25 z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice, konaného dne 20. září 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zm-c.-25-ze-dne-20.09.2022.pdf
Z á p i s č.25
z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Bernartice,konaného dne
<br> 20.září 2022 od 18.00 hod.v zasedací místnosti radnice městyse Bernartice <.>
<br>
<br> Přítomní: XXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,Kroupa
<br> Aleš,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXX,JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> Ing.XXXXXXXXXXX XXXX,Ing.XXXX XXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXXXX <,>
<br> V průběhu projednávání bodu č.X se dostavila: zastupitelka Zdeňka Fuková
<br>
<br> Další přítomní: p.Petřík (Milevské noviny)
<br>
<br>
<br> 1.Zahájení
<br>
<br> Starosta na úvod seznámil s podmínkami,za kterých je možné konat zasedání zastupitelstva
<br> městyse.Poté přivítal přítomné zastupitele a hosty a s konstatováním,že je přítomno 14 členů <,>
<br> čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné,jmenoval zapisovatele zápisu Irenu Třískovou a
<br> ověřovatele zápisu Josefa Hrádka a Ing.XXXXXXXXXX XXXXX <.>
<br>
<br> Hlasování: Schváleno XX hlasy všech přítomných <.>
<br>
<br> Schválení programu
<br> Starosta seznámil všechny přítomné s programem zasedání <.>
<br>
<br> 1.Zahájení a schválení programu 25.zasedání ZM Bernartice <.>
<br> 2.Zpráva o činnosti rady městyse od 01.08.2022 <.>
<br> 3.Projednat rozpočtové opatření č.10/2022 v předloženém návrhu <.>
<br> 4.Projednat a schválit prodej pozemku parc.č.1085/11 v k.ú.Bojenice <.>
<br> 5.Projednat a schválit prodej pozemku parc.č.1085/6 v k.ú.Bojenice <.>
<br> 6.Projednat a schválit záměr směny části pozemku parc.č.53 za část pozemku parc.č.1085/1
<br> v k.ú.Bojenice <.>
<br> 7.Projednat a schválit záměr prodeje části pozemku parc.č.1085/1 v k.ú.Bojenice <.>
<br> 8.Projednat a schválit záměr prodeje části pozemku parc.č.1085/1 v k.ú.Bojenice <.>
<br> 9.Projednat návrh nové kupní ceny od ÚZSVM za pozemky parc.č.1262/7 a PK 1259/4 díl 1
<br> v k.ú.Bernartice u Milevska <.>
<br> 10.Projednat a schválit udělení souhlasu s uzavřením smlouvy na věcné břemeno k pozemkům
<br> parc.č.742/6,7742/10,742/13,74...

Načteno

edesky.cz/d/5679755

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz