« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Veřejná vyhláška - doručení upraveného návrhu a oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Sojovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha - textová část (5.69 MB)
ÚZEMNÍ PLÁN SOJOVICE
TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> modře – změny proti dokumentaci pro veřejné projednání
(barevně vyznačeny pouze změny ve výrokové části textu územního plánu)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Projektant:
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Šmeralova XXX/XX
<br> XXX XX Praha X
<br> tel.604236808
<br> zpracováno: 28.7.2022
Obsah:
ÚZEMNÍ PLÁN SOJOVICE
I.- Výroková část
<br> I.a) Vymezení zastavěného území ………………………………………………………………….<.> <.>
3
I.b) Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot ………………………
3
I.c) Urbanistická koncepce,včetně urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně…………………………….<.> <.>
3
I.c1 – Urbanistická koncepce a urbanistická kompozice
I.c2 – Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití
I.c3 – Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby
I.c4 – Systém sídelní zeleně
I.d) Koncepce veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umísťování,vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu,včetně stanovení podmínek pro jejich využití……………………… <.>
5
I.d1 – Dopravní infrastruktura
<br> I.d2 – Technická infrastruktura
<br> I.d3 – Občanské vybavení veřejné infrastruktury a další občanské vybavení,veřejná prostranství
<br> I.e) Koncepce uspořádání krajiny,včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití,územního systému ekologické stability,prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochrany před povodněmi,rekreaci,dobývání ložisek nerostných surovin a podobně ………….<.> <.>
7
I.e1– Koncepce uspořádání krajiny,vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny a jejich využití
<br> I.e2– Územní systém ekologické stability
<br> I.e3– Prostupnost krajiny,protierozní opatření,ochrana před povodněmi
<br> I.e4– Koncepce rekreačního využívání krajiny
<br> I.e5- Vymezení ploch pro dobývání nerostů
<br> I.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdí...
Příloha - širší vztahy (508.27 kB)
POŘIZOVATEL
<br> VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> 07/2022
DATUM
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> II/3
MĚŘÍTKO
<br> 1:50 000
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> ÚZEMNÍ PLÁN SOJOVICE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> S
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> A) SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI
<br> C) POŘIZOVATEL,ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> návrh pro opakované veřejné projednání
<br> TUŘICE
<br> NAD JIZEROU
<br> STARÁ LYSÁ
<br> LYSÁ NAD LABEM
<br> SKORKOV
<br> OTRADOVICE
<br> KÁRANÝ
<br> SOJOVICE
<br> PŘEDMĚŘICE
HLAVENEC
<br> LEGENDA
Příloha - zábory ZPF (937.75 kB)
POŘIZOVATEL
<br> VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
ČÍSLO VÝKRESU
<br> II/2
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> ÚZEMNÍ PLÁN SOJOVICE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> S
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> A) SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI
<br> C) POŘIZOVATEL,ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> 0 50 100 200 300 400 500
<br> NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 8.7.2022
DATUM
<br> MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> LEGENDA
<br> HRANICE
<br> ZA2.1
<br> ZA1.1
<br> ZL2.1
<br> ZA1.1
<br> ZA1.2a
<br> Z
A
<br> 1
<.> 3
<br> a
<br> ZA1.4a
<br> ZA1.7
<br> ZA1.8
<br> ZA1.10
<br> ZA1.9
<br> ZA2.1
<br> ZA1.6
<br> ZA2.2
<br> II/331
<br> II/331
<br> II/331
<br> ZA1.4b
<br> ZA2.2
<br> Z
A
<br> 2
<.> 4
<br> ZA
2.3
<br> ZA1.2b
<br> ZA1.6
<br> ZA2.2ZA1.8
<br> ZA1.3b
Příloha - koordinační výkres (5.15 MB)
POŘIZOVATEL
<br> KOORDINAČNÍ VÝKRES
ČÍSLO VÝKRESU
<br> II/1
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> ÚZEMNÍ PLÁN SOJOVICE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> S
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> A) SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI
<br> C) POŘIZOVATEL,ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> 0 50 100 200 300 400 500
<br> 8.7.2022
DATUM
<br> MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
<br> KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
<br> KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY
<br> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
<br> VPS1
<br> VPS2
<br> LEGENDA
<br> HRANICE
<br> K1,K2
<br> PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
<br> SV
<br> OV
<br> PV
<br> DS
<br> DXM
<br> DXC
<br> TI
<br> VV
<br> NZ
<br> NL
<br> NS
<br> VS
<br> OS
<br> R
<br> XP
<br> SV
<br> VS
<br> VSd
<br> ZO
<br> DXM
<br> PV
<br> VSd
<br> RL1
<br> RL2
<br> PVL
<br> KORIDORY
<br> CPZ-D158
<br> CPU-D01
<br> CPZ-Z01
<br> VPS3
<br> CPZ-D158
<br> CPU-D01
<br> CPZ-Z01
<br> Z1.1-4,Z1.6-10,Z2.1-2
<br> CPZ-D158
<br> NK
32
<br> - P
říh
<br> raz
ské
<br> sk
ály
<br> -K1
0
<br> RC
10
<br> 13
T
<br> uř
ice
<br> (V
lu
<br> hu
)
<br> NK67 - Vidrholec-K68
<br> NK68 - Ře
pínský důl
<br> - Žehuňská
obora NK3
<br> 2 - Příh
razské
<br> skály-K
10
<br> N
K
<br> 3
2
-
<br> P
ří
<br> h
ra
<br> zs
ké
<br> s
ká
<br> ly
-K
<br> 1
0
<br> Z1.1
<br> Z1.2a
<br> Z1.7
<br> Z1.8
<br> Z1.10
<br> Z1.9
<br> Z1.6
<br> Z2.1
<br> Z2.2
<br> II/331
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DC
<br> DXC
<br> DXCDXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXM
<br> DXM
<br> DXM
<br> DXM
<br> DXM
DXM
<br> DXM
<br> DXM
<br> DS
<br> DS
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> ...
Příloha - výkres VPS (664.56 kB)
POŘIZOVATEL
<br> VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ
ČÍSLO VÝKRESU
<br> I/3
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> ÚZEMNÍ PLÁN SOJOVICE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> S
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> A) SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI
<br> C) POŘIZOVATEL,ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> 0 50 100 200 300 400 500
<br> 8.7.2022
DATUM
<br> MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> LEGENDA
<br> HRANICE
<br> K1,K2
<br> VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
<br> VPS1
<br> VPS2
<br> VPS3
<br> CPZ-D158
<br> CPU-D01
<br> CPZ-Z01
<br> Z1.1-4,Z1.6-10,Z2.1-2
<br> Z1.1
<br> Z1.2a
<br> Z1.7
<br> Z1.8
<br> Z1.10
<br> Z1.9
<br> Z1.6
<br> Z2.1
<br> Z2.2
<br> II/331
<br> II/331
<br> II/331
<br> VPS2
<br> VPS1
<br> K2
<br> K1
<br> Z1.2b
<br> Z1.6
<br> VPS3
<br> VPS1
<br> Z1.3a
<br> Z1.3b
<br> Z1.4a
<br> Z1.4b
Příloha - hlavní výkres (4.84 MB)
POŘIZOVATEL
<br> HLAVNÍ VÝKRES
ČÍSLO VÝKRESU
<br> I/2
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> ÚZEMNÍ PLÁN SOJOVICE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> S
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> A) SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI
<br> C) POŘIZOVATEL,ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> 0 50 100 200 300 400 500
<br> 8.7.2022
DATUM
<br> MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> CPZ-D158
<br> NK
32
<br> - P
říh
<br> raz
ské
<br> sk
ály
<br> -K1
0
<br> RC
10
<br> 13
T
<br> uř
ice
<br> (V
lu
<br> hu
)
<br> NK67 - Vidrholec-K68
<br> NK68 - Ře
pínský důl
<br> - Žehuňská
obora NK3
<br> 2 - Příh
razské
<br> skály-K
10
<br> N
K
<br> 3
2
-
<br> P
ří
<br> h
ra
<br> zs
ké
<br> s
ká
<br> ly
-K
<br> 1
0
<br> Z1.1
<br> Z1.2a
<br> Z1.7
<br> Z1.8
<br> Z1.10
<br> Z1.9
<br> Z1.6
<br> Z2.1
<br> Z2.2
<br> II/331
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DC
<br> DXC
<br> DXCDXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXC
<br> DXM
<br> DXM
<br> DXM
<br> DXM
<br> DXM
DXM
<br> DXM
<br> DXM
<br> DS
<br> DS
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NL
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS
<br> NS NS
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> NZ
<br> OS
<br> OS
<br> OV
<br> OV
<br> OVPV
<br> PV
<br> R
<br> R
<br> R
<br> R
<br> R
R
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
<br> SV
SV
<br> SV
<br> TI
<br> TI
<br> TI
<br> TI
<br> TI
<br> TI
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> VV
<br> VV
...
Příloha - základní členění (631.8 kB)
POŘIZOVATEL
<br> VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
<br> 8.7.2022
DATUM
<br> ČÍSLO VÝKRESU
<br> I/1
MĚŘÍTKO
<br> 1:5000
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> POŘIZOVATEL
<br> AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
<br> AKCE
<br> ÚZEMNÍ PLÁN SOJOVICE
<br> STUPEŇ
<br> PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL
<br> ZHOTOVITEL
<br> VÝKRES
<br> S
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> A) SPRÁVNÍ ORGÁN,KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL
<br> B) DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI
<br> C) POŘIZOVATEL,ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE
<br> 0 50 100 200 300 400 500
<br> NÁVRH PRO OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
<br> LEGENDA
<br> HRANICE
<br> Z1.1-4,Z1.6-10,Z2.1-2
<br> K1,K2
<br> Z1.1
<br> Z1.2a
<br> Z1.7
<br> Z1.8
<br> Z1.10
<br> Z1.9
<br> Z1.6
<br> Z2.1
<br> Z2.2
<br> II/331
<br> II/331
<br> II/331
<br> K2
<br> K1
<br> Z1.2b
<br> Z1.6
<br> Z1.3a
<br> Z1.3b
<br> Z1.4a
<br> Z1.4b
Veřejná vyhláška (205.02 kB)
Magistrát města XXXXX XXXXXXXX
odbor stavební a rozvoje města
<br> oddělení územního plánování
Komenského náměstí 61,293 01 XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> SPIS.ZN.: OStRM/XXXXX/XXXX/jivi
<br>
<br>
<br>
Č.J.: 97011/2022/ÚP/JiVi
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> vitkova@mb-net.cz
<br> DATUM: 28.7.2022
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> DORUČENÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU A OZNÁMENÍ OPAKOVANÉHO
<br> VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU SOJOVICE
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,odbor stavební a rozvoje města,oddělení územního plánování
<br> (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č.183/2006
<br> Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen "stavební zákon"),v souladu s § 53 odst.2 stavebního zákona podle § 52 odst.1 stavebního
<br> zákona
<br> d o r u č u j e
<br> návrh Územního plánu Sojovice upravený na základě výsledku jeho veřejného projednání
<br> a
<br> v souladu s § 53 odst.2 stavebního zákona podle § 52 odst.1 stavebního zákona v souladu
<br> s § 172 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> "správní řád")
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Sojovice v rozsahu úprav
<br> provedených na základě konaného veřejného projednání dne
<br>
<br> 7.9.2022 v 17.00 hodin <.>
<br>
<br> Místo konání: Kulturní dům,Sojovice č.p.120 <.>
<br> Opakované veřejné projednání se uskuteční,jestliže protiepidemická opatření umožní setkávání
<br> osob v počtu osob,které se k opakovanému veřejnému projednání dostaví,odpovídajícímu
<br> prostoru konání opakovaného veřejného projednání.Při opakovaném veřejném projednání musí
<br> být dodržena aktuální protiepidemická opatření.V místě budou k dispozici dezinfekční
<br> prostředky,bude zajištěno větrání prostoru a rozestupy mezi účastníky opakovaného veřejného
<br> projednání.Jestliže dojd...

Načteno

edesky.cz/d/5562068

Meta

Rozpočet   Volby   EIA   Stavby   Prodej   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz