« Najít podobné dokumenty

Obec Niva - Oznámení zahájení územního řízení-vodovodní přípojka k rodinnému domu |Niva č.p. 13

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Niva.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení územního řízení-vodovodní přípojka k rodinnému domu |Niva č.p. 13
MĚSTSKÝ ÚŘAD PLUMLOV stavební odbor - stavební úřad 798 O3 Plumlov,Rudé armády 302,tel.: 582 393 191,mob.: 773 337 840-42 <,>
<br> e-mail: jmeno.prijmeni©mestoplumlov.cz
<br> Sp.zn.: Výst./1827/2022/2 Plumlov,dne 22.9.2022 Č.j.: 1898/2022/MUPL
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> J ID: MUPLONXGLYWX
<br> Spis.zn-sk.zn.: 330 A/20
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> XXXXXXXXXX XXXX,nar.XX.X.XXXX,Niva 13,798 61 Drahany (dále jen "žadate1") podala dne 12.9.2022 oznámení záměru o umístění stavby :
<br> vodovodní přípojka k rodinnému domu Niva č.p.13
<br> na pozemku st.p.27 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.1097 (ostatní plocha) v katastrálním území Niva.Po posouzení záměru došel stavební úřad kzávěru,že záměr nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu,proto usnesením ze dne 21.9.2022 vydaným pod č.j.l894/2022/MUPL rozhodl o projednání záměru v územním řízení.Oznamovateli bylo usnesení oznámeno dne 22.9.2022,uvedeným dnem usnesení nabylo právní moci,tímto dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Popis stavby:
<br> Vodovodní přípojka z trub PE-IOORC SDR 11 d 32 k rodinnému domu Niva č.p.13 umístěná na pozemku p.č.1097,st.p.27 v k.ú.Niva.Přípojka bude napojena na pozemku p.č.1097 v k.ú.Niva na potrubí stávajícího vodovodního řadu ve vzdálenosti 11 m od východního rohu tohoto pozemku a současně ve vzdálenosti 0,2 m od jihovýchodní hranice pozemku p.č.1133 v k.ú.Niva.Od místa napojení bude přípojka vedena kolmo k vedení vodovodního řadu přibližně jihovýchodním směrem k rodinnému domu.Ve vzdálenosti 8,9 m od severovýchodního rohu severního křídla rodinného domu bude přípojka vedena přes základ obvodové Zdi do 1.NP rodinného domu,kde bude ukončena uzavírací armaturou vodoměrné sestavy umístěné při stěně rodinného domu 1 m nad podlahou přízemí.Hloubka uložení potrubí do 1,2 m.Délka přípojky 9 m <.>
<br> Stavební úřad Městského úřadu Plumlov,jako stavební úřad příslušný podle š 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (...

Načteno

edesky.cz/d/5668530

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Niva      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz