« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Městský úřad Krnov,odbor výstavby a životního prostředí-Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Krnov,odbor výstavby a životního prostředí-Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
Č.j.KRNOOVZP-67760/2022 raps
Stránka 1 z 2
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139 Č
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV 
VITKRNVD_17235
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.: KRNOOVZP-67760/2022 raps
Naše sp.zn.: OVZP/4237/2022/raps
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: srapusak@mukrnov.cz
<br> Datum: 27.07.2022
<br> Veřejná vyhláška
o možnosti převzít písemnost
<br> Městský úřad Krnov,odbor výstavby a životního prostředí,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu ve
znění pozdějších změn (dále jen "stavební zákon"),ve věci územního řízení na stavbu
„Rozšíření DS – Krnov,p.č.1785/13,2 zahrádky,kNN_IV-12-8020972 – 2142/T“ s navrženým
umístěním na pozemcích parc.č.1785/13,1785/15,1785/1 vše v k.ú.Krnov-Horní Předměstí <,>
podle § 25 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších změn (dále jen
„správní řád“)
<br> oznamuje
<br> paní Ireně Křešové,nar.24.02.1982 (trvalý pobyt na území ČR zrušen)
<br> možnost převzít následující písemnost:
<br> Územní rozhodnutí ze dne 27.7.2022,č.j.KRNOOVZP-66489/2022raps,spis.zn <.>
OVZP/4237/2022/raps <.>
<br> Uvedená písemnost je doručovaná veřejnou vyhláškou,neboť se jedná o osobu neznámého
pobytu (ověřeno v CZECHPOINT) <.>
<br> Adresát si může zásilku vyzvednout v kanceláři č.704 v budově Městského úřadu Krnov,odbor
výstavby a životního prostředí,Vodní ul.1,794 01 Krnov,a to každý pracovní den po celou
provozní dobu do 15 dnů od zveřejnění této vývěsky <.>
<br>
<br> Č.j.KRNOOVZP-67760/2022 raps str.2
<br> Č.j.KRNOOVZP-67760/2022 raps
Stránka 2 z 2
<br> IČ: 296139,DIČ: CZ00296139 Č
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br> Toto se vyhlašuje dle ust.§ 25 odst.1.správního řádu tak,že bude po dobu 15 dnů ...

Načteno

edesky.cz/d/5561975

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz