« Najít podobné dokumenty

Obec Kunějovice - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kunějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
v/8
<br> zAprs o WSLEDKIJ voLEB Do zAsruPrrElsrvA oBcE 1)
<br> Ve vofbdch do zastupitelstva obce (m6stysu,m6sta,m6stsk6.daisti,m6stsk6ho obvodu)
tcg+Fieyigg.<.>.<.> okres.<.> pl=pr'.-psy9r.<.>
l,nn:nr,zch \/e drech /rino\ 23.09.- 24.09.2022 h"t17 566lla rzr'rqlori krf pievzatych,- * -.-ll \Lrjle/.;;4.:.<.>.<.> ' vILJ trvuru vvurvur:
od okrskovfch volebnlch komisl zjiSt6ny vl1sledky vofeb v obci <.>
<br> Podet vo]ebnich okrskri
Poiel- okrskorzrich vofebnich komisl,kter6 piedaly vysledek hlasov6nivJ>!vJrvw /vrr
Seznam d1sel vofebnlch okrskir,lelidnZ vysledky nebyly piedSny
<br> 1
<br> 1
<br> Podet vofebnich obvodir 1
cot korzr'z noief osob zapsanych ve vfpisech ze seznamu volidrf a jejich dodatkrf 744
Celkovf podet vofidtr,kterlitrL byly vyd5ny iriednl ob61ky
Celkovf podet odevzdanfch iriednlch obSfek 64
<br> A) Jm6na a piijmeni zvolenych 6lenri zastuPitelstva:
Poiadi Jm6no a piilmeni
zvolenl
<br> V6k Poiadl na HL Podet hlastr
I
<br> Volebnl strana d.1 - Kun6jovice - eeskA ves
|.Jrrr Lowy
2.XXXXXXXX XXXXXX
X.VXclav KrXX
X.XXXXX XXXXX
X.S Lavomira PolXkovX
<br> B).fm6na a piljmeni n5hradnikri:
Pofadl Jm6no a pii
<br> -1
menl
<br> n6hrad <.>
V6k Poiacli na HL Podet hlasu
<br> 65 1 <.>
58 3 <.>
A'1 q
tr,A 2
66 A
<br> 60
4B
<br> 48
21
42
<br> Vofebnl strana d.1 - Kun6jovice - eeski ves
1.Kateiina Lev6 Fofdov5 42 6 <.>
<br> C) Celkowy podet platnych hlasri pro jednotliv6 volebni strany a Pro jednotliv5
kandid5ty,hranice podtu hlasri pro zm6nu poiadi kandid6ta pro piidSl-eni mand6tu:
<br> 21
<br> Volebnl strana d.1 - Ktin6jovice - eesk6 ves
Podet hfasii pro stranu: 252,hranicez 46,2
Kandid6ti Poi.Jm6no.a pillmeni
<br> d1 slo
POCEL NI SI]
<br> 1.Jiil L5tcy
2.XXXXX XXXXX
X.Ladislav Kadfec
X.Sfavomlra PolXkovX
5.V6cfav Kr5f
6.Kateiina Lev6 Foldov6
<br> 50
21
4B
<br> 42
4B
<br> 21
<br> 559I?,1 - str.d.1

Načteno

edesky.cz/d/5674544

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kunějovice
07. 12. 2022
02. 12. 2022
29. 11. 2022
28. 11. 2022
14. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kunějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz