« Najít podobné dokumenty

Obec Ohrobec - Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec ze dne 14.9.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ohrobec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Osobní údaje
Informace o zpracování osobních údajů – iMunis eDeska - Úřední deska - Obecní úřad OhrobecInformace o správci
Obec Ohrobec,V Dolích 5,252 45 Ohrobec,IČO 00241491
jako správce (dále jen správce) zpracovává osobní údaje na portálu iMunis <.>
Kontaktní údaje: info@ohrobec.cz
(kontakt neuveden)
Účel zpracování
Účelem zpracování je zajištění dálkového přístupu k úřední desce orgánu veřejné moci,který je vyžadován zvláštním právním předpisem <.>
Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány
Za účelem splnění právní povinnosti
Za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Právní základ pro zpracování
Splnění právní povinnosti
Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
Kategorie subjektů údajů
Osoby,jejichž osobní údaje jsou uvedeny v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
Osoby navštěvující webové prezentace
Kategorie osobních údajů
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu
IP adresa návštěvníků webové prezentace pro zajištění síťové bezpečnosti
Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů uvedených v dokumentech zveřejněných na úřední desce je veřejnost bez omezení.Příjemcem osobních údajů jsou dále zaměstnanci správce a osoby správcem pověřené.V případech,kdy tak ukládá zvláštní právní předpis,jsou osobní údaje předávány orgánům státní správy nebo jiným příslušným úřadům <.>
Příjemcem jsou také osoby pověřené řešením případného sporu <.>
Zpracovatelé
Předávání údajů do třetí země nebo mezinárodním organizacím
Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodním organizacím <.>
Dozorový úřad
Lhůta,po kterou budou osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje uvedené v dokumentech zveřejněných na úřední desce podle zvláštního právního předpisu jsou zveřejněny po dobu,kterou tento předpis stanovuje.Osobní údaje jsou dále zpracovávány správcem po dobu,která je nutná pro doložení skutečnosti,že byl dokume...
RSS
Úřední deska – Ohrobec
Domů
Aktuality 
 
CEZ Info
Volby 2022
Volby do Zastupitelstva obce Ohrobec a do Senátu Parlamentu České republiky se konají :
v pátek 23.září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
v sobotu 24.září od 08:00 hodin do 14:00 hodin.                      
Místem konání voleb je zasedací místnost na obecním úřadě U Rybníků II čp.30,Ohrobec <.>
Oznámení o době a místě konání voleb včetně dalších informací - ZDE
Možnosti jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách - ZDE <.>
Volební místnost nemá bezbariérový přístup.V případě potřeby si včas objednejte na obecním úřadě zástupce volební komise,kteří přijedou k Vám domů s přenosnou volební schránkou.Tel.736 621 921 nebo 257 760 338. 
Výsledky komunálních voleb budou k nahlédnutí  - ZDE
Výsledky senátních voleb budou k nahlédnutí - ZDE
Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se bude konat:
pátek 30.září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
v sobotu 1.října 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.                                 
Volební lístky pro druhé kolo senátních voleb obdržíte ve volební místnosti. 
Ohrobecký duatlon
Obec Ohrobec Vás srdečně zve  ve středu 28.září 2022 v 15.00 hodin na konci ulice Na Hřebenech na Kárově na 
OHROBECKÝ DUATLON
Cyklo/běžecký závod pro děti všech věkových kategorií <.>
S sebou si přivezte vlastní kola či odrážedla,helmy a soutěžní náladu <.>
Pozvánka s vyznačením místa startu závodu - ZDE
 
Společnost SAFINA nabízí volná pracovní místa na pozice:
7.- 10.října 2022 bude v obci kominík <.>
Kontrolu a čištění spalinových cest v rodinném domě <,>
včetně vyhotovení zprávy lze objednat na obecním úřadě na tel.257 760 338,736 621 921 <.>
Práci bude provádět osvědčená firma: Branické kominictví: Údolní 1103,Praha 4
Rozumím
Hledat
Vyhledávání - Úřední deska - Obecní úřad OhrobecVyhledávání
Fulltext Název Typ (bez omezení) Oznámení Dokumenty Infomace z radnice Hlášení rozhlasu Zprávy Zastupitelstvo Konání Zastupitelstva Usnes.Zastupitelstva Zápisy Zastupitelstva Rada Usnesení Rady Komise Rady Obec.záv.vyhl./nař.Doruč.veř.vyhl.Ozn.o ulož.písemn.Záměr obce - majetek Pozemkové úpravy Ozn.zah.poz.úprav Nař.obce rozš.půs.Nálezy ústav.soudu Rozh.Kraj.úřadu Veřejnoprávní smlouvy záměr obce pronajmout Rozp.a hosp.obce Dražební vyhlášky Řízení Správní řízení Územní řízení Stavební řízení Vodoprávní řízení Výběrová řízení Nařízení veterinární Osvědčení Původce (bez omezení) OÚ Ohrobec Obec Ohrobec FÚ Praha-západ SÚ Jesenice Exek.úřad Č.Budějovice DSO Dolnobřežansko NAXOS - aukční síň FÚ Praha 6 Krajská veterinární Mě Ú Č.- OŽP KÚ Stř.kraje Hlavní město Praha ČEZ Distribuce,a.s.Obecní úřad Jesenice FÚ pro Prahu 10 Městský soud,Hybernská Veolia Krajský soud v Praze Exek.ú.Praha-západ FÚ Praha 5 MěÚ Č - o.úz.plánování FÚ v Sedlčanech MěÚ Č - OŽÚ FÚ Praha 4 Exek.ú.Praha 4 MěÚĆ - správní odbor Mě Ú Černošice ROPID OÚ DB - SÚ ZŠ a MŠ Zvole FÚ Říčany MŠ - Akimova školička ČSÚ Celní úřad Praha D1 ZUŠ Harmony obec Dolní Břežany MČ - Praha - ZBRASLAV obec Zlatníky Dolnobřežanská bělice obec Vrané n.Vltavou obec Zvole Úřad pro civilní let Ministerstvo ŽP Povodí Vltavy Dražby.net s.r.o.Exekutorský úřad Pře Úřad práce ČR SUBASTA a.s.Exek.úřad Šumperk Soudní exekutor Krajská veterinární MAS Dolnobřežansko o Úřad pro zastupování Exekutorský úřad 10 Městský úřad Jílové Drážní úřad MZe Zemědělské družstvo DB Exek.úřad Brno CETIN KSUS FU pro Střed.kraj Exekutorský úřad F-M KÚ pro Středočeský kraj ČEPS,a.s.Městský úřad Černoši Exekut.úřad Přerov DSO Dolnobřežansko Krajská hygienická s Ministerstvi vnitra Město Jesenice Exekutorský úřad Zlí Město Černošice ZŠ a MŠ Ohrobec Zeměměřický úřad ZŠ a MŠ Ohrobec Exekutorský ú.Kladno ČSÚ OMEXOM BFT Management,a.s.Datum od Datum do XXXXXX Text přesně začíná obsahuje končí Vyhleda...
Aktuální stav
Úřední deska - Obecní úřad OhrobecNalezeno 19 záznamů.Poslední změna: 23. 9. 2022 7:18:57
Název
Značka
Typ
Původce
RSS
Úřední deska – Ohrobec
Konec
Aktuality 
 
Údaje potřebné k vyplnění daňového přiznání k XXXX z nemovitosti
Název obce:
 
vydané od 1.1.2001 do 30.4.2004 – vyměnit do 31.12.2013
Ověřování
shody opisů nebo kopií s listinou (vidimace) a ověřování podpisů (legalizace)
K ověření listiny je třeba předložit obě listiny,tedy jak kopii či opis,tak originál nebo již dříve ověřenou kopii listiny <.>
Ověřit nelze : kopii občanského,vojenského a jiného průkazu,pasu,vkladní knížky,šeku,losu,sázenky,geometrického plánu,rysu a technické kresby.Zákon č.41/1993 Sb.stanoví další případy,kdy nelze vidimaci provést <.>
K ověření podpisu musí být ten,jehož podpis se ověřuje,osobně přítomen a předložit k prokázání své totožnosti platný úřední průkaz,který obsahuje jméno,příjmení,rodné číslo (není-li uvedeno,nebo nelze-li je zjistit,datum narození) <.>
Ověřit nelze podpis pod prázdnou listinou <.>
Pracovník provádějící ověření podpisu neodpovídá za obsah listiny a není ani oprávněn občanovi radit,jak by měl text znít (např.u plné moci nebo čestného prohlášení).Je tedy třeba,aby žadatel o ověření podpisu již přinesl listinu s textem a nepožadoval její sepsání na pracovnících ověřování,neboť mu nemůže být vyhověno <.>
Nemůže-li občan,jehož podpis se má ověřit,číst nebo psát,je možno provést legalizaci za účasti dvou svědků <.>
Za ověření podpisu se platí správní poplatek 30,- Kč za každý podpis.Za každou ověřenou stránku se platí 30 Kč <.>
Jak žádat o informace
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č.106/99 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
Kdo může o informaci požádat
každá fyzická nebo právnická osoba,přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá
Kdo informace poskytne
Kdy se informace neposkytne
je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost,rasový původ,náboženské zaměření,členství v XXX.stranách a hnutích,o její trestné činnosti,zdraví,majetkových poměrech atd.)
pokud je požadovaná in...
Následující
Aktuality 
 
Sokol Zvole pořádá nábor fotbalistů všech věkových kategorií <.>
KDY: každé pondělí a středu od 17:30
KDE.fotbalové hřiště Sokol Zvole
více informací: 
V sobotu dne   17.9.2022 bude proveden sběr nebezpečného odpadu <.>
  v  10.05  hod       u bývalé restaurace, ulice k Lesíčku u čp.129 (Károv)   - nakládka 20 minut
  v  10.30  hod       u autobusové zastávky u bývalé pekárny,Károvská u čp.128 (Ohrobec) - nakládka 20 minut 
  od 09:00 do 9:30 h.bude pro občany Ohrobeckého údolí přistavena multikára před dům čp.59 
Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách,kde jeho školená posádka naloží a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce <.>
 Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení,které se budou odebírat od občanů: staré léky,olejové filtry,oleje,odmašťovací  přípravky,lepidla,kyseliny,nádoby od barev,rozpouštědla,vývojky a ustalovače případně jiné odpady,elektroodpad (olověné akumulátory,lednice,televizory,zářivky,suché články,monočlánky a jiný).   Elektroodpad musí být kompletní,viditelně nedemolovaný, nedemontovaný!
 ! Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude převzat !
 
Milí rodičové a děti, 
vítáme vás v novém školním roce a přejeme vám a dětem krásný a pohodový start.My spolu s ním přínášíme také program pro volný čas.Takový,který vaše děti bude rozvíjet,bavit a ještě se s námi pořádně vyřádí. 
Pro letošní rok nabízíme opět kurzy pro děti ve věkových skupinách 5-8 let a 8-14 let - PARKOUR,KRUHOVÝ TRÉNINK,MIX PRO HOLKY (gymnastika,aerobik,tanec) a cvičení pro dospělé <.>
Kurzy pro děti a lekce pro dospělé startujeme od 12.9.2022 Veškerý popis,rozvrh a registrace naleznete na našich stránkách www.sang.cz
*Opět nabízíme možnost vyzvedávání vašich ratolestí přímo z MŠ a ZŠ Ohrobec. 
Těšíme se na vás všechny, 
za tým trenérů SANG (Sport Academy New Generation) <,>
Zuzka a XXXXXX Duškovi
Veřejné osvětlení - noční vypnutí
 
Rozumím
10
Aktuality 
 
Vranský lesní běh
TJ Sokol Vrané nad Vltavou I Vás srdečně zve na 26.ročník
VRANSKÉHO LESNÍHO BĚHU
Podrobné informace naleznete - ZDE
1.hodina 6.dubna 2022 <.>
Veškeré informace naleznete - ZDE
Vigvam - den zdraví
Společnost Vigvam v Dolních Břežanech Vás zve 7.dubna na oslavu světového dne zdraví
DEN ZDRAVÍ
pro všechny věkové kategorie s programem,který je k nahlédnutí - ZDE <.>
Další akce spol.VIGVAM - ZDE
Sezónní svoz BIOODPADU
Sezónní svoz bioodpadu (duben – listopad,odvoz od nemovitosti),placená služba <.>
OBEC OHROBEC:
nádoba 240 l.   -  1.200,- Kč <.>
   Po zaplacení bankovním převodem je nutné si na obci vyzvednout nálepku <.>
 
nádoba 120 l.- 1.482,- Kč
nádoba 240 l.- 1.942,- Kč
 
Kontejner na BIO odpad je do konce března umístěn v obecním statku,který je otevřen pondělí - pátek 7:00 - 17:00 hodin. 
Od dubna budou rozmístěny 2 kontejnery na BIO po obci na stejných místech jako tomu bylo v předcházejících letech:
Ohrobec - ul.K vranému - u obchodu U Kapitána
Károv - ul.Lipová - u ČOV
Rozumím
9
Aktuality 
 
Zvole - Polydům - Bláznovy zápisky - XXX XXXXXXX
Divadlo Evy Hruškové a XXXX přeučila uvádí dne XX.X.od XX:XXh ve Zvoli v Polydomě:
BLÁZNOVY ZÁPISKY,N.V.Gogol
VIGVAM:
 
CENTRUM BŘEŽÁNEK:
Divadlo v zahradě - JAK KOŤÁTKO ZAPOMNĚLO MŇOUKAT - 16.6.2022 v 16:00 hodin.Pozvánka - ZDE
Kominík v naší obci
Kominík v naší obci bude ve dnech 13 - 15.května 2022 <.>
Kontrolu a čištění spalinových cest v rodinném domě,včetně vyhotovení zprávy lze objednat na obecním úřadě tel.257 760 338,  736 621 921,email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty.Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript <.>
Práci bude provádět osvědčená firma: Branické kominictví,Údolní 1103,142 00 Praha 4 <.>
Pravidelný STŘEDEČNÍ BAZAR - Dolní Břežany
Přijeli jste z Ukrajiny?
Chcete věnovat nebo potřebujete oblečení,vybavení,doplňky?
Využijte pravidelný STŘEDEČNÍ BAZAR <.>
Podrobné informace naleznete - ZDE
Rozumím
8
Aktuality 
 
Nařízení Středočeského kraje 3/2020
Na základě výstrahy vydané ČHMU vstupuje v platnost Nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 20.4.2020 o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.Během výstrahy je pálení zakázáno <.>
Celé znění Nařízení č.3 je k nahlédnutí - ZDE
Chystá se velká změna ve veřejné dopravě
Starostové Dolnobřežanska se dohodli na největší změně v dopravě za posledních dvacet let.Cílem je další zlepšení dopravní obslužnosti regionu.Dalším krokem bude uvedení dohody v život ve
spolupráci se středočeským organizátorem dopravy IDSK.Předpokládáme,že nové jízdní řády začnou fungovat v srpnu <.>
Zde jsou změny:
LINKA 333 bude páteřní linka Kačerov-Dolní Břežany-Lhota-Zvole.Linka nebude zajíždět na Zálepy.Předpokládáme ranní interval 15 minut z Prahy,10 minut do Prahy,dopoledne 30,odpoledne 15,večer 30.V So a Ne přes den 30 a večer 60.Oproti dnešku získá Lhota pravidelné spojení <.>
LINKA 341 Modřany-DB-Zlatníky bude mít jako dosud garantovaný přestup v DB.Ráno po 20 minutách,dopoledne 60,odpoledne 30,večer,So a Ne 60 minut <.>
LINKA 331 bude doplňovat linku 341 a pojede po trase Modřany-DB-Zálepy,pojede ulicí Ke Zvoli a nebude zajíždět do Lhoty.Bude mít garantovaný přestup na 333 v DB a na 341 u spojů,které nepojedou až do Modřan.Ráno po půl hodině z Modřan a po 20 minutách do Modřan,dopoledne 60 do DB,odpoledne 30,večer,So a Ne po 60 minutách.Díky tomu Zálepy získají pravidelnou a mnohem komfortnější dopravní obsluhu.Z Dolních Břežan to pak znamená kombinovaně za obě linky XXXX do Modřan po XX minutách,odpoledne po XX minutách <.>
NOVÁ LINKA 326 Opatov-Vestec Biocev-Zlatníky-DB.Ráno interval 30 minut,dopoledne 60,odpoledne 30.Večer,v So a Ne jezdit nebude <.>
 
Jakmile budou konkrétní jízdní řády,bude vše s předstihem zveřejněno na stránkách obce včetně map <.>
KC Čtyřlístek - Letní kempy pro ukrajinské děti
Letní kempy pro ukrajinské děti ZCELA ZDARMA
"Realizace Letních kempů podpořena Ministerstvem š...
7
Aktuality 
 
Pomoc paní Petře
V pátek 27.5.byl v Ohorbci pro děti připraven DĚTSKÝ DEN.I přes nástrahy počasí se akce velmi povedla <.>
Na dětský den se přijela podívat i paní Petra se svým 6ti letým synem.Je to sestra paní Kamily z Ohrobce,která pomáhá s organizací kulturních akcí v obci <.>
Když s paní Petrou mluvíte,máte před sebou milou,usměvavou ženu,z které cítíte obrovskou životní sílu. Život jí ovšem uštědřil mnoho ran.  Je až neuvěřitelné,jak se se svým nelehkým osudem vypořádává. 
Její přátelé se rozhodli pro ni uspořádat koncert a založili transparentní účet,na který může každý přispět jakoukoliv částkou <.>
Pozvánka na koncert s vyprávěním paní Petry o svém osudu a o XXX,co by si přála za darované peníze pořídit,naleznete- ZDE
Pokud byste se rozhodli i vy paní Petře pomoci,číslo transparentního účtu je 2002125375 / 2010 <.>
Sokol Zvole - Turnaj v plážovém volejbale,turnaj fotbalových minipřípravek
SOKOL ZVOLE ve spolupráci v MAS Dolnobřežansko Vás zve v neděli 5.6.2022 v 10:00 hodin na
Turnaj fotbalových minipřípravek
Turnaj v plážovém volejbale - přihlášky posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty.Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do pátku 3.6.2022
Očkování psů a koček proti vzteklině
Dne 26.5.2022 - čtvrtek bude probíhat očkování proti vzteklině psů a koček:
16:00 - 16:30 h - Ohrobec: před Obecním úřadem,ul.U Rybníků II
16:45 - 17:00 h.- Károv: na II.zastávce ul.Károvská
Cena za 1 očkování:        200,- Kč
Očkování kombinace:      350,- Kč
Dětský den
ZŠ a MŠ Ohrobec ve spolupráci s OÚ Ohrobec vás srdečně zvou na
DĚTSKÝ DEN
v pátek 27.5.2022 od 15 do 18 hodin na hřišti před školou (ulice V Dolích)
Po ukončení,v 18 hodin bude ještě ohýnek,XXX si buřty vezměte s sebou !
Rozumím
6
Aktuality 
 
CEZ Info
Finanční podpora na opravu domu po požáru pro R.Matějíčka a jeho rodinu ze Zvole
10. května 2022 postihlo neštěstí rodinu Matějíčkových ze Zvole - jejich pracně budovaný dům poškodil požár <.>
Prostřednictvím transparentního účtu,který založil XXXXXXX XXXXXXXXX,  je možno dle návodu v přiloženém letáku přispět finančním darem <.>
Středočeský kraj přijímání žádostí o kotlíkové dotace
Od 6.června do konce srpna mohou nízkopříjmové domácnosti ve Středočeském kraji požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový <.>
Základní souhrnné informace naleznete - ZDE
Podrobný popis postupu při podání žádosti o dotaci  - ZDE
Jízda Slunovratu - Dolní Břežany
setkání historických automobilů a motocyklů s doprovodným programem se uskuteční v Dolních Břežanech na náměstí Na Sádkách v sobotu 18.6.2022 od 11.00 hodin <.>
Pravidelné obědy pro Vás až domů
Jídelna Šroubek nabízí pravidelné obědy každý všední den až k vám domů <.>
cena obědu 99,- Kč včetně obalu a dopravy
výběr ze dvou hlavních jídel + polévka
ve středu možnost objednání dezertu ke kávě
časové rozmězí závozu je 11:45 - 12:30 h.v Ohrobci
více informací na tel: 776 852 113 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty.Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Rozumím
5
Aktuality 
 
Od 11.dubna 2022 začaly práce na rekonstrukci komunikací:
V Zahrádkách
Časový harmonogram je orientační a průběžně se upravuje <.>
 ___________________________
Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? 
Možná ho XXX nepotřebujete !
S jakým doklady můžete cestovat do států EU naleznete - ZDE
Velkoobjemový odpad
VELKOOBJEMOVÝ DOMOVNÍ ODPAD bude možno vynést
od 1.července cca 10 h.do 2.čevrence do 12 h.do přistavených kontejnerů na tato místa:
křižovatka K Vranému  - Průběžná (u kontejnerů)
ulice V zahrádkách (u kontejnerů)
ulice U Rybníků II (u hasičské zbrojnice)
křižovatka Károvská - Na Širokém I
ulice K Lesíčku (u zahrádkářů)
křitžovatka Meruňková - Jarovská
pro občany Ohrobeckého údolí bude přistavena multikára v sobotu 2.7.  od 8:30 h do 9 h.před dům čp.59 
Jedná se o odpad,který se nevejde do popelnice: matrace,nábytek,hadry,koberce a jiné podobné větší odpady <.>
Nebude se odebírat železný šrot,stavební materiály,pneumatiky,větve,tráva a nebezpečné odpady (televize,lednice,barvy,baterie,oleje a podobné) <.>
HROB uvádí- Pane,vy jste vdova
Herecký Roj Ohrobeckýck Buditelů 
uvádí
Rozumím
4
Aktuality 
 
Ohrobecký divadelní festival
Ohrobecký divadelní festival se koná v sobotu 3.září od 15:00 hodin mezi rybníky <.>
Program:
16:00 h.- Maxipes Fík - divadlo Krapet
17:30 h.- Jmenuji se orel - divadlo Kampa
20:00 h.- Jméno - divadlo Verze (hrají: R.Zach,J.Dolanský,J.Janěková,L.Rybová,P.Lněnička)
Doprovodný program plný žonglování a kejklení,jídlo,pití a všelijaké dobrůtky <.>
Vstupné na dětská představení dobrovolné,na večerní představení 150,- Kč/osoba <.>
Pozvánka s programem - ZDE
uzavření obecního úřadu v Ohrobci
V týdnu od 15.do 19.srpna 2022 bude obecní úřad z důvodu dovolených uzavřen <.>
Děkujeme za pochopení <.>
Akce "MILOSTIVÉ LÉTO" je časově omezená <.>
Probíhá od 1.9.2022 do 30.11.2022. 
Uhrazením jistiny a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny úroky,poplatky advokátům či penále <.>
Veškeré informace naleznete - ZDE
Inzerát - zaměstnanec - studená kuchyně
Společnost Aristokrat Catering by ráda přivítala v jejich kolektivu kolegyni či kolegu na výrobu studené kuchyně.Výrobna je na adrese: K lesíčku 129,Ohrobec - Károv <.>
Pracovní poměr a platové podmínky budou domluveny osobně na předem domluvené schůzce <.>
V případě zájmu volejte: 602 660 540 paní Růžičková
Rozumím
3
Aktuality 
 
Kurzy klasické jogy ve Zvoli
V pátek v 8:30 - 10:00 h v prostorách KC Čtyřlístek,Na Výslunní 229,Zvole probíhají kurzy klasické jogy <.>
Kurzy vede XXXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX <,>
 www.jogasmargit.cz 
Srdečně zveme všechny ohrobecké seniory na PODZMNÍ SETKÁNÍ
v neděli 4.září od 14.00 hodin v restauraci U Trojánků <.>
Občerstvení a hudba k poslechu a tanci  je zajištěna <.>
Těšíme se na setkání s Vámi <.>
XXXXXX XXXXXX
XXXX XXXXXXX
Od X.září XXXX se významně mění autobusové jízdní řády <.>
Optimalizace  veřejné dopravy na Dolnobřežansku od 1.září 2022 - ZDE
Na stránkách www.pid.cz  a ve vyhledávačí spojení se zobrazí nové jízdní řády nejdříve 2 týdny před změnou <.>
Jízdní řády,platné od 1.září 2022:
linka 333 Kačerov - Březová-Oeško            pracovní den - ZDE
linka 333 Kačerov - Březová-Oleško           sobota,neděle - ZDE
linka 331 Opatov - Dolní Břežany,Zálepy    pracovní den - ZDE
linka 331 Opatov - Dolní Břežany,Zálepy    sobota,neděle - ZDE
linka 341 Modřany obchodní náměstí - Jílové u Prahy     pracovní den - ZDE
linka 341 Modřany obchodní náměstí - Jílové u Prahy     sobota,neděle - ZDE
linka 445 Březová-Oleško - Jílové u Prahy     pracovní den - ZDE
linka 445 Březová-Oleško - Jílové u Prahy     sobota,neděle - ZDE
linka 762  Dolní Břežany - Jesenice               pracovní den - ZDE
linka 960 Modřany obchodní náměstí - Zlatníky-Hodkovice   pracovní den - ZDE
linka 960 Modřany obchodní náměstí - Zlatníky-Hodkovice    sobota,neděle - ZDE
Vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitel/ředitelka ZŠ Vrané nad Vltavou
Rada obce Vrané nad Vltavou vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ ředitelky Základní školy Vrané nad Vltavou <.>
Přihlášky je třeba podat písemně v termínu do 20.9.2022 do 15:00 hodin <.>
Podrobné informace naleznete - ZDE <.>
Rozumím
2
Aktuality 
 
Sokol Zvole pořádá nábor fotbalistů všech věkových kategorií <.>
KDY: každé pondělí a středu od 17:30
KDE.fotbalové hřiště Sokol Zvole
více informací: 
V sobotu dne   17.9.2022 bude proveden sběr nebezpečného odpadu <.>
  v  10.05  hod       u bývalé restaurace, ulice k Lesíčku u čp.129 (Károv)   - nakládka 20 minut
  v  10.30  hod       u autobusové zastávky u bývalé pekárny,Károvská u čp.128 (Ohrobec) - nakládka 20 minut 
  od 09:00 do 9:30 h.bude pro občany Ohrobeckého údolí přistavena multikára před dům čp.59 
Vůz bude v obci parkovat na vyhrazených zastávkách,kde jeho školená posádka naloží a připraví k bezpečné přepravě odpady přinesené občany obce <.>
 Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení,které se budou odebírat od občanů: staré léky,olejové filtry,oleje,odmašťovací  přípravky,lepidla,kyseliny,nádoby od barev,rozpouštědla,vývojky a ustalovače případně jiné odpady,elektroodpad (olověné akumulátory,lednice,televizory,zářivky,suché články,monočlánky a jiný).   Elektroodpad musí být kompletní,viditelně nedemolovaný, nedemontovaný!
 ! Žádný jiný odpad než zde uvedený nebude převzat !
 
Milí rodičové a děti, 
vítáme vás v novém školním roce a přejeme vám a dětem krásný a pohodový start.My spolu s ním přínášíme také program pro volný čas.Takový,který vaše děti bude rozvíjet,bavit a ještě se s námi pořádně vyřádí. 
Pro letošní rok nabízíme opět kurzy pro děti ve věkových skupinách 5-8 let a 8-14 let - PARKOUR,KRUHOVÝ TRÉNINK,MIX PRO HOLKY (gymnastika,aerobik,tanec) a cvičení pro dospělé <.>
Kurzy pro děti a lekce pro dospělé startujeme od 12.9.2022 Veškerý popis,rozvrh a registrace naleznete na našich stránkách www.sang.cz
*Opět nabízíme možnost vyzvedávání vašich ratolestí přímo z MŠ a ZŠ Ohrobec. 
Těšíme se na vás všechny, 
za tým trenérů SANG (Sport Academy New Generation) <,>
Zuzka a XXXXXX Duškovi
Veřejné osvětlení - noční vypnutí
 
Rozumím
hlavní účetní
Kariéra | SAFINAVídeňská 104 252 50 Vestec
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,oddíl B,vložka 20972 <.>
IČ:03214257,DIČ: CZ03214257
 
Zaměstnání
Společnost SAFINA,a.s.chápe rozvoj lidských zdrojů jako klíčový strategický řídící nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a trvalému vytváření prostředí uvědomělé sounáležitosti zaměstnanců ke společnosti.Zaměstnanecká politika společnosti je prováděna tak,aby odměnou pro loajální zaměstnance byla i možnost seberealizace u společnosti evropského významu,perspektiva a pocity jistoty a důvěry <.>
Nabídka volných pozic
Soustružník (f/m/d)
Kariéra | SAFINAVídeňská 104 252 50 Vestec
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,oddíl B,vložka 20972 <.>
IČ:03214257,DIČ: CZ03214257
 
Zaměstnání
Společnost SAFINA,a.s.chápe rozvoj lidských zdrojů jako klíčový strategický řídící nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a trvalému vytváření prostředí uvědomělé sounáležitosti zaměstnanců ke společnosti.Zaměstnanecká politika společnosti je prováděna tak,aby odměnou pro loajální zaměstnance byla i možnost seberealizace u společnosti evropského významu,perspektiva a pocity jistoty a důvěry <.>
Nabídka volných pozic
Údržbář (f/m/d)
Kariéra | SAFINAVídeňská 104 252 50 Vestec
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,oddíl B,vložka 20972 <.>
IČ:03214257,DIČ: CZ03214257
 
Zaměstnání
Společnost SAFINA,a.s.chápe rozvoj lidských zdrojů jako klíčový strategický řídící nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a trvalému vytváření prostředí uvědomělé sounáležitosti zaměstnanců ke společnosti.Zaměstnanecká politika společnosti je prováděna tak,aby odměnou pro loajální zaměstnance byla i možnost seberealizace u společnosti evropského významu,perspektiva a pocity jistoty a důvěry <.>
Nabídka volných pozic

Načteno

edesky.cz/d/5668843

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Volby   Pronájem   Dražební vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Prodej   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Volby   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ohrobec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz