« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - Dražební vyhláška č.: 180 DD 62/22-5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška č.: 180 DD 62/22-5
Pokud Vám byl tento dokument doručen bez otisku razítka a bez podpisu,jedná se o dokument doručovaný prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb,který je platný i bez těchto náležitostí.Dle ust.§ 17b stavovského předpisu Exekutorské
komory České republiky – kancelářský řád,k písemné žádosti účastníka,kterému byl listinný stejnopis tohoto dokumentu
doručen,se zašle el.poštou na el.adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v el.podobě a podepsaná podle § 16a nebo se
předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat <.>
<br> č.j.: 180 DD 62/22-5
kontaktní e-mail: drazby@exekutorsky-urad.cz
<br> USNESENÍ
<br> Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6,Evropská 2588/33a,16000 Praha 6 - Dejvice,Mgr <.>
Zuzana Grosamová <,>
<br> ve věci
<br> navrhovatele: MI Estate s.r.o <.>,Roháčova 188/37,13000 Praha,IČ: 08294208
<br> na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby mezi soudním exekutorem a navrhovatelem,v souladu s
ust.§76 odst.2 zák.č.120/2001 Sb <.>,exekučního řádu v platném znění,za přiměřeného použití občanského
<br> soudního řádu
<br> vydává tuto
<br> Dražební vyhlášku
(o elektronické dražbě)
<br> I.Elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v bodě III.bude zahájena dne 29.09.2022 v 10:00 hod <.>
na dražebním portálu http://www.okdrazby.cz.Jedná se o první dražbu konanou k návrhu navrhovatele <.>
<br> II.Elektronická dražba bude skončena nejdříve dne 29.09.2022 v 11:00 hod.Dražba se však koná do doby <,>
dokud dražitelé činí podání (§ 336i odst.5 „o.s.ř.“).Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným
okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení
dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění tohoto podání.Budou-li poté činěna další podání,postup dle
předcházející věty se opakuje.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno další
podání,má se za to,že dražitelé již nečiní podání a dražba končí <.>
<br> III.Předmětem dražby jsou nemovité věci:
Spoluvla...

Načteno

edesky.cz/d/5668789

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz