« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Veř. vyhláška - Oznámení o zahájení řízení - Polní cesty MK2a a MK2b v kat. území Bahna a Rumberk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení řízení - Polní cesty MK2a MK2b v kat. území Bahna a Rumberk.pdf
Městský ú řad Bosko vice
Odb o r dop ravy
<br> n áměst í 9.kvě tna 954/2,680 0 1 Bo sko vice
<br>
Veřejnou vyhláškou <,>
<br> datovou schránkou <,>
<br> doporučeně na dodejku
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.:
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> Fax:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> SMBO 12027/2022 DOP
<br> DMBO 16720/2022/DOP
<br> Mgr.Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.koudelka@boskovice.cz
<br> 22.09.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
A OZNÁMENÍ O SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy jako věcně,funkčně a místně příslušný speciální stavební úřad
<br> (dále také „Městský úřad Boskovice“) podle ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.<,>
<br> o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a podle ust.§ 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle ust.§ 11 odst.1
<br> písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> tímto podle ust.§ 112 odst.1 stavebního zákona oznamuje dotčeným správním orgánům a známým
<br> účastníkům řízení,že u něj došlo k zahájení stavebního řízení ve věci vydání stavebního povolení
<br> na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace „Polní cesty MK2a a MK2b v kat.území Bahna
<br> a Rumberk“,umístěnou na pozemcích parc.č.368,394 a 407 v kat.území Rumberk a parc.č.269
<br> a 281 v kat.území Bahna,kterou v říjnu 2021 zhotovila společnost Regioprojekt Brno,s.r.o.<,>
<br> IČO: 00220078,U Svitavy 1077/2,618 00 Brno <.>
<br>
<br> Stavební řízení bylo u Městského úřadu Boskovice v souladu s ust.§ 44 odst.1 správního řádu zahájeno
<br> dne 27.05.2022 doručením žádosti o stavební povolení ze strany stavebníka – Krajského pozemkového
<br> úřadu pro Jihomoravský kraj,IČO: 01312774,Hroznová 227...

Načteno

edesky.cz/d/5668835

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz