« Najít podobné dokumenty

Obec Branky - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí o umístění stavby - "Infrastruktura Branky - Lokalita Záhumení…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Branky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKopiA3_LokalitaBranky.pdf [1,43 MB]
_._.9„,*N _| „_ _.naš/1 _/I (/A_[ /_ / 312._ _2 3 __,<.>.__m v\_ 193/1 A __\;mr 111_1- 7 ! 14 \\.ví?-';" f_m \xU-ilzh/ _.' 43 / Ě ' \
<br> _ / __.: _ 1190/2.__ __ _ 189/3
<br>.<.>,<.> \.1124/50' 311,1 iš? - (11 _ 313,; _.114 IS
<br> ' :I'.<.>
<br> _17/1„ 1071972 _/__._".f “_
<br> 43,__!L \ l19/5 —-
<br>.71._,_ p/ 310 12 : “(u/:" ! 19/4 ' ' 18907
<br> 34 —-,<.> '.<.> “,l.1274 17/3:'Šr _ _ „___ 42 :: “,9119 = _.<.> - \? __ <.>,__ ___ _.-„ <.>
<br> 311/3 7 —' 963/1" 39“
<br> _N „.307712 7 11013 r“
<br> “Ji/“času 217/5
<br> 217/24 <.>
<br> 315/3 \\ 305/4 307/9 307/14
<br> 3% _ 307/3 20'7/1 % Ě
<br> fis/1 307/15 307/2 217/5 " 217/31 /> 307/9 _ L _' \ Í __ 29.'_;_.-._ _ _ !- WS _ _.' “v 55? ' _ < “=" 307/10 '.<.>.<.>,__ 213 ".-l_ „_ _1 _1_2335 „v 171 M$“ "$.\ 'I/l?.<.> 2___ 2 208 153%? Aug/g_i? 2115.23.; _ :,' ia.“ 335— _ : _ " (\ _.' a.<.> - ___ __FŠ7/13:_ 33; __'__2f/1___IJ$:0/2_|| __ _.'_1:5_1_')'3*\ _ _ _ _ ] 105.<.> ' V | " 2917/5 <.>,<.> "lze?/155.141 “3335371/10 „._ _ LBN—3 _ 299/87 - 1.1 _ _-.- _.561/2.<.> [ \ -',<.> 2774 _: _ 27/2 | _- 159,:.-' ' 271/4 '.<.> ?.' | ÍH os Š _._._.<.> 292/041; 1856173 A | 4 '.<.> nos,? zoz/J ' _.<.> $$$/13 ' _ <.>,) 296715 | " ' _ ' 282/12 281/5.199/3 5%: 293/14! ' - l.<.>.<.>.<.> ! u." © ' ' -= “' ' " __ ' '.290/22 Čl '.- '.' :-._.__ '.>/7 ' 7 N.-' ' -" 232/13 "* ' ' -.<.> ' ' " _ 292 13_ _ 12% „WN _ _ ' _ -._' _' '__“ _.- 271/5 '.<.> :92/7' 3- LSL/12 - “» _ _ ___ — -—." |.<.> — 271/6 ' u „,„ _ 281/24 399/39 292/8 Gai-' JÉ „.290/15 - _.<.> 231/25? - 293/9.'!„ ' 193172 ".212 211/0__ ' 133/2 ' 231 26 - \\; 396/17 ! 1 _ “ Dotčené pozemky: parc.Č.19/6,196/3,197/5,197/6,204/2,205/7,271/1,271/2,Legenda-: 271/3,271/9,1128/11,1133/1,1135,1137/1,1137/2,1137/3,1137/4,1214/1,1284\ NÁVRH: k.ú Branky,okres Vsetín,krajZlinský _,'šl;ový_svstém:5gv_ EEE—— ' dotceny pozemek adnmvvsvst "LMK _ o_ 10 1_oom __ _ _ | GENERÁLNÍPROJEKTANT IZOD—P.PROJ— KT.Otiskw M&F—W E mistni komunikace sw architektls.r.o.||" Lu_.' „Ě “ SO 01) 16007173971 g — *" ť ) “"...
2022-140945.pdf [0,89 MB]
Telefon / ústředna: +420 571 674 111 E-mail: epodatelna@muvalmez.cz Bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí
<br> č.účtu: 19-1229851/0100
<br>
<br>
<br>
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
<br> Soudní 1221  757 01 Valašské Meziříčí
www.valasskemezirici.cz
<br>
<br> ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A STAVEBNÍHO ŘÁDU
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Branky
Branky č.p.6
756 45 Branky
<br>
Váš dopis značky / ze dne naše značka vyřizuje / linka ve Valašském Meziříčí
<br> 17.6.2022 sp.zn.: SŘ/140945/2022/Č
č.j.: MeUVM 207276/2022
<br> oprávněná úřední osoba
Ing.Čeganová / 571 674 203
<br> 21.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
<br>
<br>
Městský úřad Valašské Meziříčí,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako stavební úřad
<br> příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil
<br> podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále
<br> jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 17.6.2022 podala Obec Branky,IČO 00303712,Branky
<br> č.p.6,756 45 Branky,kterou zastupuje sw architekti s.r.o <.>,IČO 07173971,Na Moráni č.p.1750/4 <,>
<br> Praha 2-Nové Město,128 00 Praha 28 (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení rozhodl
<br> takto:
<br>
<br>
<br> I.V y d á v á podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
<br> územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y :
<br> "Infrastruktura Branky - Lokalita Záhumenní"
<br> SO 01 (místní komunikace) - dopravní obsluha obytné zóny
<br> SO 02 (prodloužení splaškové kanalizace) - odvádění splaškových vod
<br> SO 03 (prodloužení dešťové kanalizace) - odvádění dešťových vod
<br> SO 04 (prodloužení místního vodovodu) - zásobování pitnou vodou
<br> SO ...

Načteno

edesky.cz/d/5668136

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Doručení veřejnou vyhláškou   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Branky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz