« Najít podobné dokumenty

Město Hejnice - Usnesení - Dražební vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hejnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení dražební vyhláška
Č.j.: 137Ex 4781/11-103
Ev.č.opr.M-13545
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Brno-venkov,pověřený Okresním soudem v Liberci provedením
exekuce na základě usnesení č.j.66 EXE 4960/2011-10 ze dne 27.04.2011,kterým byla nařízena exekuce dle rozsudku
č.j.14 C 101/2009 ze dne 06.09.2010 vydaného Okresním soudem v Děčíně,který nabyl právní moci dne 18.10.2010 a
je vykonatelný,ve věci uspokojení pohledávky
<br> oprávněného: Matco,s.r.o <.>
se sídlem Letenská 121/8,Praha,PSČ: 118 00,IČ: 26425033 <,>
práv.zast.advokátem JUDr.Ing.XXXXX XXXXX Ph.D <.>,advokát,se sídlem Letenská 121/8,Praha <,>
PSČ: 118 00,IČ: 48826375
(dále pouze oprávněný)
<br> proti
povinnému:
<br> XXXX XXXXXXXXX
bytem Mládí XXXX/X,Jablonec nad Nisou,PSČ: 466 04,dat.nar.: 11.06.1948
(dále pouze povinný)
<br> v souladu s ust.§ 52 odst.1 a § 69 zákona č.120/2001 Sb <.>,o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně
dalších zákonů (dále jen "e.ř.") a ve vazbě na § 336b zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "o.s.ř."),ve znění účinném do data 31.12.2012
<br> vydává toto
<br> Usnesení o nařízení další elektronické dražby
(dražební vyhláška)
<br> I.Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese dražebního serveru:
www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby dne 27.10.2022 v 13:00:00 hod <.>
<br> Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.Dražba se koná,dokud dražitelé činí podání.Bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání.Budou-li poté činěna další podání <,>
postup dle předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno
další podání má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí.Bezprostředně po ukončení dražby exekutor
udělí příklep dražitel...

Načteno

edesky.cz/d/5668813

Meta

Dražební vyhláška   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hejnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz