« Najít podobné dokumenty

Obec Liběšice (Louny) - Elektronická dražba - Líčkov čp.66

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Liběšice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dražba priloha_1071150325_0_Drazebni vyhlaska.pdf (280.65 kB)
se sídlem Šátalská 469/1,142 00 Praha 4,IČ: 05333661
<br> Tel.: +420 241 434 045
+420 777 046 325
datová schránka: m3s2fc2
<br> e-mail: urad@ eupraha.cz
el.podatelna: podatelna@ eupraha.cz
internet: www.eupraha.cz
<br> Č.j.:
<br> 206 EX 3778/21-87
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor,Mgr.XXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Šátalská XXX/X,142 00 Praha 4 <,>
v právní věci oprávněného – PRONTO CREDIT s.r.o <.>,Rybná 716/24,110 00 Praha – Staré Město,IČ:
27525210,zast.Mgr.Zuzana Kyovská,advokátka,Novodvorská 994/138,142 00 Praha – Braník,IČ:
71346490,nar.5.2.1983,proti povinnému XXXXXXXX XXX,Svatováclavská XXXX/,XXX XX Žatec,nar <.>
23.7.1975,ke splnění povinnosti povinného uložené exekučním titulem – rozsudek č.j.10 C 236/2020-30 <,>
který vydal Okresní soud v Lounech dne 30.12.2020 a na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření
soudního exekutora č.j.11 EXE 4412/2021-19 ze dne 21.7.2021,které vydal Okresní soud v Lounech <,>
rozhodl
<br> takto:
vydává se usnesení o provedení elektronické dražby (dražební vyhláška):
<br> I.Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému
dražeb na adrese: www.ex drazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 20.9.2022 ve 13:00 hod.(od tohoto okamžiku mohou
dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby proběhne nejdříve dne 20.9.2022 ve 13:30 hod <.>
<br> Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní
řád (dále XXX o.s.ř.).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení
dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se
posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání.Budou-li poté činěna další podání,postup
dle věty předchozí se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo
učiněno další podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Sledování veřejné
dražby je veřejně přístupné <.>
<br> II.Předmětem...

Načteno

edesky.cz/d/5669115

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Liběšice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz