« Najít podobné dokumenty

Město Kuřim - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kuřim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Elektronická dražba 13 10 2022
JUDr.XXXXXX XXXXXX,soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha - východ
<br> se sídlem Michelská 1326/62,140 00 Praha
tel: +420 236 034 034 mail: urad@exsmekal.cz
fax: +420 236 034 000 www.exsmekal.cz
<br> úřední hodiny: Po,St,Čt 9 - 12 hod <.>,13 - 16 hod <.>
<br> č.j.081 EX 07014/15-653
<br> U S N E S E NÍ
<br> o nařízení dražebního jednání – elektronická dražba
<br> Soudní exekutor JUDr.XXXXXX XXXXXX,Exekutorský úřad Praha - východ,se sídlem Michelská
1326/62,140 00 Praha - Praha 4 pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce
Okresního soudu Brno - venkov ze dne 6.10.2015,č.j.55 EXE 3211/2015-8,které nabylo právní moci dne
6.11.2017,kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného vykonatelného vykonatelného rozsudku
Okresního soudu Brno - venkov č.j.14EC417/2011-67 ze dne 1.10.2013,který nabyl právní moci dne
19.11.2013,vykonatelného dne 23.11.2013 k uspokojení pohledávky
<br> oprávněného: Český inkasní kapitál,a.s <.>,Václavské náměstí čp.808 / čo.66,110 00 Praha - Nové Město <,>
IČ: 27646751,práv.zast.JUDr.XXXXX XXXXX,advokát se sídlem Vyskočilova čp.XXXX / čo.5,140 00 Praha -
Michle
<br> proti
povinné: bytem čp./ čo.664 34 - nar <.>
<br> pro 160002,89 Kč s příslušenstvím,vydává
<br> D r a ž e b ní v y h l á š k u
o provedení elektronické dražby nemovité věci
<br> I <.>
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
<br> www.okdrazby.cz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 13.10.2022 v 11:00hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 13.10.2022 v 11:15 hod.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí
podání (§ 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen „OSŘ“)) - bude-li v
posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se za to,že
dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání <.>
Budou-li poté činěna další podání,postu...

Načteno

edesky.cz/d/5664842

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kuřim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz