« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Veř. vyhláška - Usnesení -Polní cesty MK2a a MK2b v kat. území Bahna a Rumberk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení - Polní cesty MK2a a MK2b v kat. území Bahna a Rumberk.pdf
Městský ú řad Bosko vice
Odb o r dop ravy
<br> n áměst í 9.kvě tna 954/2,680 0 1 Bo sko vice
<br>
Veřejnou vyhláškou <,>
<br> datovou schránkou <,>
<br> doporučeně na dodejku
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.:
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> Fax:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> SMBO 12027/2022 DOP
<br> DMBO 18034/2022/DOP
<br> Mgr.Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.koudelka@boskovice.cz
<br> 22.09.2022
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
U S N E S E N Í
<br>
Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy (dále také jen „Městský úřad Boskovice“) jako věcně,funkčně
<br> a místně příslušný speciální stavební úřad podle ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.<,>
<br> o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,podle ust.§ 15 odst.1 písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „stavební zákon“) a podle ust.§ 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl takto:
<br>
<br> V souladu s ust.§ 36 odst.3 a § 39 odst.1 správního řádu se účastníkům stavebního řízení vedeného
<br> pod sp.zn.: SMBO 15619/2020 DOP,které bylo u Městského úřadu Boskovice zahájeno dne
<br> 27.05.2022 doručením žádosti o stavební povolení ze strany stavebníka – Krajského pozemkového
<br> úřadu pro Jihomoravský kraj,IČO: 01312774,Hroznová 227/17,603 00 Brno (dále také jen
<br> „stavebník“),zastoupeného na základě doložené plné moci společností Regioprojekt Brno,s.r.o.<,>
<br> IČO: 00220078,U Svitavy 1077/2,618 00 Brno na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace „Polní
<br> cesty MK2a a MK2b v kat.území Bahna a Rumberk“,umístěnou na pozemcích parc.č.368,394,407
<br> v kat.území Rumberk a 269,281 v kat.území Bahna <,>
<br>
<br> určuje lhůta 10 dnů,která počne běžet dnem následujícím po uplynutí lhůty 10 dní
<br> stanovené dle ust.§ 112 odst.2 stavebního zákona,a to k provedení úkonu
...

Načteno

edesky.cz/d/5668836

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz