« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - VV - Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí, KAMENOLOMY ČR s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚD KAMENOLOMY.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
<br> odbor výstavby a územního plánování Náměstí 9.května 2,680 11 Boskovice
<br> SPIS.ZN.: SMBO 9643/2022/STAV/sumb ČJ.: DMBO 20373/2022 IlllllllllllllllllllllIllIllIllllllllllllllllll TEL.: 516 488 736 M U B E-MAÍLZ petra.sumberova©boskovicecz - 0 X O 0 Z 2 J F D FAX: 516 488 710 DATUM: 20.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SDĚLENÍ
<br> SEZNÁMENÍ s PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br> Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích,jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením © 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení,že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve stavebním řízení,které je navazujícím řízením ve smyslu 5 3 písm.g) ve spojení s š % a násl.zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně někteiých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na Životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon O EIA“),a kteréje vedeno na základě žádosti o vydání stavebního povolení ze dne 4.5.2022,kterou podal:
<br> KAMENOLOMY ČR s.r.o <.>,IČO 49452011,Polanecká 849,Svinov,721 00 Ostrava 21,v zastoupení
<br> ODEHN-AL PROJEKT s.r.o <.>,IČO-02764750,9.května 1179/11,678 01 Blansko 1 (dálejen "žadatel"),ve věci stavebního záměru: Přemístění technologické linky kamenolomu - I.etapa Lhota Rapotina SO 101 Areálová komunikace SO 700 Objekty pozemních staveb Provozně — technologické objekty
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.397/8,397/9,397/12,397/13,397/15,397/16,397/17,397/18,397/20,397/21,397/22,397/30,397/33,397/49,406/1,411/2,411/4,411/5,411/6,411/8,411/9,411/10,411/11,411/12,411/13,411/14,411/15,420/1 v katastrálním území Lhota Rapotina <.>
<br> Na základě oznámení o zahájení řízení proběhlo dne 2.9.2022 ve výše uvedené věci veřejné ústníjednání,z něhož byl sepsán protokol.Ode dne ústníhojednání byly do spisu doplněny následující podklady
<br> — souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru (tzv.„coherence stamp“) ze dne 6.8...

Načteno

edesky.cz/d/5668832

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz