« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rašínovo nábřeží PKD-89235/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rašínovo nábřeží PKD-89235/2022
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracovišt : Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157 <,>
1/2 e-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> HLAVNÍ M STO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO M STA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Odd lení si lničního správního ú adu
<br> *MHMPXPJAZDVU*
MHMPXPJAZDVU
<br>
<br>
<br>
<br> Dopravní inženýring Praha s.r.o <.>
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5
IČ: 02869179
<br>
<br>
Vy izuje/tel.:
XXXX XXXXXXX,Mgr <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1444124/2022/O4/Jv Počet listů/p íloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 1387027/2022PKD 9.8.2022
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako p íslušný správní ú ad dle ust <.>
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o zm n
n kterých zákonů,ve zn ní pozd jších p edpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“) a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní ád,na
základ posouzení žádosti o stanovení p echodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Rašínovo náb eží,podané dne 31.7.2022,a po projednání s p íslušným orgánem Policie ČR <,>
Krajské editelství Policie hl.m.Prahy – odbor služby dopravní policie
<br>
vydává
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c),odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na
pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád jí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Rašínovo nábřeží
<br> spočívající v umíst ní dopravního značení a za ízení na místní komunikaci Rašínovo náb eží v
rozsahu,dle p iložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže
uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a za ízení bude provedeno po,projednání s Policií ČR <,>
Krajského editelství Policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní policie,TP 66 a
vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provád...

Načteno

edesky.cz/d/5578274

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz